REGULAMIN KORZYSTANIA Z UDOGODNIEŃ BUDYNKU ADGAR PDT WOLA, NA UL. MŁYNARSKIEJ 8/12

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMIESZCZENIA ROWEROWNI ORAZ SCOOTER ROOM

zwane dalej „Pomieszczeniami”

Regulamin określa zasady korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania rowerów oraz hulajnóg w budynkach należących.

 1. Osoba pozostawiająca rower / hulajnogę na terenie rowerowni lub w scooter room wyraża zgodę na postanowienia niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do jego ścisłego przestrzegania.
 2. Pomieszczenia są przeznaczone tylko i wyłącznie dla Najemców w budynkach Adgar.
 3. Dostęp do rowerowni oraz scooter room odbywa się za pomocą karty dostępu lub aplikacji Blue Bolt.
 4. Na jedną kartę dostępu do pomieszczeń można wprowadzić tylko 1 rower / hulajnogę.
 5. Karty z dostępem do pomieszczeń nie można przekazywać osobom trzecim.
 6. Pomieszczenia są czynne we wszystkie dni w roku.
 7. Minimalny okres najmu miejsca w pomieszczeniach to 3 miesiące.
 8. Rowerownia oraz scooter room nie jest strzeżone przez ochronę. Adgar nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie rowerowni rowerów / hulajnóg, oraz rzeczy przy nich pozostawionych.
 9. Opłata za dostęp do pomieszczeń wynosi 30 PLN brutto miesięcznie. Koszt doliczony jest do faktury Klienta lub opłacany na Community Desk Brain Embassy.
 10. Pomieszczenia na rowery / hulajnogi będą dostępne dla każdego pracownika Najemcy, który podpisze niniejszy Regulamin oraz uiści opłatę, o której mowa w punkcie nr 8.
 11. Osoba pozostawiająca rower / hulajnogę w rowerowni zobowiązana jest do:
  1. Przypięcia roweru / hulajnogi do stojaka,
  2. Ustawienia roweru / hulajnogi w sposób umożliwiający bezproblemowe przypięcie czy postawienie kolejnych rowerów / hulajnóg,
  3. Przy wyjściu z pomieszczenia sprawdzenia poprawności zamknięcia drzwi.
 12. Osoba korzystająca z rowerowni zobowiązana jest do pozostawienia po sobie porządku.
 13. W pomieszczeniu rowerowni obowiązuje zakaz składowania rzeczy prywatnych.
 14. Z pomieszczeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, w przypadku zauważenia uszkodzeń elementów wyposażenia rowerowni należy je niezwłocznie zgłosić Ochronie budynku.
 15. Zakazuje się ładowania hulajnóg lub rowerów elektrycznych w miejscach do tego nie wyznaczonych. Ładowanie w/w pojazdów może się odbywać tylko i wyłączenie w pomieszczeniu Rowerowni, za pomocą własnej, przenośnej ładowarki typu: SELV lub PELV.
 16. Zakazuje się przechowywania rowerów, hulajnóg w miejscach innych niż rowerownia, scooter room.
 17. Zarządca budynku ma prawo do usunięcia pozostawionych w częściach wspólnych budynku rowerów i hulajnóg.
 18. Istnieje możliwość pozostawienia rowerów i hulajnóg na terenie zewnętrznym poprzez przypięcie ich linką zabezpieczającą do stojaków rowerowych (jeśli budynek posiada własny teren zewnętrzny).
 19. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu użytkownikowi zostanie zablokowany dostęp do rowerowni.
 20. Dostęp do pomieszczeń będzie przypisany do karty użytkownika, a każde wejście oraz wyjście rejestrowane w systemie.
 21. Wszelkie skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem rowerowni oraz kwestie związane z odblokowaniem dostępu do rowerowni prosimy zgłaszać poprzez platformę Help Desk (za pośrednictwem pracownika recepcji/ administratora / office managera najemcy, który posiada dostęp do platformy).
 22. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ROWEROWNI

Administratorem danych osobowych użytkowników rowerowni jest Adgar.

Dane (tj. dane karty dostępu, dane dotyczące wejść i wyjść, wizerunek) będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy najmu miejsca w rowerowni (art. 6 ust. 1 lit.b b RODO), realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na udostępnieniu pomieszczeń rowerowni użytkownikom, wykonaniu umów z najemcami, kontroli dostępu oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (w szczególności w przypadku danych z CCTV) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być udostępniane podwykonawcom administratora, w szczególności firmie ochroniarskiej, dostawcy CCTV oraz dostawcy systemów kontroli dostępu, a także innym podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy administrator. Dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z pomieszczeń rowerowni. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzoru. Podanie danych jest niezbędne dla korzystania z rowerowni.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ PRYSZNICY

Regulamin określa zasady korzystania z pomieszczeń z prysznicami udostępnionych w budynkach należących do Adgar.

