REGULAMIN PROGRAMU „GET NEW BRAINERS”

1. ORGANIZATOR PROGRAMU

1.1.  „Get new Brainers”, zwany dalej „Programem”, stanowi program mający na celu promocję systemu poleceń w zakresie korzystania z produktów oferowanych przez the Brain Embassy, tj. linię biznesową Grupy Adgar.

1.2. Organizatorem Programu jest spółka Real Estate Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000276566, dla której nadane zostały: numer statystyczny REGON 017269312, zwana dalej „Organizatorem”.

1.3. Organizator, na mocy odrębnych porozumień, działa również na rzecz innych podmiotów z Grupy Adgar.

2. DEFINICJE

2.1. Brain Embassy – linia biznesowa Grupy Adgar, w ramach której Organizator oferuje nowoczesne powierzchnie biurowe w formie co-workingu w kilku lokalizacjach w Warszawie;

2.2. BeYOURSeLF – linia biznesowa Grupy Adgar, w ramach której podmiot z Grupy Adgar oferuje w pełni wyposażone nowoczesne powierzchnie biurowe na elastycznych warunkach w kilku lokalizacjach w Warszawie;

2.3 Grupa Adgar – spółki należące do grupy kapitałowej Adgar, tj. spółki pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane przez spółkę Adgar Investment & Development Poland N.V.;

2.4 Nowy Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolnośćprawną, która przed rozpoczęciem Programu nie była stroną Umowy;

2.5 Premia – nagroda pieniężna wskazana w pkt 1 Regulaminu;

2.6 Uczestnik Programu – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnienia warunki określone w Regulaminie;

2.7 Umowa – umowa członkowska w Brain Embassy lub w BeYOURSeLF dotycząca następujących pakietów: Be Together, Be Involved, BeYOURSeLF, zawarta na warunkach określonych w Regulaminie przez Nowego Klienta z Organizatorem lub innym podmiotem z Grupy Adgar, w okresie trwania Programu, w wyniku działań polecających podjętych przez Uczestnika Programu.

3. CZAS TRWANIA PROGRAMU

3.1. Programu trwa od 04.05.2022 r. do odwołania.

3.2. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Programu w okresie jego trwania.

4. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE/UCZESTNICY PROGRAMU

4.1. Aby zostać Uczestnikiem Programu, należy podczas jego trwania zgłosić swój udział w Programie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. W tytule wiadomości należy wskazać „Mam dla Was Brainera”, a w treści:

4.1.1. imię i nazwisko (w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi) lub firmę oraz imię i nazwisko przedstawiciela (w przypadku uczestników niebędących osobami fizycznymi),

4.1.2. adres e-mail do kontaktu,

4.1.3. oświadczenie o akceptacji Regulaminu.

Dla skutecznego zgłoszenia niezbędne jest zawarcie w nim wszystkich powyższych elementów.

4.2. Warunkiem ubiegania się o Premię w Programie jest:

4.2.1 zgłoszenie udziału w Programie zgodnie z punktem 4.1;

4.2.2. polecenie przez Uczestnika Programu Nowemu Klientowi zawarcia Umowy, przy czym działania podejmowane przez Uczestnika Programu muszą być zgodne z przepisami prawa, a w szczególności nie naruszać przepisów dotyczących miru domowego oraz zasad przetwarzania danych osobowych;

4.2.3. otrzymanie przez Organizatora od Nowego Klienta wiadomości e-mail przesłanej na adres sales@brainembassy ze wskazaniem:

a) informacji, że kontakt następuje z polecenia Uczestnika Programu w ramach Programu;

b) imienia i nazwiska (lub firmy wraz z imieniem i nazwiskiem przedstawiciela) oraz adresu e-mail Uczestnika Programu, na którego polecenie nastąpił kontakt;

c) na wolę zapoznania się z ofertą Organizatora.

4.3. Organizator po otrzymaniu wiadomości od Nowego Klienta zweryfikuje, czy Nowy Klient nie prowadzi bezpośrednich rozmów handlowych z przedstawicielami Organizatora lub innych podmiotów z Grupy Adgar lub nie prowadził takich rozmów czy negocjacji na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy.

4.4. Umowa zawarta przez Nowego Klienta, który rozpoczął rozmowy handlowe przed otrzymaniem przez Organizatora wiadomości, o której mowa w pkt 4.2.3, nie będzie uznana za zawartą w ramach Programu.

4.5. Nowy Klient przed zawarciem Umowy jest zobowiązany poinformować Organizatora o dokonanym poleceniu. W przypadku braku informacji o dokonanym poleceniu Umowa nie jest uważana za zawartą w ramach Programu, a dokonane polecenie nie uprawnia Uczestnika Programu do wypłaty Premii.

4.6. Nowy Klient może powołać się przy zawieraniu Umowy tylko na jedno polecenie od jednego Uczestnika Programu.

4.7 W przypadku rekomendowania Nowego Klienta przez kilku Uczestników Programu prawo do Premii zostanie przyznane tylko jednemu z nich, wskazanemu przy pierwszym kontakcie Nowego Klienta z Organizatorem, zgodnie z zasadą pierwszeństwa.

4.8 Uczestnik Programu może polecać dowolną liczbę Nowych Klientów.

4.9. Prawo Uczestnika Programu do Premii dotyczy wyłącznie pierwszej Umowy zawartej przez danego Nowego Klienta w okresie trwania Programu, spełniającej warunki przewidziane w Regulaminie.

5. ZASADY PROGRAMU I WYPŁATA PREMII

5.1. W przypadku zawarcia Umowy z Organizatorem przez Nowego Klienta, Uczestnik Programu, który polecił danego Nowego Klienta w okresie trwania Programu, przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w Punkcie 4, z zastrzeżeniem punktów 5.2, 5.3, 5.4, otrzyma Premię w wysokości zależnej od rodzaju pakietu wybranego przez Nowego Klienta przy zawarciu Umowy, tj.:

5.1.1 „BE Together Hot Desk” – 200 PLN,

5.1.2. “BE Together Dedicated Desk” – 400 PLN,

5.1.3. “BE Involved Private Office” dla 1-4 osób – 600 PLN,

5.1.4. “BE Involved Private Office” dla więcej niż 5 osób – 800 PLN,

5.1.5. Unit prywatny w BeYOURSeLF – 1000 PLN.

przy czym liczba biurek w ramach punktów 5.1.1 oraz 5.1.2 nie wpływa na wysokość Premii.

5.2 W sytuacjach opisanych w pkt 5.1.1-5.1.4 Premia przysługuje wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy na okres dłuższy niż 2 miesiące.

5.3 W sytuacji opisanej w pkt 5.1.5 Premia przysługuje wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy na okres dłuższy niż 3 miesiące.

5.4 Wypłata Premii, realizowana będzie poprzez (według wyboru Organizatora): (i) zasilenie odpowiadającą jej kwotą karty przedpłaconej (pre‑paid), która zostanie przekazana Uczestnikowi Programu uprawnionemu do otrzymania Premii, lub (ii) w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Programu uprawnionego do otrzymania Premii.

5.5 Realizacja Premii, o której mowa w pkt 5.4 nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym spełnione zostały łącznie wszystkie warunki przyznania Premii.

5.6 Uczestnik Programu nie może przenieść prawa do Premii na osobę trzecią. Premie wypłacane są w polskich złotych i nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym inną nagrodę pieniężną lub niepieniężną.

5.7 W przypadku powstania wątpliwości ze strony Organizatora, czy Uczestnik Programu spełnił wszystkie warunki przyznania Premii określone w Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać wypłatę Premii do czasu zweryfikowania uprawnienia Uczestnika Programu do jej otrzymania.

5.8 W przypadku Uczestnika Programu prowadzącego działalność gospodarczą otrzymane Premie podlegają samodzielnemu opodatkowaniu przez Uczestnika Programu w ramach przychodu uzyskiwanego z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Realizacja Premii nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Uczestnika Programu uprawnionego do wypłaty Premii, zgodnie z informacją otrzymaną od Organizatora.

5.9 W przypadku Uczestnika Programu nieprowadzącego działalności gospodarczej Premia wypłacona przez Organizatora stanowi dla niego, w myśl art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z innych źródeł. Zważywszy że jednorazowa wartość nagród wydawanych przez Spółkę nie będzie przekraczać limitu 2000 PLN, nagrody wydawane Uczestnikowi Programu nieprowadzącemu działalności gospodarczej będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym Organizator jako płatnik, będzie zwolniony z obowiązku naliczenia, pobrania i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości przyznanych nagród, jak również przesłania do urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT-8AR.

5.10. Uczestnik Programu, na żądanie Organizatora, zobowiązany jest do podpisu dokumentów stwierdzających odbiór nagrody.

6. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PRE-PAID

6.1. W przypadku realizacji Premii w formie karty przedpłaconej pre-paid („Karta”), Uczestnik Programu zobowiązany jest do korzystania z Karty zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z regulaminem operatora kart, tj. Edenred Polska sp. z o.o., dostępnym na stronie internetowej myedenred.pl.

6.2. W szczególności:

6.2.1 nie wolno dokonywać transakcji nieaktywnymi Kartami;

6.2.2. nie można dokonywać żadnych zmian na Kartach, gdyż takie zmiany mogą skutkować odmową przyjęcia Karty,

6.2.3. Karta może być użyta wyłącznie, jako forma zapłaty za towary i usługi w punktach akceptujących Karty;

6.2.4. za pomocą Karty nie można wypłacać środków pieniężnych z bankomatu;

6.2.5. Kartami można dokonywać transakcji tylko do wysokości limitu doładowania Karty (wysokości przyznanej Premii);

6.2.6. punkty handlowo-usługowe mają prawo odmówić przyjęcia Kart uszkodzonych i niepodpisanych;

6.2.7. Karta posiada termin ważności, wydrukowany na awersie Karty, po upływie, którego nie można nią dokonywać transakcji.

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje dotyczące realizacji Programu oraz Premii mogą być zgłaszane e‑mailowo na adres Organizatora [email protected], telefonicznie na numer 22 323 81 81 lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

7.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Programu przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

7.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wystarczające do zidentyfikowania osoby zgłaszającej reklamację oraz jej przedmiot, to jest co najmniej: imię i nazwisko oraz numer indentyfikacyjny Uczestnika Programu, a także opis sytuacji i wskazanie przyczyn reklamacji.

7.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji e-mailem, telefonicznie lub listownie w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu oraz Nowych Klientów i ich przedstawicieli jest Organizator.

8.2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe:

8.2.1. Uczestników Programu i ich przedstawicieli w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z realizacją Programu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

8.2.2. Uczestników Programu, Nowych Klientów i ich przedstawicieli w celu realizacji uzasadnionych interesów Organizatora związanych z przeprowadzeniem Programu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celach administracyjnych związanych z realizacją Programu, w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń i obrony przez ewentualnymi roszczeniami;

8.2.3. Nowych Klientów i ich przedstawicieli w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez nich zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

8.3. Dane osobowe Uczestników Programu oraz Nowych Klientów i ich przedstawicieli będą przechowywane przez okres trwania Programu, a po zakończeniu Programu przez okres wymagany przez przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej (5 lat dla Uczestników Programu, którzy otrzymali Premię), a także okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z organizacją Programu. Po zakończeniu powyższego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

8.4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Programu oraz Nowych Klientów i ich przedstawicieli będą:

8.4.1. podmioty uprawnione do ich otrzymania w przypadku skierowania do Organizatora uzasadnionego żądania udostępnienia danych Uczestników;

8.4.2. podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi w charakterze podwykonawców, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające), np. dostawcy usług IT, doradczych, dostawcy oprogramowania;

8.4.3. podmioty należące do grupy kapitałowej, do której należy Organizator, w szczególności Green And Efficiency Real Estate Services sp. z o.o. sp. k. sp. k. z siedzibą w Warszawie w celach wewnętrznoadministracyjnych.

8.4.4. Uczestnicy Programu, Nowi Klienci i ich przedstawiciele mają prawo do:

8.4.5. dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), w przypadku cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu – żądania usunięcia danych, jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, a administrator nie posiada żadnej innej podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu, w tym na marketing usług własnych administratora (art. 21 RODO);

8.4.6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody.

8.5. Uczestnicy Programu mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem uodo.pl.

8.6. Podanie danych przez Uczestników Programu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

9.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników Programu w siedzibie Organizatora oraz pod następującym adresem www.brainembassy.pl/getnewbrainers

9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Programu niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, e-mail lub numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Premii przez Organizatora bądź rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Uczestnik Programu zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za naruszenie tych praw.

9.4. Wszelkie spory w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

9.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Programu.

9.6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.