REGULAMIN BUDYNKU BIUROWEGO ZLOKALIZOWANEGO W WARSZAWIE PRZY UL. CZACKIEGO 15/17.

$1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Budynku (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązuje na obszarze nieruchomości w tym w szczególności na budynku i na terenie zewnętrznym, określanych poniżej łącznie jako „Budynek”.
 2. Wszystkie wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie, ilekroć są pisane dużą literą, mają następujące znaczenie:
  2.1. Budynek – oznacza nieruchomość zlokalizowaną w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17;
  2.2. Gość – oznacza osobę przebywającą na terenie Budynku na zaproszenie danego Najemcy lub jego pracownika, każdy gość jest równocześnie Użytkownikiem;
  2.3. Najemca – oznacza każdy podmiot, który zawarł umowę najmu (lub inną umowę o podobnym charakterze) dotyczącą powierzchni znajdującej się w Budynku; Najemca jest równocześnie osobą Zapraszającą – w przypadku zapraszania na powierzchnię najmu osób postronnych/ z zewnątrz;
  2.4. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin;
  2.5. Użytkownik – oznacza każdą osobę przebywającą na terenie Budynku, Użytkownikami w szczególności są pracownicy Najemcy oraz jego Goście;
  2.6. Właściciel – oznacza podmiot będący właścicielem danego Budynku;
  2.7. Zarządca – oznacza spółkę Green and Efficiency Services Real Estate Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa spółka komandytowa, której z upoważnienia właściciela powierzone zostało zarządzanie Budynkiem oraz nadzór nad wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

  Wyrażenia użyte w liczbie pojedynczej dotyczą także liczby mnogiej i odwrotnie, chyba, że co innego wynika z kontekstu.

 3. Regulamin określa zasady:
  – prawidłowego korzystania z Budynku, w tym z budynkowych urządzeń technicznych oraz infrastruktury,
  – ochrony oraz zapobiegania niszczenia Budynku,
  – postępowania Użytkowników, w tym w szczególności Najemców, personelu oraz gości przebywających na jego terenie.
  – bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz innych wymogów dotyczących korzystania z Budynku, w tym wykonywania prac adaptacyjnych i innych o podobnym charakterze.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników budynku położonego w Warszawie przy ulicy Czackiego 15/17. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów najmu pomieszczeń położonych w Budynku.
 5. Na terenie Budynku Zarządca wykonuje swoje funkcje, m.in. poprzez następujące służby:
  – techniczną,
  – administracyjną,
  – ochrony,
  – utrzymania czystości.
 6. Użytkownicy Budynku zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom służb Zarządcy.
 7. Każdy Najemca zobowiązany jest do wyznaczenia swojego przedstawiciela do reprezentowania siebie w kontaktach z Zarządcą w zakresie wykonania postanowień niniejszego Regulaminu.

&2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 1. Użytkownicy Budynku zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów przeciwpożarowych, techniczno-budowlanych, norm, zarządzeń i zaleceń Zarządcy oraz wymogów zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku.
 2. Szczegółowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego obowiązujące Użytkowników Budynku określone są w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku.