 1. Osoba korzystająca z pomieszczenia z prysznicami wyraża zgodę na postanowienia niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do jego ścisłego przestrzegania.
 2. Pomieszczenia z prysznicami są przeznaczone tylko i wyłącznie dla Najemców budynków Adgar.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z prysznicy należy taką wolę zgłosić poprzez System Help Desk w celu przypisania dostępu.
 4. Dostęp do pomieszczenia prysznicy odbywa się poprzez nadanie dostępu w aplikacji Blue Bolt lub na karcie dostępu. Każde wejście oraz wyjście jest rejestrowane w budynkowym systemie kontroli dostępu.
 5. Karty z dostępem do pomieszczeń nie można przekazywać osobom trzecim.
 6. Adgar nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach z prysznicami.
 7. Pomieszczenia z prysznicami są czynne we wszystkie dni w roku.
 8. Osoba korzystająca z pomieszczeń z prysznicami zobowiązana jest do pozostawienia po sobie porządku.
 9. Z pomieszczeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, w przypadku zauważenia uszkodzeń elementów wyposażenia pomieszczeń z prysznicami, należy je niezwłocznie zgłosić Ochronie budynku lub w systemie Help Desk.
 10. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu użytkownikowi zostanie zablokowany dostęp do pomieszczeń z prysznicami.
 11. Wszelkie skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem prysznicy i oraz kwestie związane z odblokowaniem dostępu do prysznicy proszę zgłaszać na platformę Help Desk.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PRYSZNICÓW

Administratorem danych osobowych użytkowników pryszniców jest Adgar.

Dane (tj. dane karty dostępu, dane dotyczące wejść i wyjść) będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na udostępnieniu pomieszczeń pryszniców użytkownikom, wykonaniu umów z najemcami, kontroli dostępu oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być udostępniane podwykonawcom administratora, w szczególności firmie ochroniarskiej oraz dostawcy systemów kontroli dostępu, a także innym podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy administrator. Dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z pryszniców. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzoru. Podanie danych jest niezbędne dla korzystania z pryszniców

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK

Regulamin określa zasady korzystania z szafek znajdujących się w pomieszczeniach Prysznicy zlokalizowanych na poziomie -1 w budynku Adgar PDT Wola (w skrócie PDT), służących do przechowywania rzeczy osobistych o niewielkiej wartości, wskazanych w pkt. 7, zamykana na kluczyk (zwana dalej, jako „Szafka”);

 1. Szafki przeznaczone są tylko dla Najemców budynku PDT korzystających z Prysznicy (dalej zwani “Użytkownikami”).
 2. Szafki zamykane są na kluczyk wydawany przez pracownika ochrony budynku PDT w pomieszczeniu ochrony zlokalizowanym na parterze budynku.
 3. Użytkownik może jednocześnie korzystać wyłącznie z jednej Szafki. Wydawany kluczyk jest przyporządkowany do konkretnego numeru Szafki.
 4. W Szafkach należy bezwzględnie przechowywać wszelkie przedmioty osobiste zgodnie z poniższymi zasadami.
 5. Szafki są jedynym miejscem na terenie Prysznicy przeznaczonym do przechowywania rzeczy. Adgar nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez użytkowników poza Szafką.
 6. W Szafkach można przechowywać wyłącznie przedmioty służące i niezbędne do korzystania z Prysznicy, tj.: odzież zmienną, kosmetyki przeciętnej wartości, ręcznik, obuwie przeciętnej wartości itp.
 7. Adgar oświadcza, że Szafki na terenie Prysznicy nie są przeznaczone i nie posiadają zabezpieczeń gwarantujących zabezpieczenie przedmiotów wartościowych.
 8. Przed wyjściem z Prysznicy należy sprawdzić, czy Szafka została prawidłowo zamknięta, za pomocą kluczyka. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania Szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy.
 9. W przypadku nieprawidłowego działania Szafki Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym pracownika ochrony.
 10. Po zakończeniu z korzystania z pomieszczenia Prysznicy Szafkę należy opróżnić i pozostawić otwartą. Kluczyk powinien zostać zwrócony pracownikowi ochrony w pomieszczeniu ochrony na parterze budynku.
 11. W przypadku utraty kluczyka do Szafki Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pracownika ochrony oraz do uiszczenia opłaty w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych. Opłatę należy uiścić u ochrony w budynku.
 12. W przypadku pozostawienia przez Użytkownika po zakończeniu korzystania z pomieszczenia Prysznicy Szafki zamkniętej i nie zwrócenia kluczyka w ciągu 12 godzin od jego pobrania, Adgar będzie traktował to jako utratę kluczyka i obciązy Użytkownika kwotą 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.
 13. W przypadku zagubienia kluczyka zamkniętej Szafki, Szafka zostanie otworzona w obecności pracownika Adgar oraz pracownika ochrony. Z czynności otwarcia Szafki sporządzony zostanie protokół, wskazujący czas i miejsce otwarcia, spis pozostawionych przedmiotów, numer Szafki oraz podpis osoby dokonującej otwarcia. Pozostawione w Szafce rzeczy Użytkownika zostaną umieszczone w specjalnym worku / torbie. O fakcie znalezienia rzeczy w Szafce poinformowany będzie właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.