REGULAMIN KORZYSTANIA Z GARAŻU W KOMPLEKSIE ADGAR PLAZA POŁOŻONEGO W WARSZAWIE PRZY UL. POSTĘPU 15, 15E, 17A I 17B.

Niniejszy regulamin (poniżej ”Regulamin”) reguluje zasady korzystania z miejsc parkingowych dla samochodów osobowych położonych w garażach Kompleksu Adgar Plaza, tj. w:

(I) Budynku Adgar Plaza One
(II) Budynku Adgar Plaza A i B
(III) Budynku Garażowym wolnostojącym kompleksu Adgar Plaza przy ul. Postępu 15E w Warszawie,

poniżej określone łączenie jako „Garaż”, stanowiących własność Adgar.

Definicje:
Garaż – parking podziemny z miejscami postojowymi pod Budynkami Adgar Plaza One i Adgar Plaza A i B oraz w wolnostojącym budynku garażowym.
Karta Dostępu – karta zbliżeniowa przypisana Użytkownikowi, zapewniająca dostęp do Garażu i zaprogramowana na podstawie odrębnej umowy.
Control Room – pomieszczenie ochrony zlokalizowane na poziomie -1 pod Plazą A, przy wjeździe do budynku Adgar Plaza A i B.
ADGAR – spółka Green and Efficiency Services Real Estate Solutions Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Adgar lub inne spółki z Grupy Adgar.
Kasa Biletowa – kasa do uiszczania opłat zlokalizowana na poziomie -1 i -2 przy wejściach do holi windowych Plazy A I B.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poprzez wjazd pojazdem na teren Garażu, kierowca oraz każdy inny użytkownik pojazdu (w tym pasażer) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu określającego zasady korzystania z Garażu. Korzystaniem z garażu jest ruch pojazdu, postój lub zatrzymanie pojazdu na jego terenie.
 2. Korzystający z Garażu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich instrukcji służb porządkowych oraz pracowników ochrony i zarządcy upoważnionych przez ADGAR (poniżej „Personel”) do nadzoru nad bezpieczeństwem funkcjonowania Garażu.
 3. Ruch na terenie Garażu odbywa się stosownie do wskazań pracowników ADGAR lub Personelu oraz zainstalowanych znaków drogowych. Odpowiednie zastosowanie znajduja przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póź. zm.)
 4. Korzystający z Garażu wyraża zgodę na pobieranie przez ADGAR opłat (Bilet jednorazowego wjazdu „Bilet”) za korzystanie z Garażu, zgodnie z cennikiem stanowiacym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu („Cennik”), chyba, że korzysta z Garażu na podstawie odrębnej Umowy podpisanej przez ADGAR.
 5. Kierujący pojazdem poruszającym się na terenie Garażu powinien posiadać prawem wymagane uprawnienia, spełniejące wymogi określone przepisami prawa.

II. ORGANIZACJA GARAŻU

 1. Garaż prowadzony przez ADGAR jest garażem dozorowanym, niestrzeżonym, w którym miejsca parkingowe udostępniane są w oparciu o: zakup Biletu, umowy najmu lub pisemne rezerwacje na podstawie odrębnych ustaleń z ADGAR.
 2. Budynek Garażu, wjazdy i wyjazdy kontrolowane są przez pracowników ADGAR lub Personel.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Garażu, Personelowi przysługuje prawo, do kontroli pojazdu, w tym do sprawdzenia jego stanu technicznego, kontroli zawartości bagażnika, w tym bagażników zewnętrznych, jak i wnętrza pojazdu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest zatrzymać pojazd w miejscu wskazanym przez Personel, a następnie udzielić pomocy w trakcie powyższych czynności kontrolnych.
 4. Użytkownicy Garażu uprawnieni są wyłącznie do korzystania z infrastruktury Garażu w celu zaparkowania pojazdu, dojścia do zaparkowanego pojazdu w celu opuszczenia Garażu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zakazuje się ruchu pieszego w częściach Garażu przeznaczonych do ruchu pojazdów, w szczególności na terenie ramp.
 5. Istnieje możliwość korzystania z ciągów jezdnych przez rowerzystów jedynie w celu dotarcia do rowerowni i szatni. Rowerzysta jest zobowiązany prowadzić rower na terenie Garażu.
 6. Zabrania się pozostawiania rowerów w miejscach do tego nie przeznaczonych.

III. WARUNKI WYNAJMU MIEJSCA GARAŻOWEGO

 1. Do używania miejsca postojowego w Garażu uprawnia Karta Dostępu, w zależności od rodzaju wykupionego abonamentu lub Bilet.
 2. Garaż udostępniony zostaje Użytkownikom 24h/ 7 dni w tygodniu. Czas korzystania z Garażu dla posiadaczy Karty Dostępu określają zapisy odrębnych umów lub rezerwacji.
 3. Posiadacz Karty Dostępu, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go rodzaj karty, zobowiązany jest dokonać dodatkową opłatę w wysokości określonej w Cenniku.
 4. Warunkiem najmu miejsca Garażowego jest podpisanie umowy z Adgar na najem miejsca Garażowego w systemie abonamentowym i/lub najem miejsca (pisemna rezerwacja), w systemie godzinowym za pobraniem Biletu.

IV. OPŁATY I CZAS PARKOWANIA

 1. Pobrany Bilet uprawnia do przebywania na parkingu przez 20 minut bez konieczności zapłaty.
 2. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z Cennikiem i uiszczana w oznakowanej Kasie Biletowej lub na zasadach określonych w umowie najmu.
 3. Kierujący pojazdem może opuścić budynek Garażu dopiero po dokonaniu opłaty za parkowanie w Kasie Biletowej.
 4. Bilet lub Karta Dostępu uprawnia do parkowania jedynie w wyznaczonych miejscach.
 5. Po opłaceniu Biletu, kierujący pojazdem ma 20 minut na opuszczenie Garażu bez dodatkowych opłat. W przypadku przekroczenia tego czasu opłata za pobyt na parkingu naliczana jest zgodnie z cennikiem.
 6. W przypadku trudności z wyjazdem (problem z kartą, płatnością) Użytkownik powinien niezwłocznie skorzystać z wyznaczonego miejsca parkingowego -technicznego, skontaktować się z posterunkiem ochrony za pomocą intercomu (przycisk słuchawki w kolumnie parkingowej lub Kasie Biletowej), a następnie udać się w celu załatwienia formalności do Control Room lub posterunku ochrony w recepcji budynku Plazy B (w dni świąteczne i godzinach nocnych tj. 22:00-7:00).
 7. W przypadku awarii Kasy Biletowej zapłata odbywa się w kolejnej, najbliższej Kasie Biletowej. W przypadku awarii wszystkich Kas Biletowych, opłata odbywa się w Control Room.
 8. Opłata za zgubiony bilet wynosi 40zł brutto i dokonywana jest w pomieszczeniu Control Room.
 9. Opuszczanie garażu bez opłaconego Biletu (np. za innym pojazdem) traktowane będzie jako wykroczenie lub wyłudzenie oraz zgłaszane na komendę policji.
 10. W przypadkach awaryjnych i konieczności odblokowania wyjazdu konieczne jest zgłoszenie się do Control Roomu celem spisania protokołu ręcznego otwarcia szlabanu. Do tego celu konieczne jest wylegitymowanie się.
 11. Dla Użytkowników Kart Dostępu wyjazd z Garażu poza godzinami ważności karty będzie możliwy tylko po zgłoszeniu faktu Personelowi i dokonaniu opłaty za przekroczenie limitu czasowego karty wg Cennika.
 12. ADGAR uznaje osobę przedkładającą Kartę Dostępu bądź Bilet za upoważnioną do kierowania i wyjazdu z Garażu danym pojazdem.
 13. Chęć otrzymania faktury Użytkownik zgłasza w Control Roomie pozostawiając dane do wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni i dostarczona Użytkownikowi w ustalonym trybie.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Kierujący pojazdem odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Garażu. Odpowiedzialnością objęte są także szkody polegające na uszkodzeniu i/lub zanieczyszczeniu Garażu. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika ADGAR lub personelu o danym zdarzeniu i złożenia oświadczenia w formie pisemnej, nie później niż przed opuszczeniem Garażu.
 2. ADGAR nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, jego wyposażenia oraz mienia w nim pozostawionego z powodów leżących po stronie korzystającego z Garażu lub siły wyższej.
 3. ADGAR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Garażu, a w przypadku ich pozostawienia może zlecić ich usunięcie na koszt ich właściciela.
 4. ADGAR odpowiada za wszystkie szkody zawinione, spowodowane przez Personel. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Personelu o zaistnieniu szkody, nie później jednak niż przed opuszczeniem Garażu.
 5. Wszelkie szkody powstałe na terenie Garażu likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
 6. Osoba posiadająca Kartę Dostępu lub Bilet jest uznawana przez ADGAR jako upoważniona do wjazdu do Garażu, kierowania pojazdu na terenie Garażu, oraz wyjazdu z Garażu.
 7. W uzasadnionych przypadkach ADGAR może zażądać okazania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Opłata za zagubioną, zniszczoną lub nie zwróconą po wygaśnięciu umowy Kartę Dostępu, naliczana będzie zgodnie z Cennikiem. O zagubieniu Karty dostępu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić ADGAR na piśmie. Nowa Karta Dostępu zostanie wydana po wpłaceniu kaucji przez Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed osobami niepowołanymi. Zabrania się aktywacji sygnałów dźwiękowych w alarmach. Naruszenie powyższego zakazu,
  o ile spowoduje powstanie hałasu, skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty określonej w Cenniku.
 3. Zaleca się nie pozostawianie w pojeździe wartościowych przedmiotów. ADGAR nie ponosi odpowiedzialności za skradzione przedmioty oraz powstałe szkody spowodowane kradzieżą.
 4. Odpowiedzialność korzystającego z Garażu wobec innych jego użytkowników za szkody wywołane w związku z korzystaniem z Garażu regulują stosowne przepisy prawa cywilnego.

VII. WARUNKI UŻYTKOWANIA GARAŻU

 1. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych za wyjątkiem miejsc zarezerwowanych, odpowiednio graficznie oznaczonych. Jeżeli Użytkownik nie dotrzyma powyższego obowiązku, ADGAR jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika lub też naliczania dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem w przypadku zajęcia więcej niż jednego miejsca postojowego
 2. Uprawnienia, o których mowa w ustępie 1 powyżej, przysługują ADGAR w przypadku zajęcia przez użytkownika więcej niż jednego miejsca postojowego, chyba, że w umowie dotyczącej korzystania z Garażu wprost przyznane zostanie uprawnienie do korzystania z więcej niż jednego miejsca postojowego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania Garażu, stosowania się do poleceń Personelu. ADGAR jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
 4. Za niedotrzymanie warunków użytkowania garażu ADGAR może nałożyć na Użytkownika uzasadnioną karę finansową.
 5. W szczególnych przypadkach Personel może zlecić odholowanie pojazdu.
 6. Personel może umieścić na pojeździe naklejkę informującą o załamaniu regulaminu.

VIII. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Na terenie Garażu obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
 2. Na terenie Garażu obowiązuje max. prędkość do 10 km/h,
 3. Na terenie Garażu w tym na miejscach postojowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest:
  a) Palenie i używanie otwartego ognia, picie alkoholu oraz używania środków odurzających,
  b) Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
  c) Tankowanie pojazdów,
  d) Pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem,
  e) Parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,
  f) Przebywanie osób nieupoważnionych,
  g) Przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z Garażu,
  h) Poruszanie się po rampach zjazdowych,
  i) Jazdy jednośladami po rampach zjazdowych,
  j) Przebieganie przez jezdnię.
  k) Serwisowanie samochodów, w tym: naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu (z wyłączeniem myjni) wymiana płynów, uzupełnianie paliwa lub oleju, wymiana opon, jak również zanieczyszczanie Garażu;
  l) Wykonywanie usług zarobkowych nie uzgodnionych z ADGAR.
 4. Na terenie Garażu obowiązuje prowadzenie pojazdu z włączonymi światłami mijania.

IX. SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Garażu należy zgłaszać na adres: Green and Efficiency Services Real Estate Solutions Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.

X. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin nabiera mocy z dniem 1 marca 2015 roku i obowiązuje użytkowników Garażu począwszy od godziny 6.00 tego dnia.
 2. Z wyciągiem Regulaminu można zapoznać się przy wjeździe do Garażu oraz w recepcjach kompleksu Adgar PLAZA.

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi uzgodnieniami, w tym umowami, dotyczącymi zasad korzystania z Garażu. Powyższe nie dotyczy zasad odpłatności za korzystanie z miejsc postojowych.
 2. W rozumieniu niniejszego regulaminu Użytkownikiem jest każda osoba kierująca pojazdem znajdującym się na terenie Garażu.

Załącznik NR 1 CENNIK zgodnie z obowiązującym cennikiem wywieszonym w garażu.
Załącznik NR 2 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.