REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z THE BRAIN EMBASSY

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa podstawowe zasady korzystania z przestrzeni co-creatingowej The Brain Embassy (określanej w Regulaminie jako „BE”) przez każdą osobę przebywającą na jej terenie, w tym w szczególności Członków i Użytkowników. Operatorem The Brain Embassy jest spółka Real Estate Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwana dalej „Operatorem”).

2. Definicje użyte w Regulaminie:

a)  „Blue Bolt” – oznacza system kontroli dostępu stosowany przez Operatora w wybranych lokalizacjach, umożliwiający dostęp do budynku/powierzchni/wind za pomocą aplikacji mobilnej;

b)  „Community Manager” – oznacza osobę wyznaczoną przez Operatora odpowiedzialną za kontakty ze społecznością BE;

c)  „Członek” – oznacza podmiot wskazany w części komparycyjnej Umowy Członkowskiej, który wykupił Pakiet Członkowski;

d)  „Dozwolony Użytek” – oznacza wykorzystywanie Przestrzeni co-creatingu (BE) na cele biurowe;

e)  „Gość” – oznacza osobę odwiedzającą Brain Embassy na podstawie zaproszenia ze strony Członka lub Użytkownika w celach związanych z działalnością Członka lub Użytkownika;

f)  „Gość Wydarzenia” – oznacza osobę odwiedzającą Brain Embassy na podstawie zaproszenia ze strony organizatora wydarzenia;

g)  „Miejsce spotkań” – oznacza część BE przeznaczona do spotkań zgodnie ze wskazaniami Operatora;

h)  „Ogólne Warunki Umów” lub „OWU” – oznacza Ogólne Warunki Umów Członkowskich
w The Brain Embassy wraz z późniejszymi zmianami i aneksami;

i)  „Pakiet Członkowski” – oznacza wykupiony przez Członka zakres Usług określony w Ofercie Pakietów;

j)  „Przestrzeń co-creatingu” – otwarta oraz zamknięta przestrzeń biurowa z wydzielonymi stanowiskami z dostępem do infrastruktury biurowej, w tym Miejsca spotkań;

k)  „Regulamin Kompleksu” – zespół zasad porządkowych obowiązujących w kompleksie, gdzie Brain Embassy się znajduje (lub będzie się znajdować); aktualny tekst Regulaminu Kompleksu znajduje się na stronie https://brainembassy.com/pl/regulaminy-budynkow-i-parkingow-adgar/..

l)  „System” – oznacza informatyczny system służący do wspomagania korzystania z Usług oraz komunikacji z Członkami;

m)  „Umowa Członkowska” – kompleksowa umowa udostępnienia wskazanego przez Operatora Stanowiska pracy, którego lokalizacja może ulegać zmianie w okresie obowiązywania Umowy, zawarta pomiędzy Członkiem a Operatorem, a obejmująca
w szczególności niniejszy Regulamin;

n)  „Użytkownik” – oznacza osobę uprawnioną do użytkowania BE na podstawie Umowy Członkowskiej.

3. Treść Regulaminu udostępniana jest na stronie internetowej www.brainembassy.com/pl/regulamin-okreslajacy-zasady-korzystania-z-be/

4. Niniejszy Regulamin wraz z wykupionym Pakietem Członkowskim, OWU oraz Regulaminem Kompleksu stanowi integralną część Umowy Członkowskiej, w oparciu o którą Członkowie korzystają z BE.

§2. KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI CO-CREATING

1. Członek, Użytkownik oraz Gość może korzystać z Przestrzeni co-creatingu zgodnie z jej przeznaczeniem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz poleceniami pracowników ochrony Przestrzeni co-creatingu, Community Managera i innych przedstawicieli Operatora, w sposób nieutrudniający

2. Członek ma prawo do zapraszania Gości, o ile wykupiony Pakiet Członkowski tak stanowi. Goście mogą przebywać na terenie Przestrzeni co-creatingu w godzinach obsługi Recepcji, chyba że Członek uzgodni z Operatorem uprzednio inaczej. Spotkania Członków z Gośćmi mogą odbywać się w Miejscu Spotkań lub innych wydzielonych miejscach w Przestrzeni co-creatingu w sposób nieutrudniający korzystania z Przestrzeni co-creatingu innym osobom i podmiotom. Goście nie mogą przebywać w Przestrzeni co-creatingu bez Członka, który ich zaprosił. Jeśli goście mają przebywać na spotkaniu w Przestrzeni co-creatingu powyżej 3h są zobowiązani do wykupienia jednorazowej wejściówki.

3. Operator jest uprawniony do wyproszenia Gościa z Przestrzeni co-creatingu lub Miejsca Spotkań w przypadku naruszenia przez Gościa Regulaminu lub niestosowania się do poleceń przedstawicieli Operatora.

§3. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przestrzeni co-creatingu (w tym Członkowie, Użytkownicy, Goście i Goście Wydarzenia) zobowiązane są do:

a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kompleksu;

b) zachowania w poufności informacji dotyczących Operatora oraz innych Członków i ich działalności, oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność;

c) naprawiania wszelkich wyrządzonych szkód i zniszczeń powstałych z ich winy lub z winy zaproszonych przez nich gości na własny koszt. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia mienia należącego do Operatora muszą być niezwłocznie zgłoszone Operatorowi;

d) nieprzebywania na terenie Przestrzeni co-creatingu po spożyciu alkoholu (chyba że alkohol jest dostarczony przez Operatora, np. podczas wydarzenia), zażyciu narkotyków i/lub środków odurzających, nielegalnych substancji psychotropowych, środków halucynogennych
i zastępczych oraz prekursorów kategorii 1 w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, niewnoszenia i niespożywania na terenie Przestrzeni co-creatingu alkoholu
i innych używek, a także niepalenia wyrobów tytoniowych na terenie Przestrzeni co-creatingu;

e) nieużywania urządzeń emitujących nadmierny hałas, nagrywania obrazu, korzystania
z telefonów komórkowych w przestrzeniach wspólnych oraz słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez użycia słuchawek,

f) odbywania rozmów telefonicznych, telekonferencji, wideokonferencji, etc., w odpowiednio wyznaczonych do tego miesjcach na przestrzeni BE (nie na terenie Open Space), w sposób nieprzeszkadzający innym osobom znajdującym się na przestrzeni BE,

g) dbania o BE w celu zachowania jego wysokiego standardu zgodnie z zasadami panującymi w BE ,

h) zachowania czystości, w tym segregacji śmieci zgodnie z wytycznymi oraz sprzątania użytych przez siebie naczyń zarówno z przestrzeni wspólnej, w tym sal spotkań, jak i przestrzeni prywatnych na terenie BE,

i) uzgodnić uprzednio z Działem IT Operatora pasma częstotliwości oraz kanałów w przypadku chęci uruchomienia własnego punktu dostępowego Wi-Fi,

j) nie pozostawiać bez nadzoru żadnych ruchomości,

k) stosowania się do poleceń Operatora lub Community Managera.

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przestrzeni co-creatingu (w tym Członkowie, Użytkownicy, Goście i Goście Wydarzenia) zobowiązane są do powstrzymania się od następujących czynności:

a) korzystania z hulajnóg, deskorolek, rolek, hoverboardów lub innych urządzeń służących do przemieszczania się,

b) ładowania innych urządzeń elektrycznych niż urządzenia biurowe, takie jak monitory, laptopy czy telefony komórkowe,

c) podłączania jakichkolwiek urządzeń sieciowych, takich jak w szczególności routery, switche czy firewalle, do sieci udostępnionej przez Operatora,

d) tworzenia własnych punktów dostępu do sieci (tzw. access points) z wykorzystaniem sieci udostępnianej przez Operatora, w szczególności poprzez wzmacniacze sieci, routery Wi-Fi, korzystanie z komputera, laptopa, tabletu, telefonu komórkowego lub innego urządzenia posiadającego kartę sieciową jako punktu dostępu do sieci,

e)korzystania z sieci udostępnionej przez Operatora w celu przyłączenia się do P2P (peer to peer), korzystania z usług Torrent, przeprowadzania działań typu DoS (Denial of Service), skanowania innych sieci, korzystania z crawlerów, botnetów oraz innych podobnych usług,

f) korzystania z sieci udostępnionej przez Operatora z urządzeń, których moc obliczeniowa wykorzystywana jest w ramach sieci blockchain, w tym w szczególności do kopania kryptowalut (mining),

g) wykorzystywania sieci udostępnionej przez Operatora w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego,

h) korzystania z sieci udostępnionej przez Operatora w celu prowadzenia działalności typu call-center,

i) korzystania z sieci udostępnionej przez Operatora w celach związanych ze streamingiem video,

j) podłączania wszelkiego rodzaju urządzeń serwerowych pobierających znaczne ilości energii.

3. Za rzeczy pozostawione na terenie Przestrzeni co-creatingu odpowiedzialność ponosi Członek. W przypadku rzeczy pozostawionych przez Członka na terenie Przestrzeni co-creatingu po Godzinach Działalności określonych w OWU, BE będzie przeniesie te rzeczy do Storage Roomu, a Członek zobowiązany będzie do ich odbioru zgodnie z postanowieniami § 9 OWU.

