REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU W BUDYNKU ADGAR BIT PRZY UL. KONSTRUKTORSKIEJ 11

Niniejszy regulamin (poniżej ”Regulamin”) reguluje zasady korzystania z miejsc parkingowych na zewnątrz oraz wewnątrz budynków Adgar BIT

Definicje:
„ADGAR” – Właściciel Budynku Adgar Bussines Center II reprezentowany przez zarządzającego kompleksem.
Karta Dostępu – karta zbliżeniowa przypisana Użytkownikowi, zapewniająca dostęp do Parkingu, zaprogramowana na podstawie odrębnej umowy.
Parking – parking naziemny z miejscami postojowymi przed budynkiem Adgar BIT.
Personel – pracownicy firmy ochraniarskiej.
Użytkownik – każda osoba kierująca pojazdem na terenie Parkingu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu, kierowca oraz każdy inny użytkownik pojazdu (w tym pasażer) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu określającego zasady korzystania z Parkingu. Korzystaniem z Parkingu jest ruch pojazdu, postój lub zatrzymanie pojazdu na jego terenie.
 2. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich instrukcji służb porządkowych, pracowników ochrony Adgar i pracowników zarządzających (poniżej „Personel”).
 3. Ruch na terenie Parkingu odbywa się stosownie do wskazań pracowników ADGAR lub Personelu oraz zainstalowanych znaków drogowych. Odpowiednie zastosowanie znajduja przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póź. zm.)
 4. Korzystający z Parkingu wyraża zgodę na pobieranie przez ADGAR opłat (Bilet jednorazowego wjazdu „Bilet”) za korzystanie z Parkingu, zgodnie z cennikiem stanowiacym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu („Cennik”), chyba, że korzysta z Parkingu na podstawie odrębnej Umowy podpisanej z ADGAR.
 5. Kierujący pojazdem poruszającym się na terenie Adgar Bussines Center II powinien posiadać prawem wymagane uprawnienia, spełniejące wymogi określone przepisami prawa.

II. ORGANIZACJA PARKINGU

 1. Parking prowadzony przez ADGAR jest Parkingiem dozorowanym, niestrzeżonym, w którym miejsca parkingowe udostępniane są w oparciu o zakup umowy najmu lub odrębne ustalenia z ADGAR.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Parkingu, Personelowi przysługuje prawo, do kontroli pojazdu, w tym do sprawdzenia jego stanu technicznego, kontroli zawartości bagażnika, w tym bagażników zewnętrznych, jak i wnętrza pojazdu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest zatrzymać pojazd w miejscu wskazanym przez Personel, a następnie udzielić pomocy w trakcie powyższych czynności kontrolnych.
 3. Użytkownicy Parkingu uprawnieni są do korzystania z infrastruktury Parkingu wyłącznie w celu zaparkowania pojazdu oraz dojścia do zaparkowanego pojazdu w celu opuszczenia Parkingu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zakazuje się ruchu pieszego na terenie ramp.
 4. Istnieje możliwość korzystania z ciągów jezdnych przez rowerzystów jedynie w celu dotarcia do wyznaczonych miejsc postojowych i pomieszczenia z prysznicami. Rowerzysta jest zobowiązany prowadzić rower na rampie wjazdowej i zjazdowej (nie jechać).
 5. Zabrania się pozostawiania rowerów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

III. WARUNKI WYNAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO

 1. Do używania miejsca postojowego na Parkingu uprawnia Karta Dostępu, w zależności od rodzaju wykupionego abonamentu.
 2. Ilość Kart dostępu do parkingu dla danego najemcy, jest równa z ilością wynajętych miejsc parkingowych, chyba że osobne zapisy np. w umowie najmu stanowią inaczej.
 3. Parking udostępniony zostaje Użytkownikom 24h/ 7 dni w tygodniu. Czas korzystania z Parkingu dla posiadaczy Karty Dostępu określają również zapisy odrębnych umów lub ustaleń.
 4. Posiadacz Karty Dostępu, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go rodzaj karty, zobowiązany jest dokonać dodatkowej opłaty w wysokości określonej w Cenniku lub odrębnej umowie.
 5. Warunkiem najmu miejsca Parkingowego jest podpisanie umowy z Adgar lub zakup abonamentu u ochrony budynku na najem miejsca w systemie abonamentowym i/lub inne ustalenia z ADGAR.

