REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU W KOMPLEKSIE ADGAR PARK WEST POŁOŻONEGO W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 181

Niniejszy regulamin (dalej:  ”Regulamin”) reguluje zasady korzystania z miejsc parkingowych na zewnątrz oraz wewnątrz budynków kompleksu Adgar Park West.

Definicje:

Parking – parking naziemny oraz podziemny z miejscami postojowymi pod budynkami Adgar Park West.

Karta Dostępu – karta zbliżeniowa przypisana Użytkownikowi, zapewniająca dostęp do Garażu i zaprogramowana na podstawie odrębnej umowy.

 „ADGAR” – Właściciel Kompleksu Adgar Park West reprezentowany przez Zarządzającego kompleksem.

Kasa Biletowa – kasy do uiszczania opłat zlokalizowane na terenie kompleksu Adgar Park West.

Administrator – Adgar BCIII Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu, kierowca oraz każdy inny użytkownik pojazdu (w tym pasażer) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu określającego zasady korzystania z Parkingu. Korzystaniem z Parkingu jest ruch pojazdu, postój lub zatrzymanie pojazdu na jego terenie.
 2. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich instrukcji służb porządkowych, pracowników ochrony ADGAR i pracowników Zarządzającego (poniżej „Personel”).
 3. Ruch na terenie Parkingu odbywa się stosownie do wskazań pracowników ADGAR lub Personelu oraz zainstalowanych znaków drogowych. Odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póź. zm.).
 4. Korzystający z Parkingu wyraża zgodę na pobieranie przez ADGAR opłat (Bilet jednorazowego wjazdu „Bilet”) za korzystanie z Parkingu, zgodnie z cennikiem stanowiacym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu („Cennik”), chyba, że korzysta z Parkingu na podstawie odrębnej Umowy podpisanej z ADGAR lub wykupionego abonamentu w kasie parkingowej.
 5. Kierujący pojazdem poruszającym się na terenie Adgar Park West powinien  posiadać prawem wymagane uprawnienia, spełniejące wymogi określone przepisami prawa.

II. ORGANIZACJA PARKINGU

 1. Parking prowadzony przez ADGAR jest Parkingiem dozorowanym, niestrzeżonym, w którym miejsca parkingowe udostępniane są w oparciu o zakup Biletu, umowy najmu lub pisemne rezerwacje na podstawie odrębnych ustaleń z ADGAR.
 2. Użytkownicy Parkingu uprawnieni są wyłącznie do korzystania z infrastruktury Parkingu w celu zaparkowania pojazdu, dojścia do zaparkowanego pojazdu w celu opuszczenia Parkingu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zakazuje się ruchu pieszego na terenie ramp.
 3. Istnieje możliwość korzystania z ciągów jezdnych przez rowerzystów jedynie w celu dotarcia do rowerowni na poziomie -1 B. Rowerzysta jest zobowiązany prowadzić rower na rampie wjazdowej i zjazdowej (nie jechać).
 4. Zabrania się pozostawiania rowerów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 5. Postój dla motocykli jest bezpłatny i dozwolony wyłącznie w specjalnej strefie na tyłach parkingu zewnętrzego budynku A wzdłuż ul. Nowoberesteckiej.
 6. Wjazd motocykli do garażu jest zabroniony.

III. WARUNKI WYNAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO

 1. Warunkiem skorzytsania z miejsca Parkingowego jest:
  • A) Wykupienie miejsca parkingowego w ramach umowy najmu,
  • B) Wykupinie abonamentu prywatnego,
  • C) Na podstawie pobranego biletu w systemie godzinowym
 2.  Do korzystania miejsca postojowego na Parkingu uprawnia Karta Dostępu lub bilet.
 3. Parking udostępniony zostaje Użytkownikom 24h/ 7 dni w tygodniu. Czas korzystania z Parkingu dla posiadaczy Karty Dostępu określają również zapisy odrębnych umów lub rezerwacji.
 4. Posiadacz Karty Dostępu, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go rodzaj karty, zobowiązany jest dokonać dodatkowej opłaty w wysokości określonej w Cenniku lub odrębnej umowie.
 5. Osoba prywatna która wykupiła abonament zobowiązana jest do parkowania pojazdu w wyznaczonej strefie. Mapa znajduje się na końcu regulaminu.

IV. OPŁATY I CZAS PARKOWANIA

 1. Pobrany Bilet uprawnia do przebywania na parkingu przez 15 minut bez konieczności zapłaty.
 2. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z Cennikiem i uiszczana w oznakowanej Kasie Biletowej lub na zasadach określonych w umowie najmu.
 3. Kierujący pojazdem może opuścić Parking dopiero po dokonaniu opłaty za parkowanie w Kasie Biletowej.
 4. Bilet lub Karta Dostępu uprawnia do parkowania jedynie w wyznaczonych miejscach.
 5. Po opłaceniu Biletu, kierujący pojazdem ma 15 minut opuszczenie Parkingu bez dodatkowych opłat. W przypadku przekroczenia tego czasu opłata za pobyt na parkingu naliczana jest zgodnie z Cennikiem licząc opłatę za każdą rozpoczętą godzinę po upływie czasu wskazanego powyżej.
 6. W przypadku trudności z wyjazdem (problem z kartą, płatnością) Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z posterunkiem ochrony za pomocą intercomu (przycisk słuchawki w kolumnie parkingowej lub Kasie Biletowej), a następnie udać się w celu załatwienia formalności do posterunku ochrony w recepcji budynku A.
 7. W przypadku awarii Kasy Biletowej zapłata odbywa się w kolejnej, najbliższej Kasie Biletowej. W przypadku awarii wszystkich Kas Biletowych, opłata odbywa się w posterunku ochrony w budynku A
 8. Opłata za zgubiony bilet wynosi równowartośc faktycznego postoju na parkingu plus opłata mnipulacyjna w kwocie 50zł brutto która jest dokonywana w posterunku ochrony w budynku A Opuszczanie Parkingu bez opłaconego Biletu (np. za innym pojazdem) traktowane będzie jako wykroczenie lub wyłudzenie oraz zgłaszane na komendę policji.
 9. W przypadkach awaryjnych i konieczności odblokowania wyjazdu konieczne jest zgłoszenie do recepcji budynku A celem spisania protokołu ręcznego otwarcia szlabanu. Do tego celu konieczne jest wylegitymowanie się.
 10. Dla Użytkowników Kart Dostępu wyjazd z po upływie ważności abonamentu będzie możliwy tylko po zgłoszeniu faktu Personelowi i dokonaniu opłaty za przekroczenie limitu czasowego karty wg Cennika.
 11. ADGAR uznaje osobę przedkładającą Kartę Dostępu bądź Bilet za upoważnioną do kierowania i wyjazdu z Parkingu danym pojazdem.
 12. Chęć otrzymania faktury Użytkownik zgłasza w recepcji budynku A pozostawiając dane do wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni i dostarczona Użytkownikowi w ustalonym trybie.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Kierujący pojazdem odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu. Odpowiedzialnością objęte są także szkody polegające na uszkodzeniu i/lub zanieczyszczeniu Parkingu. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika ADGAR lub Personelu o danym zdarzeniu i złożenia oświadczenia w formie pisemnej, nie później niż przed opuszczeniem Parkingu.
 2. ADGAR nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, jego wyposażenia oraz pozostawionego w nim mienia przez korzystającego z Parkingu.
 3. ADGAR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Parkingu, a w przypadku ich pozostawienia może zlecić ich usunięcie na koszt ich właściciela.
 4. ADGAR odpowiada za szkody zawinione, spowodowane przez Personel. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Personelu o zaistnieniu szkody, nie później jednak niż przed opuszczeniem Parkingu.
 5. Wszelkie szkody powstałe na terenie Parkingu likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody. ADGAR nie jest zobowiązany do ustalania oraz dochodzenia, kto jest sprawcą szkody. W uzasadnionych przypadkach ADGAR może zażądać okazania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Opłata za zagubioną, zniszczoną lub nie zwróconą po wygaśnięciu umowy Kartę Dostępu, naliczana będzie zgodnie z Cennikiem. O zagubieniu Karty dostępu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić ADGAR na piśmie, które powinno zostać dostarczone do recepcji w budynku Nowa Karta Dostępu zostanie wydana po wniesieniu opłaty za nową kartę zgodną z cennikiemUżytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed osobami niepowołanymi. Zabrania się aktywacji sygnałów dźwiękowych w alarmach uruchamiających się w innych okolicznościach niż próba włamania do pojazdu. Naruszenie powyższego zakazu, o ile spowoduje powstanie hałasu, skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty określonej w Cenniku. Pozostawienie uruchomionej sygnalizacji akustycznej może również skutkować roszczeniem osób i instytucji, które poniosły szkodę z tego powodu.
 2. Zaleca się nie pozostawianie w pojeździe wartościowych przedmiotów. ADGAR nie ponosi odpowiedzialności za skradzione przedmioty oraz powstałe szkody spowodowane kradzieżą.
 3. Odpowiedzialność korzystającego z Parkingu za wyrządzone przez niego szkody regulują stosowne przepisy prawa cywilnego.

VII. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU

 1. Pojazdy wolno parkować tylko na wyznaczonych miejscach postojowych za wyjątkiem miejsc zarezerwowanych, odpowiednio graficznie oznaczonych.
 2. Jeżeli Użytkownik nie dotrzyma powyższego obowiązku, ADGAR jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika lub też naliczania dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem
 3. W przypadku zajęcia więcej niż jednego miejsca postojowego, chociażby zajęcie było tylko częściowe zostanie naliczona dodatkowa opłata zgodna z Cennikiem.
 4. Uprawnienia, o których mowa w ustępie 1 powyżej, przysługują ADGAR w przypadku zajęcia przez użytkownika więcej niż jednego miejsca postojowego chyba, że w umowie dotyczącej korzystania z Parkingu wprost przyznane zostanie uprawnienie do korzystania z więcej niż jednego miejsca postojowego.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania Parkingu, stosowania się do poleceń Personelu. ADGAR jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
 6. W szczególnych przypadkach Personel może zlecić odholowanie pojazdu.
 7. Personel może umieścić na pojeździe naklejkę informującą o złamaniu regulaminu.
 8. Jeżeli użytkownik zaparkuje pojazd w sposób uniemożliwiający korzystanie innym użytkownikom z wjazdów i wyjazdów na Parking, ADGAR może nałożyć na użytkownika karę finansową zgodną z cennikiem. ADGAR jest uprawniony do odholowania takiego pojazdu na koszt Użytkownika. Odbiór pojazdu będzie mozłiwy po dokonaniu wpłaty w/w kary oraz kosztów parkingu na który został odholowany.
 9. Wpłat z tytułu nałożonych kar należy dokonywać w gotówce w recepcji budynku A.

VIII. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
 2. Na terenie Parkingu obowiązuje zakaz przekraczania prędkości 10 km/h.
 3. Na terenie Parkingu, w tym na miejscach postojowych, drogach wewnętrznych, pojazdach oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest:
  • A) Palenie tytoniu i używania otwartego ognia, picie alkoholu oraz używanie środków odurzających,
  • B) Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
  • C) Tankowanie pojazdów,
  • D) Pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem,
  • E) Parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,
  • F) Przebywanie osób nieupoważnionych,
  • G) Poruszanie się pieszych po rampach zjazdowych, za wyjątkiem rowerzystów prowadzących rower,
  • H) Jazdy jednośladami po rampach zjazdowych,
  • I) Przebieganie przez jezdnię,
  • J) Serwisowanie samochodów, w tym: naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu (z wyłączeniem myjni) wymiana płynów, uzupełnianie paliwa lub oleju, wymiana opon, jak również zanieczyszczanie Parkingu,
  • K) Wykonywanie usług zarobkowych nie uzgodnionych z ADGAR.
 4. Na terenie Garażu obowiązuje nakaz prowadzenia pojazdu z włączonymi światłami mijania.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z parkingu jest Adgar BCIII Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.
 2. Administrator może zbierać m.in. takie dane jak dane identyfikacyjne (w tym tablica rejestracyjna pojazdu), oraz wizerunek osób.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających z parkingu w następujących celach:
  • A) Zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • B) Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z prowadzoną działalnością, wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, dotyczących przechowywania określonej dokumentacji, przeciwdziałanie nadużyciom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • C) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, m.in.: zapewnienie bezpieczeństwa, marketing bezpośredni produktów i usług, zarządzanie relacjami, monitorowanie i poprawa jakości usług, ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń, przeciwdziałanie nadużyciom, a także realizacja innych uzasadnionych celów administracyjnych grupy kapitałowej, do której należy Administrator (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników parkingu w celach wskazanych w punkcie powyżej, Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników parkingu następującym kategoriom odbiorców:
  • A) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. urząd skarbowy, policja, sądy.
  • B) podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym w ramach grupy kapitałowej, do której należy Administrator, przy realizacji prawnie uzasadnionych wewnętrznych celów administracyjnych tej grupy;
  • C) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Spółki, m.in. dostawcom usług informatycznych, zarządczych, ochrony osób i mienia, obsługujących monitoring wizyjny parkingu i system rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.
 5. Spółka należy do grupy kapitałowej Adgar, w skład której wchodzi spółka dominująca zlokalizowana w Izraelu, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W uzasadnionych przypadkach dane osobowe osób korzystających z parkingu mogą podlegać transferowi do państwa trzeciego (tj. poza obszar EOG), w tym do państwa, wobec którego Komisja Europejska UE nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych. Administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenia transferu danych poza obszar EOG, w szczególności stosując odpowiednie mechanizmy prawne (np. standardowe klauzule umowne, których treść została ustalona przez Komisję Europejską). Osoby korzystające z parkingu mają prawo do uzyskania od Administratora kopii tych danych oraz wskazania miejsca ich udostepnienia.
 6. Dane osobowe osób korzystających z parkingu będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej. W szczególności, w zakresie realizacji umowy dane osobowe osób korzystających z parkingu będą przechowywane przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionych interesów administratora danych (w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej).
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych osób korzystających z parkingu, osobom tym przysługują następujące prawa:
  • A) prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • B) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • C) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) w przypadkach wskazanych w RODO;
  • D) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • E) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • F) prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • G) w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie be wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • H) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji. Jest ono także niezbędne do realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również jest niezbędne do realizacji celów wynikających ze wskazanych w niniejszym dokumencie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jest także niezbędne do korzystania z parkingu.
 9. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, w tym w celu skorzystania z przysługujących osobom korzystającym z parkingu uprawnień, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt korespondencyjny z Administratorem pod adres wskazany w pkt 1 powyżej.

X. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Garażu należy zgłaszać na adres: Adgar BCIII Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.

XI. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2018 roku i może być zmieniony przez ADGAR w dowolnym terminie, o czym ADGAR niezwłocznie powiadomi użytkowników.
 2. Z wyciągiem Regulaminu można zapoznać się przy wjeździe do parkingu zewnętrznego oraz w recepcji A  kompleksu Adgar Park West.

XII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi uzgodnieniami i umowami w zakresie zasad korzystania z Parkingu. Powyższe nie dotyczy zasad odpłatności za korzystanie z miejsc postojowych ustalonych w odrębnych umowach.
 2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Użytkownikiem jest każda osoba kierująca pojazdem na terenie Parkingu.