REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z THE BRAIN EMBASSY

&1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa podstawowe zasady korzystania
z przestrzeni co-creatingowej The Brain Embassy (określanej w Regulaminie jako „BE”) przez każdą osobę przebywającą na jej terenie, w tym w szczególności Członków i Użytkowników. Operatorem The Brain Embassy jest spółka Real Estate Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwana dalej „Operatorem”).

2. Definicje użyte w Regulaminie:

a)  „Community Manager” – oznacza osobę wyznaczoną przez Operatora odpowiedzialną za kontakty ze społecznością BE;

b)  „Członek” – oznacza podmiot wskazany w części komparycyjnej Umowy Członkowskiej, który wykupił Pakiet Członkowski;

c)  „Dozwolony Użytek” – oznacza wykorzystywanie Przestrzeni co-creatingu (BE) na cele biurowe;

d)  „Gość” – oznacza osobę odwiedzającą Brain Embassy na podstawie zaproszenia ze strony Członka lub Użytkownika;

e)  „Gość Wydarzenia” – oznacza osobę odwiedzającą Brain Embassy na podstawie zaproszenia ze strony organizatora wydarzenia;

f)  „Miejsce spotkań” – oznacza część BE przeznaczona do spotkań zgodnie ze wskazaniami Operatora;

g)  „Ogólne Warunki Umów” lub „OWU” – oznacza Ogólne Warunki Umów Członkowskich
w The Brain Embassy wraz z późniejszymi zmianami i aneksami;

h)  „Pakiet Członkowski” – oznacza wykupiony przez Członka zakres Usług określony w Ofercie Pakietów;

i)  „Przestrzeń co-creatingu” – otwarta oraz zamknięta przestrzeń biurowa z wydzielonymi stanowiskami z dostępem do infrastruktury biurowej, w tym Miejsca spotkań;

j)  „Regulamin Kompleksu” – zespół zasad porządkowych obowiązujących w kompleksie, gdzie Brain Embassy się znajduje (lub będzie się znajdować); aktualny tekst Regulaminu Kompleksu znajduje się na stronie www.brainembassy.com.

k)  „System” – oznacza informatyczny system służący do wspomagania korzystania z Usług oraz komunikacji z Członkami;

l)  „Umowa Członkowska” – kompleksowa umowa udostępnienia wskazanego przez Operatora Stanowiska pracy, którego lokalizacja może ulegać zmianie w okresie obowiązywania Umowy, zawarta pomiędzy Członkiem a Operatorem, a obejmująca
w szczególności niniejszy Regulamin;

m)  „Użytkownik” – oznacza osobę uprawnioną do użytkowania BE na podstawie Umowy Członkowskiej.

3. Treść Regulaminu udostępniana jest na stronie internetowej www.brainembassy.com.

4. Niniejszy Regulamin wraz z wykupionym Pakietem Członkowskim, OWU oraz Regulaminem Kompleksu stanowi integralną część Umowy Członkowskiej, w oparciu o którą Członkowie korzystają z BE.

$2. KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI CO-CREATING

1. Członek, Użytkownik oraz Gość może korzystać z Przestrzeni co-creatingu zgodnie z jej przeznaczeniem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w sposób nieutrudniający korzystania z Przestrzeni co-creatingu przez innych Członków, Użytkowników i Gości.

2. Członek ma prawo do zapraszania Gości, o ile wykupiony Pakiet Członkowski tak stanowi. Goście mogą przebywać na terenie Przestrzeni co-creatingu w godzinach obsługi Recepcji, chyba że Członek uzgodni z Operatorem uprzednio inaczej. Spotkania mogą odbywać się
w Miejscu Spotkań lub innych wydzielonych miejscach w Przestrzeni co-creatingu. Goście nie mogą przebywać w Przestrzeni co-creatingu bez Członka, który ich zaprosił. Jeśli goście mają przebywać na spotkaniu w Przestrzeni co-creatingu przez cały dzień są zobowiązani do wykupienia jednorazowej wejściówki.

&3. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przestrzeni co-creatingu (w tym Członkowie, Użytkownicy, Goście i Goście Wydarzenia) zobowiązane są do:

a)  przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kompleksu;

b)  naprawiania wszelkich wyrządzonych szkód i zniszczeń powstałych z ich winy lub z winy zaproszonych przez nich gości na własny koszt. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia mienia należącego do Operatora muszą być niezwłocznie zgłoszone Operatorowi;

c)  zachowania w poufności informacji dotyczących Operatora oraz innych Członków i ich działalności, oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność;

d)  nieprzebywania na terenie Przestrzeni co-creatingu po spożyciu alkoholu (chyba że alkohol jest dostarczony przez Operatora, np. podczas wydarzenia), zażyciu narkotyków i/lub środków odurzających, substancji psychotropowych, środków halucynogennych
i zastępczych oraz prekursorów kategorii 1 w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, niewnoszenia i niespożywania na terenie Przestrzeni co-creatingu alkoholu
i innych używek, a także niepalenia wyrobów tytoniowych na terenie Przestrzeni co-creatingu;

e)  nieużywania urządzeń emitujących nadmierny hałas, nagrywania obrazu, korzystania
z telefonów komórkowych w przestrzeniach wspólnych oraz słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez użycia słuchawek,

f)  dbania o BE w celu zachowania jego wysokiego standardu;

g)  stosowania się do poleceń Operatora i/lub Community Managera.

2. Za rzeczy pozostawione na terenie Przestrzeni co-creatingu odpowiedzialność ponosi Członek.

&4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu oraz jego aktualne postanowienia zostaną opublikowane na stronie internetowej z odpowiednim, co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, i są wiążące dla Członków.

2. W przypadku zmiany Regulaminu Członek ma prawo do odstąpienia od Umowy Członkowskiej w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian.