REGULAMIN WYDARZENIA

The Brain Embassy Open Day w dniu 16.05.2023 r.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie budynku Adgar PDT Wola przy ulicy Młynarskiej 8/12, 2 piętro w Warszawie w czasie wydarzenia pn. BE OPEN DAY realizowany w dniu 16.05.2023 r. zwanym dalej „Wydarzeniem”.

 1. Organizatorem Wydarzenia jest Real Estate Solution spółka z ograniczoną odpowiedzialności sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181b, prowadzący działalność co-workingową pod nazwą The Brain Embassy, adres poczty elektronicznej: [email protected]., nr telefonu do przedstawiciela organizatora: 605 554 495 zwanego dalej „Organizatorem”.
 2. Przystąpienie do udziału w Wydarzeniu wymaga rejestracji, ale sam udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.
 3. Rejestracja na Wydarzenie odbywa się za pośrednictwem platformy Eventbrite pod adresem https://www.eventbrite.com/ ( „Platforma”). W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny, w tym w szczególności podać swoje dane osobowe, zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, niniejszym Regulaminem oraz zaznaczyć oświadczenia pod formularzem rejestracyjnym. Każda osoba, która otrzyma od Organizatora potwierdzenie rezerwacji, będzie uprawniona do wzięcia udziału w Wydarzeniu, pod warunkiem spełnienia innych wymogów wskazanych w Regulaminie („Uczestnik”).
 4. Przystąpienie do Wydarzenia jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje jego postanowienia. Niniejszy Regulamin dostępny jest na terenie Budynku, przy wejściu na teren Wydarzenia oraz podczas rejestracji na Platformie. Dokładny harmonogram Wydarzenia oraz opis warsztatów dostępny będzie na Platformie.
 5. Organizator wskazuje, że limit Uczestników wynosi 50 osób.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa,
  a w szczególności do respektowania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz do poleceń wydawanych przez Organizatora.
 7. Wejście na teren Wydarzenia następuje na własną odpowiedzialność i ryzyko zakażenia się SARS-CoV-2.
 8. Rejestrując się na Wydarzenie, Uczestnik oświadcza, że jeżeli wystąpią u niego objawy choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje Organizatora o braku możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu bez podawania przyczyny, aby Organizator mógł poinformować osoby ponad ww. limit Uczestników.
 9. Uczestnicy mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość.
 10. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania porządku i bezpieczeństwa na miejscu Wydarzenia, w szczególności poprzez zakaz wnoszenia na teren Wydarzenia niebezpiecznych przedmiotów.
 11. Naruszenie przez Uczestnika Wydarzenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawa powszechnie obowiązującego, w efekcie którego Organizator zostanie pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności, powodować będzie powstanie po stronie Organizatora roszczenia zwrotnego o zapłatę równowartości poniesionej szkody względem Uczestnika, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do powstania odpowiedzialności Organizatora.
 12. Uczestnik Wydarzenia odpowiada za szkody powstałe w czasie trwania Wydarzenia ze swojej winy jak i z winy osoby, nad którą w czasie trwania Wydarzenia sprawował opiekę.
 13. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, jest system monitoringu rejestrujący wizerunek Uczestników. Nagrany materiał będzie wykorzystany wyłącznie do celów archiwizacyjnych i informacyjnych, dokumentujących działania Organizatora i Wydarzenie. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników Wydarzenia nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 14. Organizator informuje, że przebieg imprezy może być rejestrowany także w formie zdjęć oraz krótkiej relacji video z Wydarzenia, które mogą być wykorzystywane przez Organizatora do celów dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i w tych celach udostępniane nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej oraz wszystkich kanałach społecznościowych Organizatora. Wykorzystywanie wizerunków Uczestników w w/w zakresie następować będzie w granicach i na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z którym „Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”.W przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń w powyższym zakresie Uczestnik ma możliwość skontaktowania się z Organizatorem pod adresem e-mail: [email protected].      Organizator zapewnia, że wykorzysta tylko te zdjęcia oraz materiały video, które zawierać będą wizerunek uczestników stanowiący szczegół całości, jaką jest relacja z Wydarzenia, a wizerunek stanowić będzie wyłącznie element akcydentalny relacji z Wydarzenia.
 15. Na podstawie art. 13 ust. 1-2 i art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy o tym, co następuje:

a) Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym oraz zebranych podczas Wydarzenia jest Real Estate Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa. Z administratorem można kontaktować się korespondencyjnie lub pod adresem e-mail: [email protected]

b) Dane osobowe są przetwarzane w celu zorganizowania wydarzenia, w tym między innymi w celu weryfikacji tożsamości zarejestrowanych uczestników oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

c) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

i) prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na możliwości zorganizowania wydarzenia, weryfikacji tożsamości uczestników oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i możliwości prowadzenia komunikacji z uczestnikami we wszystkich sprawach związanych z wydarzeniem;

ii) Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na otrzymywanie newslettera dotyczące działalności Brain Embassy.

d) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody.

e) Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody są dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Platformie jest niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

f) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów, w tym obsługi i utrzymania systemów informatycznych, hostingu danych, usług w chmurze i usług telekomunikacyjnych, dostawcom usług poczty elektronicznej, doradcom Administratora, podmiotom wykonującym czynności na zlecenie Administratora, a także spółkom z grup kapitałowych Administratora, naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom publicznym.

g) Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.

h) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

16. W kwestiach dotyczących przebiegu Wydarzenia nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Organizator.

17. Wszelkie skargi lub uwagi Uczestnik ma prawo kierować do Organizatora adres poczty elektronicznej: [email protected] lub nr telefonu do przedstawiciela Organizatora: 605 554 495