&3. ZASADY DOSTĘPU

ZASADY OGÓLNE

 1. Goście odwiedzający Najemców Budynku muszą zgłosić się telefonicznie z osobą Zapraszającą, aby ta odebrała ich z recepcji głównej Budynku, w przeciwnym wypadku ochrona odmów im wstępu do Budynku.
 2. W przypadku wnoszenia na teren Budynku przedmiotów budzących zastrzeżenia pracowników ochrony osoba odwiedzająca zobowiązana jest do pozostawienia tych przedmiotów w recepcji głównej Budynku.
 3. W uzasadnianych przypadkach Służby ochrony Budynku mają prawo odmówić dostępu do Budynku.
 4. Gości obowiązuje zakaz przebywania w innych częściach Budynku bez wiedzy i zgody osoby zapraszającej. Goście mogą przebywać wyłącznie w częściach wspólnych Budynku oraz pomieszczeniach Najemcy, których ich zaprosił.
 5. Osoba zapraszająca Gościa ponosi odpowiedzialność za szkody jakie może spowodować jej Gość na terenie Budynku.
 6. Gość, który nie uzyska zgody na wejście do Budynku przez ochronę Budynku lub osobę Zapraszającą nie zostanie wpuszczony na jego teren i zobowiązany jest bezzwłocznie opuścić Budynek.
 7. Najemcy przebywający w Budynku są zobowiązani do posiadania karty dostępu. Karty dostępu wydawane są Najemcy po podpisaniu protokołu przekazania kart dostępu. Koszt kart dostępu jest określony zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 1. W celu wejścia do Budynku, pracownik musi przyłożyć kartę do czytnika przy znajdującego się przy głównych drzwiach. Pracownik, który nie posiada karty nie zostanie wpuszczony do Budynku przez ochronę Budynku.
 2. Karty dostępu są zarejestrowane w systemie i ich zgubienie oraz zmianę posiadacza należy zgłosić niezwłocznie w systemie Help Desk. W przypadku zniszczenia lub zagubienia karty dostępu Najemca otrzyma nową kartę odpłatnie według cen zgodnych z aktualnie obowiązującym cennikiem.

GODZINY DOSTĘPNOŚCI

 1. Gość może przebywać w Budynku jedynie w godzinach urzędowania biura firmy, której pracownik upoważnił ją do wejścia i jedynie w obecności osoby Zapraszającej.
 2. Osoba zapraszająca osobiście odbiera Gościa z recepcji jak również osobiście odprowadza go do recepcji po zakończonej wizycie.

ODMOWA DOSTĘPU

 1. Pracownik ochrony Budynku ma prawo odmówić zgody na wejście na teren Budynku każdej osobie, której zachowanie zakłóca porządek lub będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Wprowadza się zakaz wstępu akwizytorom, sprzedawcom, osobom roznoszącym ulotki.

&4. PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemcy oraz Goście Najemcy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Budynku, Regulaminu The Brain Embassy oraz Regulaminu Korzystania z Tarasów;
 2. Pracownicy Najemcy mogą korzystać ze wszystkich powierzchni ogólnodostępnych na terenie Budynku.
 3. Najemcy oraz Goście Najemcy mogą wprowadzać zwierzęta (psy lub koty) na teren Budynku.
 4. Na terenie Budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych.
 5. Zakaz palenia obowiązuje również w odległości 8 m od budynku.
 6. Najemca zobowiązany jest do osobistego obioru zamówionego jedzenia od firm cateringowych. Ochrona budynku nie będzie pośredniczyć w ich przekazywaniu oraz nie będzie ich odbierać w imieniu Najemcy.
 7. Najemca zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu i urządzeń oddanych mu do użytkowania przez Wynajmującego zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu lub urządzeń przez pracowników i gości (w tym podwykonawców) Najemcy, odpowiedzialność ponosi Najemca.
 9. Wszystkie urządzenia instalowane przez Najemcę w jego pomieszczeniach muszą posiadać atest zezwalający na ich użytkowanie.
 10. Najemca zobowiązany jest uzyskać każdorazowo zgodę na zainstalowanie na terenie swoich pomieszczeń biurowych niestandardowych urządzeń elektrycznych (takich jak dodatkowe źródła ogrzewania lub wyposażenie kuchni itp.).
 11. Zakazuje się korzystania z urządzeń powodujących zakłócenia pracy urządzeń innych użytkowników Budynku.
 12. Zakazuje się ładowania hulajnóg lub rowerów elektrycznych w miejscach do tego nie wyznaczonych. Ładowanie w/w pojazdów może się odbywać tylko i wyłącznie w pomieszczeniach Rowerowni, tylko za pomocą własnej, przenośnej ładowarki typu: SELV lub PELV.
 13. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić do Zarządcy lub serwisu technicznego każdą awarię urządzeń zainstalowanych na terenie wynajmowanym przez Najemcę.
 14. W przypadku planowania jakichkolwiek zmian aranżacyjnych w wynajmowanej powierzchni, ingerujących w systemy budynkowe lub wpływających na funkcjonowanie Budynku, Najemca zobowiązany jest przedstawić podpisany przez rzeczoznawców projekt tych zmian, wymagane uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia właściwych organów i inspektorów nadzoru oraz uzyskać zgodę na ich wykonanie od Zarządcy.
 15. Wszystkie prace wykonywane na zlecenie Najemcy przez osoby trzecie muszą być właściwie zabezpieczone i zgłoszone do Zarządcy z minimum 48-godzinnym wyprzedzeniem. Po ich zakończeniu powierzchnia, na której prace były wykonywane, musi zostać posprzątana, a powstałe ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usunięte. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości związane z wykonaniem tychże prac.
 16. Wszelkie drobne prace, które mogą być uciążliwe dla użytkowników budynku, Najemcy muszą zgłosić do Zarządcy Budynku co najmniej 48 godzin przed ich planowanym wykonaniem, a osoby wykonujące je muszą być poinstruowane o obowiązku przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wytycznych dla firm zewnętrznych prowadzących prace. W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo, obowiązkowo należy stosować się do instrukcji Kierownika Technicznego Budynku i zapisów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz dostarczyć wypełniony protokół prac pożarowo niebezpiecznych.
 17. W przypadku niepoinformowania Zarządcy o wykonywanych przez Najemcę pracach, na polecenie Zarządcy Najemca jest zobowiązany do ich zaprzestania i przywrócenia stanu pierwotnego.
 18. Najemca zobowiązany jest udostępnić przedmiot najmu Zarządcy i jego służbom w wypadku dokonywania niezbędnych napraw i przeglądów oraz powinien zabezpieczyć swój sprzęt na czas wykonywania tych prac.
 19. Najemca zobowiązany jest do udostępnienia kluczy i karty dostępu do swoich pomieszczeń na wypadek awarii lub zagrożenia. Klucze i karta zostaną zdeponowane w sejfie na recepcji Budynku. W przypadku wymiany zamka Najemca jest zobowiązany do wymiany klucza zdeponowanego na recepcji Budynku.
 20. Najemca jest powiadamiany o każdym użyciu klucza lub karty na powierzchni Najemcy. W tym celu Najemca wskaże Zarządcy osobę uprawnioną do potwierdzenia możliwości wejścia na powierzchnię Najemcy. Osoba ta powinna być osiągalna telefonicznie dla Zarządcy przez całą dobę.
 21. Na terenie Budynku, w oknach, w częściach ogólnodostępnych zakazane jest umieszczanie reklam, ogłoszeń ani innych oznakowani, bez zgody Zarządcy Budynku.
 22. Prace głośne i uciążliwe dla normalnego funkcjonowania Budynku mogą być wykonywane jedynie po godzinach pracy biur – od 18.00 do 6.00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy.
 23. Za naruszenie któregokolwiek z w/w postanowień Zarządca może nałożyć karę w wysokości 50 zł – 2.000,00 zł za każdy incydent.

&5. GOSPODARKA ODPADAMI

 1. Najemca ma obowiązek utrzymywania porządku we wszystkich wynajmowanych przez siebie pomieszczeniach.
 2. Śmieci z pomieszczeń Najemcy, również w przypadku korzystania przez niego z własnej firmy sprzątającej, muszą być usuwane do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników zlokalizowanych w śmietniku Budynku.
 3. Najemcy są odpowiedzialni za usunięcie ze swojej powierzchni najmu wszystkich materiałów wymagających utylizacji i ich utylizację we własnym zakresie.
 4. Opakowania kartonowe muszą być porozrywane przed włożeniem do pojemnika na śmieci w celu zmniejszenia ich objętości.
 5. Odprowadzanie jakichkolwiek materiałów łatwopalnych lub szkodliwych dla środowiska bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej i wnoszenie ich na teren Budynku jest surowo zabronione.

&6. ZASADY ZLECENIA PRAC PRZEZ NAJEMCÓW

 1. Wszelkie prace na powierzchni Najemcy, mogą być wykonane jedynie za zgodą Zarządcy.
 2. Najemca może wystąpić do Zarządcy o odpłatne wykonanie określonych prac w części Budynku przez siebie wynajmowanej.
 3. Koszt wykonania prac, o których mowa w ustępie 2 powyżej, może być podwyższony o koszt wykonania odpowiednich ekspertyz, uzgodnień, opinii właściwych organów oraz inspektora nadzoru i kierownika projektu.
 4. Zarządca może odmówić wykonania zleconych prac, gdy wymaga tego interes Budynku lub w innych przypadkach określonych postanowieniami umowy najmu i zlecenia wykonania prac.
 5. Do wykonania zleconych przez Najemcę prac potrzebne jest jego pisemne zlecenie i akceptacja kosztu w systemie Help Desk. W pilnych sprawach dopuszczalne jest zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tylko w przypadku braku aktywowanego konta w systemie Help Desk.
 6. Najemca, który zlecił wykonanie prac, w momencie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów zleconej pracy.
 7. Zarządca nie może podwyższyć kosztów wykonania usługi bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia ich z Najemcą.
 8. Przed przystąpieniem do realizacji prac niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na prace.
 9. Jeśli na Budynku będą prowadzone prace pożarowo niebezpieczne, Wykonawca prac musi wypełnić odpowiedni protokół i zapewnić materiały do gaszenia pożaru stosowane dla wykonywanych prac.
 10. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu lub jego zniszczenie spowodowane przez osoby trzecie wykonujące zlecenie na rzecz Najemcy.

&7. DOSTĘP WŁAŚCICIELA I ZARZĄDCY DO PRZEDMIOTU NAJMU

 1. W godzinach pracy biura Najemcy, Zarządca oraz jego służby mają prawo wstępu do pomieszczeń Najemcy jedynie w obecności pracownika Najemcy.
 2. Po godzinach pracy biura Najemcy, wejście Zarządcy i jego służb na teren pomieszczeń Najemcy może się odbyć po wcześniejszym uzyskaniu zgody od osoby wskazanej przez Najemcę, zaś w przypadkach awaryjnych, bez takiej zgody, ale z obowiązkiem telefonicznego poinformowania Najemcy o takiej wizycie. Brak zgody na wejście na teren pomieszczeń Najemcy może nastąpić wyłącznie z istotnych przyczyn.
 3. Po godzinach pracy biura Najemcy, Najemca zobowiązany jest zapewnić we właściwy sposób możliwość wejścia na swój teren dla Zarządcy i jego służb. Każde takie wejście powinno zostać należycie uzasadnione i udokumentowane przez dowódcę zmiany z firmy sprawującej ochronę na Budynku.

&8. UPRAWNIENIA OCHRONY

 1. Każda osoba znajdująca się na terenie Budynku jest zobowiązana podporządkować się poleceniom pracowników ochrony.
 2. Pracownik ochrony ma prawo do wyprowadzenia z Budynku każdej osoby zakłócającej porządek lub swoim zachowaniem utrudniającej pracę innym osobom.
 3. Pracownik ochrony ma prawo odmówić wejścia do Budynku osobom nieuprawnionym.
 4. Pracownicy ochrony nie są zobowiązani do udzielania jakichkolwiek informacji.
 5. Pracownicy ochrony nie wykonują żadnych poleceń wydawanych przez pracowników Najemcy, jeśli niejest to związane z ochroną życia, zdrowia lub mienia.

&9. DOSTAWY KURIERSKIE

 1. Mało gabarytowe dostawy kurierskie lub Poczty Polskiej mogą się odbywać tylko w godzinach pracy Budynku, czyli między godziną 9.00 a 17.00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 2. Każdy dostawca zobowiązany jest do zgłoszenia się w recepcji Budynku w celu zgłoszenia i weryfikacji możliwości dostawy.
 3. Kurierzy będą zobowiązani do pozostawiania przesyłek w Magazynku na przesyłki zlokalizowanym na 1 piętrze Budynku – wejście na 1 piętro oraz do tego pomieszczenia umożliwi ochrona Budynku.
 4. Przesyłki listowne – kurierzy lub listonosze będą zobowiązani do pozostawiania ich w skrzynkach pocztowych zlokalizowanych na 1 piętrze Budynku – wejście na 1 piętro umożliwi ochrona Budynku.
 5. Kurierzy i listonosze opuszczając Budynek mają obowiązek poinformowania o tym ochronę Budynku.
 6. Za szkody spowodowane przez kurierów/ dostawców/ listonoszy odpowiada Najemca lokalu, do którego była dostawa.

&10. ZASADY ZGŁASZANIA I WYKONYWANIA NAPRAW ZGŁOSZONYCH USTEREK

 1. Zgłoszenia usterek i awarii dotyczących Budynku przez pracowników Najemców powinno się odbywać poprzez system Help Desk. W sytuacjach nagłych, w przypadku braku konta do systemu Help Desk, awarię należy zgłaszać obsłudze technicznej telefonicznie, na numer alarmowy czynny całodobowo.
 2. Zgłoszenie usterek i awarii powinno być dokonywane zgodnie z instrukcją systemu Help Desk jedynie przez osoby specjalnie do tego wyznaczone przez Najemcę.
 3. Najemca zobowiązany jest udostępnić właściwym służbom Zarządcy swoje pomieszczenia w celu dokonania napraw.

&11. ZABEZPIECZENIE MIENIA

 1. Najemca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie swojego mienia, w tym zamykanie pomieszczeń, szaf, biurek, okien itp.
 2. O stwierdzonych przypadkach naruszenia mienia należy zawiadomić niezwłocznie Zarządcę lub służby ochrony.
 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki w części wspólnej Budynku Zarządca ani właściciel Budynku nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

&12. ZASADY PRZECHOWYWANIA I PRZEKAZYWANIA KLUCZY

 1. Gospodarowanie kluczami (w rozumieniu niniejszego regulaminu kluczami są także magnetyczne karty dostępowe) do pomieszczeń Najemcy leży w gestii samego Najemcy.
 2. Najemca odpowiada za otrzymane od Zarządcy klucze do swoich pomieszczeń, przechowywanie ich we właściwy sposób.
 3. Montowanie dodatkowych zamknięć na koszt Najemcy jest możliwe, pod warunkiem pisemnego uzgodnienia z Zarządcą sposobu zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń dla pracowników ochrony na wypadek awarii lub pożaru.
 4. Zgubienie kluczy do pomieszczeń Najemcy przez jego pracowników należy pisemnie zgłosić do Zarządcy lub służb ochrony. Zgłoszenie powinno być zrealizowane w systemie Help Desk.
 5. Najemca jest zobowiązany do przekazania Zarządcy jednego kompletu kluczy, które zostaną umieszczone w bezpiecznej kopercie i użyte zgodnie z procedurą na okoliczność użycia indywidualnych kluczy i kart awaryjnych.

&13. ZASADY PRZEKAZYWANIA

 1. Pracownicy recepcji nie są upoważnieni do odbioru przesyłek w imieniu Najemców.
 2. Korespondencję wysyłkową pracownicy Najemcy dokonują we własnym zakresie.
 3. Przesyłki listowne – kurierzy lub listonosze będą zobowiązani do pozostawiania ich w skrzynkach pocztowych zlokalizowanych na 1 piętrze Budynku – wejście na 1 piętro umożliwi ochrona Budynku.

Niniejszy Regulamin Budynku może ulec zmianie o czym Zarządca Budynku niezwłocznie poinformuje Najemców i pozostałych Użytkowników Budynku.