IV. OPŁATY I CZAS PARKOWANIA

 1. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z Cennikiem abonamentowym.
 2. Opłata za parkowanie uiszczana jest w kasie u ochrony budynku (osoby prywatne) lub przelewem (firmy)
 3. Kierujący pojazdem może opuścić Parking wyłącznie z pomocą karty.
 4. Karta Dostępu uprawnia do parkowania jedynie w wyznaczonych miejscach.
 5. Posiadacz wykupionego abonamentu (w przypadku problemów z wjazdem na teren parkingu) zobligowany jest do podanie swoich danych podanych podczas zakupu abonamentu, i natychmiastowo zgłosić się do pracownika ochrony w celu weryfikacji uprawnień.
 6. Posiadacz wykupionego abonamentu z dostępem do parkingu, w razie problemów z wyjazdem (niedziałająca karta dostępu lub system parkingowy) powinien połączyć się z ochroną przy użyciu systemu intercom (przycisk słuchawki w kolumnie parkingowej). Po zweryfikowaniu uprawnień szlaban zostanie podniesiony ręcznie przez personel.
 7. Opuszczanie Parkingu bez karty dostępowej (np. za innym pojazdem) traktowane będzie jako wykroczenie lub wyłudzenie oraz zgłaszane na komendę policji.
 8. ADGAR uznaje osobę przedkładającą Kartę Dostępu za upoważnioną do kierowania i wyjazdu z Parkingu danym pojazdem.
 9. Chęć otrzymania faktury Użytkownik zgłasza na recepcji u ochrony pozostawiając dane do wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni i dostarczona Użytkownikowi w ustalonym trybie.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Kierujący pojazdem odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu. Odpowiedzialnością objęte są także szkody polegające na uszkodzeniu i/lub zanieczyszczeniu Parkingu. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika ADGAR lub personelu o danym zdarzeniu i złożenia oświadczenia w formie pisemnej, nie później niż przed opuszczeniem Parkingu.
 2. ADGAR nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, jego wyposażenia oraz pozostawionego w nim mienia przez korzystającego z Parkingu.
 3. ADGAR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Parkingu, a w przypadku ich pozostawienia może zlecić ich usunięcie na koszt ich właściciela.
 4. ADGAR odpowiada za szkody zawinione, spowodowane przez Personel. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Personelu o zaistnieniu szkody, nie później jednak niż przed opuszczeniem Parkingu.
 5. Wszelkie szkody powstałe na terenie Parkingu likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody. ADGAR nie jest zobowiązany do ustalania oraz dochodzenia, kto jest sprawcą szkody.
 6. Osoba posiadająca Kartę Dostępu lub Bilet jest uznawana przez ADGAR jako upoważniona do wjazdu na Parking, kierowania pojazdu na terenie Parkingu, oraz wyjazdu z Parkingu.
 7. W uzasadnionych przypadkach ADGAR może zażądać okazania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do posługiwania się kartą do wjazdu na parking.
 2. O zagubieniu Karty dostępu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić ADGAR poprzez pracownika ochrony obiektu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed osobami niepowołanymi. Zabrania się aktywacji sygnałów dźwiękowych w alarmach uruchamiających się w innych okolicznościach niż próba włamania do pojazdu. Naruszenie powyższego zakazu, o ile spowoduje powstanie hałasu, skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty określonej w Cenniku. Pozostawienie uruchomionej sygnalizacji akustycznej może również skutkować roszczeniem osób i instytucji, które poniosły szkodę z tego powodu.
 4. Zaleca się nie pozostawianie w pojeździe wartościowych przedmiotów. ADGAR nie ponosi odpowiedzialności za skradzione przedmioty oraz powstałe szkody spowodowane kradzieżą.
 5. Odpowiedzialność korzystającego z Parkingu za wyrządzone przez niego szkody regulują stosowne przepisy prawa cywilnego.

VII. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU

 1. Pojazdy wolno parkować tylko na wyznaczonych miejscach postojowych za wyjątkiem miejsc zarezerwowanych, odpowiednio graficznie oznaczonych. Jeżeli Użytkownik nie dotrzyma powyższego obowiązku, ADGAR jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika lub też naliczania dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem w przypadku zajęcia więcej niż jednego miejsca postojowego, chociażby zajęcie było tylko częściowe.
 2. Uprawnienia, o których mowa w ustępie 1 powyżej, przysługują ADGAR w przypadku zajęcia przez użytkownika więcej niż jednego miejsca postojowego chyba, że w umowie dotyczącej korzystania z Parkingu wprost przyznane zostanie uprawnienie do korzystania z więcej niż jednego miejsca postojowego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania Parkingu, stosowania się do poleceń Personelu. ADGAR jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
 4. Za niedotrzymanie warunków użytkowania garażu ADGAR może nałożyć na Użytkownika uzasadnioną karę finansową.
 5. W szczególnych przypadkach Personel może zlecić odholowanie pojazdu.
 6. Personel może umieścić na pojeździe naklejkę informującą o złamaniu regulaminu.

&VIII. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
 2. Na terenie Parkingu obowiązuje zakaz przekraczania prędkość 10 km/h,
 3. Na terenie Parkingu w tym na miejscach postojowych, drogach wewnętrznych, pojazdach oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest:
  a) Palenie tytoniu i używania otwartego ognia, picie alkoholu oraz używania środków odurzających,
  b) Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
  c) Tankowanie pojazdów,
  d) Pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem,
  e) Parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,
  f) Przebywanie osób nieupoważnionych,
  g) Poruszanie się pieszych po rampach zjazdowych, za wyjątkiem rowerzystów prowadzących rower
  h) Przebieganie przez jezdnię.
  i) Serwisowanie samochodów, w tym: naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu (z wyłączeniem myjni) wymiana płynów, uzupełnianie paliwa lub oleju, wymiana opon, jak również zanieczyszczanie Parkingu;
  j) Wykonywanie usług zarobkowych nie uzgodnionych z ADGAR.
 4. Na terenie parkingu podziemnego obowiązuje prowadzenie pojazdu z włączonymi światłami mijania.

IX. SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy zgłaszać na adres: Adgar BCII Sp. z o.o. Sp. kom., Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.

X. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2016 roku i może być zmieniony przez ADGAR w dowolnym terminie, o czym ADGAR niezwłocznie powiadomi użytkowników.
 2. Z wyciągiem Regulaminu można zapoznać się przy wjeździe na parking podziemny oraz u ochrony.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi uzgodnieniami i umowami w zakresie zasad korzystania z Parkingu. Powyższe nie dotyczy zasad odpłatności za korzystanie z miejsc postojowych ustalonych w odrębnych umowach.
 2. Za naruszenie któregokolwiek z w/w postanowień Adgar / właściciel budynku / Zarządca obiektu może nałożyć karę w wysokości 1.000,00 zł – 5.000,00 zł za każdy incydent.

Załącznik nr 1 : CENNIK I OPŁAT PARKINGU ADGAR BIT

 1. Opłata za odholowanie pojazdu, który zaparkował w niedozwolonym miejscu oraz z powodów określonych w Regulaminie korzystania z Parkingu – 550 zł brutto, plus koszt parkingu, na który pojazd został odholowany.
 2. Opłata za zgubioną kartę – 200 zł brutto kaucja (osoby prywatne) przepada na rzecz Adgar
 3. Opłata za wydanie nowej karty – 200 zł brutto
 4. Kara za pozostawienie pojazdu z uruchomionym sygnałem akustycznym – 100 zł brutto