4. W przypadku, gdy Użytkownik przyprowadzi do BE dzieci, jest on za nie odpowiedzialny, w tym za to, żeby dzieci nie przebywały w przestrzeni BE bez opiekuna, nie przeszkadzały innym osobom, nie śmieciły, etc. Użytkownik odpowiada za zniszczenia, szkody czy zanieczyszczenia spowodowane przez przyprowadzone przez niego dzieci.

5. W przypadku, gdy Użytkownik przyprowadzi do BE pupila/psa, jest on za nie odpowiedzialny, w tym za to, żeby zwierzę nie przebywało w przestrzeni BE bez opiekuna, poruszało się na smyczy, nie przeszkadzałp innym osobom, nie brudziły, etc. Użytkownik odpowiada za zniszczenia, szkody czy zanieczyszczenia spowodowane przez przyprowadzonego przez niego pupila.

6. Członkowie oraz Użytkownicy mogą wnioskować o wsparcie Operatora lub Community Managera w uzyskaniu dostępu do Przestrzeni co-creatingu tylko w sytuacjach niedostępności Blue Bolt (lub innego wdrożonego systemu kontroli dostępu) albo awarii lub niedostępności elementów systemu kontroli dostępu, takich jak w szczególności zamki do drzwi.

7. Jeden Użytkownik jest uprawniony do zalogowania się na swoje konto w Blue Bolt wyłącznie na jednym urządzeniu mobilnym, a ponadto Użytkownik nie może udostępniać swojego dostępu do Blue Bolt, kart dostępu czy kluczy osobom trzecim. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Blue Bolt na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym Operator jest uprawniony do zablokowania wszystkich dostępów danego Użytkownika, a Użytkownikowi czy Członkowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

§4. KORZYSTANIE Z TARASÓW

1. Osoby korzystające z tarasów zobowiązane są stosować się do poniższych zasad.

2. Tarasy nie stanowią przedmiotu najmu, są umiejscowione w wydzielonej barierkami strefie, na których obowiązują wszystkie zasady bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej.

3. Wstęp na teren tarasów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osób z nich korzystających. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na taras tylko pod opieką dorosłych.

4. Za wszelkie zniszczenia oraz uszkodzenia tarasów odpowiada osoba korzystająca z tarasów.

5. Każda osoba korzystająca z tarasów zobowiązana jest do przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.

6. Na terenie tarasów obowiązuje zakaz:

a) zrzucania z tarasów jakichkolwiek przedmiotów,

b) wspinania oraz wychylania się przez barierki tarasów,

c) wspinania po elewacji budynku,

d) umieszczania na elementach konstrukcyjnych tarasów oraz budynku i jego wyposażeniu reklam, ogłoszeń, napisów, markiz bez pisemnej zgody zarządcy budynku,

e) uszkadzania elementów konstrukcji tarasów i jego wyposażenia,

f) wnoszenia jakichkolwiek elementów wyposażenia typu: grille, popielniczki, donice, parasole, stoły, przenośne stoliki itp. bez wcześniejszej pisemnej zgody udzielonej przez zarządcę budynku,

g) pozostawiania na tarasach elementów wyposażenia typu: krzesła, leżaki itp. w godzinach nocnych oraz w czasie deszczu, burz i silnych wiatrów,

h) składowania i wyrzucania śmieci poza wyznaczonym do tego miejscem,

i) uprawiania sportów np.: jazda na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, gra w piłkę itp.,

j) wyprowadzania zwierząt,

k) korzystania z Tarasów w czasie deszczu, burz i silnych wiatrów,

l) fotografowania oraz filmowania bez wcześniejszego uzgodnienia tego z zarządcą budynku,

m) wnoszenia oraz spożywania na terenie Tarasów napojów alkoholowych i środków odurzających oraz palenia papierosów jak również przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

n) wnoszenia substancji łatwopalnych,

o) hałasowania,

p) przebywania na tarasach w godzinach nocnych tj. od godziny 22:00 do 6:00,

7. W przypadku ogłoszenia ewakuacji budynku tarasy należy niezwłocznie opuścić i ewakuować się z budynku.

8. Na tarasach należy stosować się do zaleceń niniejszego Regulaminu, a także do poleceń zarządcy oraz pracowników ochrony budynku. Przypadki naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować nakazaniem opuszczenia tarasu.

9. Operator zastrzega sobie prawo do okresowego zamknięcia tarasów i wyłączenia ich z użytkowania w związku z pracami prowadzonymi na terenie tarasów

10. Za rzeczy pozostawione, zniszczone lub skradzione na terenie tarasów odpowiada ich właściciel.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu oraz jego aktualne postanowienia zostaną opublikowane na stronie internetowej z odpowiednim, co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, i są wiążące dla Członków.

2. W przypadku zmiany Regulaminu Członek ma prawo do odstąpienia od Umowy Członkowskiej w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian.