REGULAMIN BUDYNKU BIUROWEGO ADGAR RENAISSANCE TOWER W WARSZAWIE PRZY UL. SKIERNIEWICKA 10a

1. WPROWADZENIE DO REGULAMINU PORZĄDKOWEGO

1.1. Definicje
„Budynek” – to piętnastokondygnacyjny budynek biurowy wraz z przyporządkowaną infrastrukturą techniczną, zlokalizowany w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10a,
„Regulamin Porządkowy” lub „Regulamin” to niniejsze opracowanie wraz z załącznikami,

„Wynajmujący” oznacza (na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu) spółkę ADGAR BCIX Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (02-222) przy al. Jerozolimskie 181B,
„Zarządzający Budynkiem” oznacza (na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu) spółkę Savills Property Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133) przy ul. Jana Pawła II 22,
„Kierownik techniczny” oznacza (na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu) spółkę PMG Partner for Business Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-691) przy ul. Wapiennej 2W,
„Najemca” oznacza podmiot, którego wiąże z Wynajmującym umowa najmu, dzierżawy lub inna, na mocy której Wynajmujący przekazał Najemcy do używania powierzchnię biurową, usługową bądź jakąkolwiek inną powierzchnię (i/lub miejsca parkingowe) w Budynku,
„Użytkownik” oznacza Najemcę, jego pracowników, współpracowników, gości, klientów, podnajemców Lokalu, dostawców usług dla Budynku (w tym dla Najemcy) oraz inne osoby i podmioty korzystające z Budynku,
„Umowa Najmu” oznacza umowę najmu, dzierżawy lub inną, na mocy której Wynajmujący przekazał Najemcy do używania biurową, usługową bądź jakąkolwiek inną powierzchnię (i/lub miejsca parkingowe) w Budynku,
„Lokal Najemcy” lub „Lokal” oznacza lokal wynajęty Najemcy przez Wynajmującego na podstawie Umowy Najmu (inaczej również: „Przedmiot Najmu” lub „Powierzchnia przekazana Najemcy”),
„Centrum Monitoringu” oznacza główne stanowisko operacyjnego nadzoru (24h na dobę) nad pracą systemów technicznych i bezpieczeństwa zainstalowanych w Budynku, w którym odbierane są komunikaty m.in. o zagrożeniu pożarowym, zaniku napięcia, włamaniach
do Budynku,
„Parkingi” oznaczają miejsca parkingowe podziemne i naziemne, zlokalizowane na terenie Budynku. Pod tym pojęciem należy rozumieć również parkingi dla rowerów i motocykli.

1.2. Cele opracowania Regulaminu

Regulamin Porządkowy opracowany został w celu:
a) określenia podstawowych zasad oraz procedur obowiązujących w Budynku mających wpływ na prawidłowe i sprawne nimi zarządzanie oraz ich użytkowanie,
b) przybliżenia Użytkownikom Budynku w/w zasad i procedur,
c) dostarczenia ogólnych informacji o Budynku i usługach oferowanych w ramach zarządzania Kompleksem.
W razie sprzeczności treści Umowy Najmu z niniejszym Regulaminem moc wiążącą mają postanowienia Umowy Najmu. Najemca ma obowiązek zapoznania wszystkich pracowników z Regulaminem Porządkowym.

1.3. Okresowe aktualizacje Regulaminu

Regulamin w stosunku do Najemcy wchodzi w życie od dnia odbioru Lokalu. Regulamin będzie ogólnie dostępny i wyłożony do wglądu na recepcji Budynku. Wynajmujący i Zarządzający Budynkiem zastrzegają sobie prawo okresowego aktualizowania Regulaminu, dokonywania zmian
w Regulaminie oraz ustalania dodatkowych zasad i procedur, które uznają za niezbędne do prawidłowego i sprawnego zarządzania Budynkiem. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązywać będą w stosunku do Najemców po upływie 3 (trzech) dni od dnia zawiadomienia ich o treści wprowadzonych zmian. W wyjątkowych sytuacjach – mając na uwadze sprawne zarządzanie Budynkiem – Zarządzający Budynkiem może odstąpić od zasad określonych niniejszym Regulaminem.

1.4. Przestrzeganie postanowień Regulaminu

Postanowienia Regulaminu Porządkowego obowiązują wszystkich Użytkowników Budynku. Użytkownik Budynku zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Porządkowego, przestrzegać jego postanowień, a także przestrzegać poleceń wydawanych przez Zarządzającego Budynkiem zgodnych z Regulaminem. Najemca winien zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu Porządkowego przez wszystkich jego pracowników, współpracowników a także jego gości, klientów, podnajemców Lokalu i dostawców usług. Użytkownik Budynku winien współpracować z Zarządzającym Budynkiem przy wykonywaniu postanowień Regulaminu Porządkowego. Wynajmujący i Zarządzający Budynkiem informują, że Użytkownik Budynku odpowiada za spowodowane szkody na osobie lub mieniu w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego

2. INFORMACJE PODSTAWOWE O BUDYNKU

2.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10a.

2.2. Opis Budynku

Renaissance Tower to piętnastokondygnacyjny budynek biurowy, który jest zlokalizowany w mieście Warszawa na terenach dzielnicy Wola pod adresem Skierniewicka 10a, róg Rogalińskiej. Budowa budynku ruszyła w 1999, a zakończyła się w 2000 roku. Całkowita powierzchnia tego budynku wynosi 18900 metrów kwadratowych, z czego największą część zajmuje powierzchnia biurowa – 17009 metrów kwadratowych, mniej, lokale handlowe i usługowe – 437 metrów kwadratowych. W niedużej odległości znajdują się Osiedle Skierniewicka, budynek Sawa Wola i obiekt biurowy Renaissance Plaza.
W skład Budynku wchodzą:
▪ piętnastokondygnacyjna konstrukcja,
▪ miejsca parkingowe naziemne i podziemne – garaż wielopoziomowy,
▪ infrastruktura techniczna przyporządkowana do w/w obiektów.

3. ZARZĄDZAJĄCY BUDYNKIEM

3.1. Informacje podstawowe

Usługi zarządzania Budynkiem świadczyć będzie spółka Savills Property Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 22 (informacja na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu). Aktualne dane spółki Savills – patrz http://www.savills.pl/ ).
Usługi związane z obsługą techniczną świadczyć będzie spółka PMG Partner for Business Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wapiennej 2W (informacja na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu). Aktualne dane spółki– patrz http:// https://www.pmgpartner.pl/ )
Za pośrednictwem zespołu Zarządzającego Budynkiem, Użytkownicy Budynku mogą liczyć na informację i pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, bądź też mogą uzyskać zgodę na realizację w Budynku niestandardowych rozwiązań. Zarządzający Budynkiem odpowiedzialny będzie m.in. za stałe monitorowanie funkcjonowania nieruchomości, koordynację i nadzór nad usługami świadczonymi przez dostawców i podwykonawców, opracowanie budżetu operacyjnego dla nieruchomości, rozliczenie opłaty eksploatacyjnej, kontakty z Najemcami.

3.2. Korespondencja i kontakt z Zarządzającym Budynkiem

Nazwa Zarządzającego Budynkiem i adres jego siedziby:
Savills Property Management Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 22; 00-133 Warszawa
NIP: 527-26-52-179; KRS 0000381916
Agnieszka Stręk
Tel.: 602 566 034
e-mail: [email protected]
Nazwa Kierownika Technicznego Budynku i adres jego siedziby:
PMG Partner for Business Sp. z o. o.
ul. Wapienna 2W
04-691 Warszawa
NIP: 701-04-20-434; KRS: 0000504741
Dariusz Biesiekierski
Tel.: 505 506 870
e-mail: [email protected]

4. ZASADY DOSTĘPU DO BUDYNKU

4.1. Informacje podstawowe

Dostęp do Budynku kontrolowany będzie elektronicznie przy pomocy systemu kontroli dostępu, stąd też wymaganym jest posiadanie przez osoby upoważnione karty kontroli dostępu. System kontroli dostępu nadzorowany będzie przez pracowników ochrony. Ponieważ karta kontroli dostępu jest imiennym dokumentem osobistym funkcjonującym w Budynku – zabronionym jest odstępowanie karty innym osobom. Pracownicy Najemcy mają prawo wstępu na teren Budynku 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu za pomocą ważnych kart kontroli dostępu.
Najemcy przysługuje ilość dostępów do garażu wielopoziomowego zakodowana na kartach dostępu zgodna z ilością wynajmowanych miejsc wskazanych w umowie najmu. Najemcy przysługuje 1 karta dostępu 1szt karty na 10m2 powierzchni najmu netto w ramach zawartej umowy najmu. Za każdą kolejną kartę najemca zostanie obciążony kwotą 25 zł netto/szt. W przypadku potrzeby zamontowania dodatkowych systemów alarmowych, Zarządzający Budynkiem udzieli pomocy Najemcy w zakresie konfiguracji tych systemów z ogólnym systemem kontroli dostępu zainstalowanym w Budynku. Instalacja dodatkowych systemów alarmowych wymaga jednak uprzedniej zgody Wynajmującego lub Zarządzającego Budynkiem.

4.2. Recepcja w Budynku

Na parterze Budynku znajduje się recepcja. Jest to główny punkt, wokół którego koncentruje się kontrola ruchu osobowo-materiałowego („Recepcja”). Usługi związane z funkcjonowaniem Recepcji realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach od 8:00 do 16:00. Poza w/w godzinami pracy oraz w soboty, niedziele i święta obsadę na recepcji zapewniać będą pracownicy ochrony Budynku.
Usługi Recepcji obejmować będą wykonywanie następujących czynności:
a) usługi informacyjne dotyczące Budynku,

b) rejestrację gości wchodzących/wychodzących do/z Budynku,
c) rozwiązywanie bieżących problemów związanych z gośćmi w Budynku,
d) współpracę z pracownikami ochrony, personelem technicznym i sprzątającym oraz z Wynajmującym i Zarządzającym Budynkiem.

4.3. Godziny otwarcia drzwi do Budynku i sposoby wejścia do Budynku

Wejście do Budynku (jak i wyjście z niego) możliwe będzie:
4.3.1 Z poziomu garażu wielopoziomowego
Wejście do trzonu komunikacyjnego Budynku z garażu wielopoziomowego na poziomie „0” możliwe będzie przy użyciu kart kontroli dostępu lub po otwarciu drzwi przez ochronę Budynku. Z wejścia tego winni korzystać wyłącznie Najemcy Budynku posiadający karty kontroli dostępu lub dostawcy usług dla Budynku.
Zejście do garażu podziemnego odbywać się winno za pośrednictwem klatki schodowej. Zabrania
się wchodzenia do garażu podziemnego za pośrednictwem rampy wjazdowo / wyjazdowej.
4.3.2 Z poziomu terenu (poziom „0”):
Wejście na teren Budynku możliwe będzie przez drzwi wejścia głównego oraz przez wejścia przeznaczone dla dostaw przy użyciu kart kontroli dostępu lub po otwarciu drzwi przez ochronę Budynku.

4.4. Komunikacja wewnątrz Budynku

4.4.1 Ruch pieszych i komunikacja windami w Budynku
Komunikacja osobowa w Budynku odbywa się przy pomocy wind, holi, klatek schodowych, przedsionków itp.
a) Budynek wyposażony w jest w 3 klatki schodowe służące –tylko i wyłącznie do ewakuacji z poszczególnych kondygnacji Budynku.
– Klatka A to ciąg ewakuacyjny od poziomu -1 do poziomu 13. Klatka B to ciąg ewakuacyjny od poziomu -1 do poziomu 14.
– Klatka C to ciąg ewakuacyjny od poziomu -1 do poziomu 0. Klatka służy również jako ciąg komunikacyjny dla dostaw do lokali usytuowanych na poziomie -1.
b) Garaż wielopoziomowy wyposażony jest w 1 klatkę schodową służącą do przemieszczania się między poziomami garażu od poziomu -1 do 2.
Przejście z garażu do Budynku znajduje się na poziomie 0.
c) Budynek wyposażony jest w 4 windy osobowe i 1 towarową działające od poziomu -1 do poziomu 13. Winda towarowa działa również w trybie pożarowym.
W celu wjazdu na poszczególne kondygnacje Budynku, windy dostępne są dla Użytkowników Budynku przez 24 godziny na dobę, choć w godzinach wieczorno-nocnych i w dni świąteczne dostępne mogą być tylko wybrane windy. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy wind, należy o tym powiadomić poprzez naciśnięcie oznaczonego przycisku w windzie. Hol wejściowy na parterze Budynku oddzielony będzie od części biurowej Budynku systemem kontroli dostępu oraz bramkami do użytku m.in. przez osoby niepełnosprawne. Taka organizacja wejścia wymaga posiadania przez osoby upoważnione karty kontroli dostępu, której użycie odnotowywane będzie w systemie komputerowym i pozwalać będzie na wstęp na teren części biurowej. Ponieważ karta kontroli dostępu jest imiennym dokumentem osobistym funkcjonującym w Budynku – zabronionym jest odstępowanie karty innym osobom. Pracownicy, współpracownicy, dostawcy, goście i klienci Najemców lokali (zlokalizowanych na parterze Budynku), będą mieli zapewniony dostęp do tych lokali w oparciu o wewnętrzne procedury wejścia/wyjścia opracowane samodzielnie przez tych Najemców.
4.4.2 Goście Najemców
Zaleca się, aby Najemca poinformował recepcję Budynku z wyprzedzeniem o spodziewanym przybyciu gości, a w szczególności Najemca powinien poinformować z wyprzedzeniem o planowanych wizytach gości (bądź dostawach towaru) po godzinach funkcjonowania Recepcji.
Goście Najemcy zobowiązani są do wejścia do Budynku poprzez wejście główne do Budynku zlokalizowane na poziomie terenu od strony frontowej Budynku w celu zarejestrowania swojej obecności w Budynku w książce ewidencji wejść. Personel recepcji umożliwi rejestrację w książce ewidencji wejść i (o ile nie będzie to inaczej ustalone przez Zarządzającego Budynkiem z Najemcą) wyda kartę identyfikacyjną „Visitor” którą goście winni umieścić w widocznym miejscu na swoim ubraniu oraz umożliwi wejście do części biurowej Budynku. Dla potrzeb wykonania w/w czynności gość winien okazać personelowi recepcji Budynku swój dokument tożsamości. W wyjątkowych sytuacjach Wynajmujący dopuszcza możliwość, aby gość Najemcy nie musiał być poddawany dodatkowym formalnościom w Recepcji Budynku, o ile jednak Recepcja Budynku otrzyma wcześniej pisemną prośbę od przedstawiciela Najemcy, a gość zostanie osobiście odebrany przez przedstawiciela Najemcy z Recepcji Budynku. Bezpośredni dostęp do Lokalu Najemcy gościom zapewni sekretariat/recepcja Najemcy (karta „Visitor” nie umożliwia bowiem dostępu do Lokalu Najemcy). Po zakończeniu spotkania/wizyty u Najemcy, goście winni zgłosić personelowi Recepcji Budynku chęć wyjścia z Budynku i zwrócić kartę ewidencyjną „Visitor” personelowi recepcji/ochrony. W przypadku zagubienia karty identyfikacyjnej „Visitor” przez gościa bądź jej nie oddania, Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami zakupu nowej karty „Visitor”. Dlatego też zaleca się Najemcom poinformowanie swoich gości o zasadach obowiązujących w Budynku w zakresie kontroli dostępu i rejestracji gości. Powyżej opisany sposób wejścia/wyjścia dotyczyć będzie również listonoszy, kurierów dostarczających korespondencję do Lokalu Najemcy, podmiotów świadczących usługi dla Najemcy (np. serwis wyposażenia Lokalu Najemcy) z zastrzeżeniem, że recepcja Budynku może nie wpuścić na teren powierzchni biurowej Budynku dostawców posiłków. W takim przypadku, Użytkownik który zamówił dostawę posiłku do Budynku winien odebrać posiłek osobiście od dostawcy z Recepcji Budynku.
4.4.3 Inne postanowienia
a) kontrola dostępu obejmuje również pracowników służb typu Policja, Służba Zdrowia, Straż Pożarna, Straż Miejska za wyjątkiem sytuacji, gdy zostali wezwani z powodu wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej związanej z zagrożeniem bezpieczeństwa dla osób lub mienia, zdrowia lub życia
Użytkowników Budynku. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji pracownicy tych służb winni przedstawić personelowi recepcji lub ochrony legitymację potwierdzającą pracę dla w/w służb,
b) dozwolone jest wprowadzanie do Budynku psów, kotów i innych zwierząt domowych (w tym psów policyjnych i psów przewodników osób niepełnosprawnych), jednakże właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za zwierzę wobec osób trzecich oraz odpowiedzialny
jest za utrzymanie czystości w miejscu gdzie zwierzę przebywa na terenie Budynku,
c) rowery i motocykle mogą być pozostawiane na terenie Budynku wyłącznie w miejscach do tego specjalnie wyznaczonych,
d) zabronione jest wjeżdżanie/wchodzenie do Budynku na rolkach, deskorolkach i hulajnogach,
e) zabronione jest ładowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych hulajnog elektrycznych, rowerów elektrycznych oraz aut elektrycznych.
f) Wynajmujący i Zarządzający Budynkiem zastrzegają, że personel ochrony i recepcji upoważniony jest do zwrócenia się do osób wchodzących na teren Budynku z prośbą o udzielenie informacji na temat celu i przewidywanego czasu ich pobytu w Budynku (Budynku) a w przypadku wynoszenia z części biurowej Budynku pudeł, pakunków itp.– personel ochrony i recepcji może zwrócić się do osób je wynoszących z prośbą o udzielenie informacji na temat ich zawartości a także do zażądania okazania ich zawartości.

4.5. Zasady dostaw materiałów do Budynku

Po zasiedleniu Lokalu przez Najemcę:
a) Dostawy materiałów małych gabarytowo jak np. butle z wodą, artykuły biurowe, materiały marketingowe – mogą się odbywać w ciągu dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00, jednak po wcześniejszym powiadomieniu personelu recepcji (ochrony) Budynku i Zarządcy Budynku, który wyda stosowne pozwolenie dostawcy. Jeśli dostawy tych materiałów muszą być dokonane poza w/w dniami i godzinami, wówczas dostawy należy wcześniej zaplanować i uzgodnić z recepcją/ochroną Budynku (zaleca się wykonać takie uzgodnienie z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem).
b) Dostawy materiałów w znacznych ilościach lub o znacznych gabarytach typu sejfy, kasy pancerne czy meble mogą odbywać się od poniedziałku do piątku tylko w godzinach od 17.00 do 7.00 rano dnia następnego oraz w soboty i niedziele. Dostawy muszą zostać poprzedzone wcześniejszym (zaleca się co najmniej 3-dniowym), mailowym zgłoszeniem do Zarządzającego Budynkiem określającym m.in. datę planowanej dostawy, dane dostawcy i jego pracowników, którzy wykonywać będą tą usługę w Budynku, dane dot. ciężaru, rozmiaru i typu dostarczanego sprzętu, dane przedstawiciela Najemcy odpowiedzialnego za koordynację dostawy. Zarządzający Budynkiem w uzasadnionych przypadkach może odmówić wyrażenia zgody na dostawy materiałów w określonym dniu i godzinach, a także ustalić dodatkowe warunki dostawy materiałów np. konieczność zamówienia na koszt Najemcy dodatkowego kontenera na śmieci lub dodatkową ochronę. Wcześniejsze zgłoszenie w/w dostaw umożliwi m.in. określenie dróg dostaw materiałów (w tym w szczególności miejsce postoju samochodów dostawczych), ustalenie, która winda zostanie zarezerwowana dla celów dostaw i sposób jej zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zasady wejścia do Budynku pracowników firmy wykonującej dostawę, ew. zamówienie kontenera na śmieci. Koszty, jakie będą łączyć się z tymi usługami, obciążać będą wyłącznie Najemcę.
c) Dostawy materiałów dla lokali o przeznaczeniu usługowym (np. restauracja) dokonywane będą wg. indywidualnych uzgodnień zawartych przez Najemcę z Wynajmującym bądź z Zarządzającym Budynkiem.
d) W przypadku dostarczenia przez listonoszy lub kurierów: korespondencji, paczek lub gazet po godzinach pracy biur Najemców – personel Recepcji/ochrony może odmówić odbioru tych materiałów jeśli wcześniej nie otrzyma informacji mailowej od Najemcy z prośbą o odbiór takiej paczki/ przesyłki. Za wszelkie przesyłki/ paczki odbierane w imieniu Najemców przez Ochronę Budynku na wyraźną prośbę Najemcy, ponosi odpowiedzialność Najemca.
Zasady dostaw opisane powyżej zależeć będą w dużym stopniu od warunków panujących w Budynku. Ostateczna decyzja co do tras przewozu wspomnianych materiałów i sprzętu należeć będzie do Zarządzającego Budynkiem. Zabronione jest wnoszenie sprzętu i materiałów przez wejście główne do Budynku w poziomie parteru (z zastrzeżeniem zdania powyżej), utrudnianie pracy innym Najemcom Budynku w trakcie
dostaw, blokowanie innych wind oraz blokowanie przejazdów, w tym w garażu podziemnym. Wózki towarowe używane w Budynku winny być wyposażone w gumowe kółka i nie mogą wnosić zabrudzeń. Przy dostawach należy zwracać szczególną ostrożność na posadzki znajdujące się w holach windowych, drzwi oraz obudowę wind. Samochody dostawcze należy parkować wyłącznie w miejscu ustalonym z Zarządzającym Budynkiem lub ochroną Budynku. Samochody te na terenie Budynku winny parkować wyłącznie w czasie rozładunku i załadunku towaru/materiałów. Najemca jest odpowiedzialny za nadzór i koordynację procesu dostaw, które on sam zlecił, a także za pracowników, urządzenia i sprzęt niezbędne w trakcie dostaw. Dostawca ponosi ryzyko i odpowiedzialność z tytułu strat związanych z uszkodzeniem mienia Budynku w trakcie dostaw, a ponadto wszelkich strat, szkód, roszczeń, pozwów, kosztów i wydatków związanych z uszkodzeniami ciała lub szkodami majątkowymi poniesionymi przez Wynajmującego, Zarządzającego Budynkiem lub osobę trzecią w związku z dokonywanymi przez niego dostawami. W trakcie dostaw nie należy wykonywać czynności, które mogą okazać się niebezpieczne, takich jak np. naprawy samochodów dostawczych, parkowanie samochodów dostawczych poza wyznaczonymi do tego miejscami. Najemca zobowiązany jest do poinformowania dostawców o w/w zasadach z zakresu dostaw obowiązujących w Budynku. Jeśli Najemca nie poinformuje dostawcy o powyższych zasadach, odpowiedzialność za powyższe szkody ponosić będzie Najemca.  Zabronione jest wnoszenie na teren Budynku i do Budynku materiałów niebezpiecznych (w tym także ich przechowywanie). Dotyczy to m.in. takich materiałów jak: broń, materiały wybuchowe, łatwopalne, materiały żrące bądź cuchnące. Przy zatrzymaniu osoby wnoszącej materiały niebezpieczne, pracownik ochrony będzie miał prawo do jej wylegitymowania, spisania jej danych personalnych, odmówienia jej wpuszczenia na teren Budynku, nakazania jej niezwłocznego opuszczenia terenu
Budynku, a w uzasadnionych przypadkach nawet zatrzymania takiej osoby w celu przekazania uprawnionym organom. Wynajmujący zastrzega, że wnoszący materiały niebezpieczne na teren Budynku jak i Najemca, na rzecz którego wniesiono by takie materiały, ponoszą pełną odpowiedzialność za uszkodzenia Budynku, szkody na osobach lub mieniu z tym związane.

5. UŻYWANIE POWIERZCHNI WSPÓLNYCH

5.1. Rodzaj powierzchni wspólnych

Z chwilą podpisania Umowy Najmu i protokolarnego odbioru Lokalu, Najemca uzyskuje prawo współkorzystania z części wspólnych Budynku („Powierzchnie Wspólne”).
„Części Wspólne Budynku” oznaczają takie elementy, części, z których korzystać mogą
wszyscy użytkownicy Budynku. Powierzchnie stanowiące Części Wspólne Budynku obejmować będą w szczególności: powierzchnie przeznaczone do swobodnego przemieszczania się ludzi i towarów jak np.: hall wejściowy, korytarze, klatki schodowe, windy, wejścia i wyjścia z Budynku, a także dach Budynku, szachty techniczne, pomieszczenia serwisowe i/lub pomieszczenia służące obsłudze systemów technicznych pracujących dla całego Budynku oraz wszelkie inne powierzchnie i obszary w obrębie zabudowy Budynku z przeznaczeniem do użytku ogólnego z wyłączeniem m.in.:
− powierzchni wynajmowanych bądź oddanych do korzystania na innej podstawie prawnej przez poszczególnych Najemców lub inne podmioty,
„Części Wspólne Budynku” obejmować też będą instalacje, urządzenia i systemy techniczne obsługujące Budynek i stanowiące jego część (o ile nie stanowią własności innych podmiotów niż Wynajmujący lub nie są przez nich najmowane lub oddane do korzystania na
innej podstawie prawnej).
„Części Wspólne Budynku” oznaczają takie elementy lub części Budynku gotowe do korzystania, z których korzystać mogą użytkownicy Budynku, lecz które nie służą wyłącznie użytkownikom lub najemcom danego budynku biurowego wchodzącego w skład Budynku.
Częściami Wspólnymi Budynku są w szczególności:
− powierzchnie znajdujące się poza zewnętrznym obrysem naziemnej części Budynku obejmujące m.in.: drogi, chodniki, ciągi komunikacyjne, parkingi, schody, zieleńce, śmietnik, systemy oświetleniowe, instalacje i sieci infrastruktury technicznej, itp.,
− garaż wielopoziomowy wraz z infrastrukturą techniczną znajdującą się w nim, do której to infrastruktury dostęp będą mieć wyłącznie uprawnione osoby,
− infrastruktura.

5.2. Powierzchnie wspólne dostępne i niedostępne dla użytkowników Budynku

Dostępne:

 1.  Recepcja i hall główny na parterze Budynku
 2. Sanitariaty ogólnodostępne
 3. Komunikacja tj. wejścia i wyjścia do/z Budynku, windy, klatki schodowe, hole windowe na wyższych kondygnacjach – o ile nie zostały przekazane najemcom do ich wyłącznej dyspozycji Regulaminu Porządkowego.
 4. Garaż wielopoziomowy z miejscami parkingowymi – o ile nie zostały przekazane najemcom do ich wyłącznej dyspozycji
 5. Teren na zewnątrz budynków tj. drogi, chodniki, parkingi naziemne, zieleńce, drobne formy architektoniczne tj. pylony, ławki, donice, popielnice, śmietniki, systemy parkingowe itp. – o ile nie zostały przekazane najemcom do ich wyłącznej dyspozycji
 6. Wszelkie inne powierzchnie i części w obrębie zabudowy Budynku i teren na zewnątrz Budynku z przeznaczeniem do użytku ogólnego – o ile nie zostały przekazane najemcom do ich wyłącznej dyspozycji

Niedostępne:

 1. Pomieszczenia personelu obsługującego kompleks (np. personel ochrony, personel sprzątający, serwis techniczny)
 2. Pomieszczenia Centrum Monitoringu
 3. Pomieszczenia techniczne i serwisowe, szachty windowe, szachty i strefy techniczne
 4. Przestrzeń nad sufitem podwieszanym i pod systemową podłogą podniesioną
 5. Fasada /elewacja/ Budynku, dach Budynku

Wejście na teren powierzchni niedostępnych może się odbyć tylko i wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zarządzającego Budynkiem. Do Powierzchni Wspólnych niedostępnych dostęp mają wyłącznie Wynajmujący, Zarządzający Budynkiem lub osoby i podmioty przez nich upoważnione.

5.3. Zasady dotyczące używania powierzchni wspólnych

Użytkownicy Budynku uzyskując prawo współkorzystania z Powierzchni Wspólnych zobowiązani są do:
a) korzystania z Powierzchni Wspólnych zgodnie z ich przeznaczeniem, postanowieniami Umowy Najmu i niniejszego Regulaminu Porządkowego oraz obowiązującymi w tym względzie zwyczajami, nie naruszając praw użytkowników sąsiednich Lokali do korzystania z tych powierzchni, a także do dbania i chronienia Powierzchni Wspólnych przed uszkodzeniem,
b) stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, BHP i innych podobnych przepisów w zakresie korzystania z Powierzchni Wspólnych, jak również powstrzymywać się od działań, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wynajmującego i Zarządzającego Budynkiem w zakresie tych przepisów, a także podejmować wszelkie niezbędne działania w celu ochrony Wynajmującego i Zarządzającego Budynkiem przed taką odpowiedzialnością,
c) poinformowania Zarządzającego Budynkiem o zauważonych uszkodzeniach elementów i części Powierzchni Wspólnych,
d) nie ustanawiania własnej ochrony na Powierzchniach Wspólnych.
Na Powierzchniach Wspólnych zabrania się:
a) używania otwartego ognia,

b) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych , poza miejscami do tego specjalnie wyznaczonymi,
c) oklejania ich powierzchni stałymi lub tymczasowymi materiałami reklamowymi, bądź innymi informacjami bez zgody Wynajmującego lub Zarządzającego Budynkiem,
d) umieszczania przedmiotów mogących utrudniać wspólne z innymi Użytkownikami Budynku z nich korzystanie (w tym np. magazynowania materiałów i sprzętu) oraz umieszczania urządzeń i instalacji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia,
e) wykonywania innych zabronionych czynności określonych w niniejszym Regulaminie.
Dla potrzeb utrzymania czystości w Powierzchniach Wspólnych, w wydzielonych miejscach Budynku znajdować się będą pomieszczenia z przeznaczeniem dla personelu sprzątającego.

6. UŻYWANIE POWIERZCHNI PRZEKAZANEJ NAJEMCY

6.1. Informacje podstawowe

Najemca zobowiązany jest do prawidłowego pod względem technicznym oraz estetycznym utrzymywania Przedmiotu Najmu, w tym wykorzystywania jego wyposażenia, urządzeń, instalacji i systemów zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób określony przez instrukcje ich obsługi i Umowę Najmu, obowiązujące przepisy prawa i wskazówki Zarządzającego Budynkiem. Szczegółowy standard Lokalu Najemcy, w tym zainstalowane w Lokalu urządzenia, instalacje i systemy określony został w Umowie Najmu lokalu zawartej pomiędzy Wynajmującym i Najemcą. Odpowiedzialność za odpady niebezpieczne w tym baterie, związane z prowadzoną działalnością jest po stronie Najemcy. W tym celu Najemca winien prowadzić ich ewidencję oraz gromadzić i dokonywać ich utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe prace Najemca winien wykonywać we własnym zakresie i na swój koszt zatrudniając niezależnego wykonawcę. Specyfikację elementów, których utrzymaniem zajmować się będzie Zarządzający Budynkiem na koszt Najemców Budynku określa Umowa Najmu. Wynajmujący i Zarządzający Budynkiem zastrzegają, że mycie zewnętrznej strony okien i elementów elewacji będzie odbywać się w ciągu dnia i obejmować będzie również witryny i drzwi na parterze Budynku.
Wynajmujący zastrzega, że:
a) Najemca nie może instalować w Lokalu jakichkolwiek urządzeń bez uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego lub Zarządzającego Budynkiem. Dotyczy to w szczególności parowych lub spalinowych silników, pojemnościowych lub przepływowych podgrzewaczy wody, urządzeń klimatyzacyjnych oraz wszelkich urządzeń zakłócających sygnały radiowe, telewizyjne itp. Wynajmujący i Zarządzający Budynkiem zezwalają na umieszczenie dodatkowych urządzeń elektrycznych pod warunkiem potwierdzenia u Zarządzającego Budynkiem maksymalnego obciążenia sieci
elektrycznej,
b) nie wolno umieszczać w Lokalu urządzeń, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz korzystać z urządzeń niesprawnych, które wymagają naprawy, a także nie wolno instalować ani używać urządzeń grzewczych ani dużych wentylatorów poza zainstalowanymi przez Wynajmującego,
c) bez zgody Wynajmującego lub Zarządzającego Budynkiem zabronione jest dokonywanie ulepszeń Lokalu. Maszyny vendingowe (w tym także m.in. saturatory wody, lodówki, expresy do kawy) muszą być umieszczane i instalowane w Lokalu przy zachowaniu obowiązujących przepisów bhp i p.poż. W szczególności każda z takich maszyn winna być sprawdzona m.in. pod względem wielkości poboru mocy i podłączona na oddzielnym obwodzie elektrycznym (zabrania się podłączania tych maszyn do rozdzielaczy),
d) Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia własnego mienia we własnym zakresie i na własny koszt,
e) wszelkie prace firm podwykonawczych świadczonych na rzecz Najemcy wymagają wcześniejszego zgłoszenia Zarządzającemu Budynkiem,
f) w przypadku wyposażenia Lokalu w meble z kółkami bądź szynami, Najemca winien pod nimi ułożyć stosowne podkładki zabezpieczająco-ochronne,
g) Najemca nie może prowadzić swojej działalności w sposób, który byłby uciążliwy dla innych Najemców i Użytkowników Budynku (np. zabrania się emitowania hałasów i zapachów uciążliwych dla innych Najemców),
h) Najemca zobowiązany jest do prawidłowego użytkowania okien (w tym ich zamykania na noc i dni wolne od pracy), drzwi oraz gniazd elektrycznych i okablowania strukturalnego,
i) Najemca powinien dbać o oszczędne gospodarowanie energią elektryczną, wodą i systemami klimatyzacyjno-grzewczymi oraz współpracować z Wynajmującym i Zarządzającym Budynkiem w celu efektywnej gospodarki mediami,
j) Najemca zobowiązany jest korzystać z zainstalowanych w Budynku systemów, w tym w szczególności ogrzewania i klimatyzacji zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wskazówkami Zarządzającego Budynkiem,
k) wszelkie wnioski Najemcy dotyczące przedłużenia czasu pracy wentylacji / klimatyzacji / ogrzewania powinny być zgłaszane pisemnie do Zarządzającego Budynkiem z podaniem imienia i nazwiska osoby zlecającej/zgłaszającej dokonanie powyższych zmian. W przypadku, gdyby Najemca zamierzał pracować w swym Lokalu w soboty lub w dni ustawowo wolne od pracy – Najemca winien zgłosić ten fakt pisemnie Zarządzającemu Budynkiem co najmniej jeden dzień wcześniej w celu m.in. ustawienia parametrów wentylacji / klimatyzacji / ogrzewania w Lokalu,
l) godziny pracy systemów grzewczych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Budynku zostaną ustalone przez Wynajmującego w oparciu o informacje otrzymane od Najemców Budynku oraz uwarunkowania ekonomiczne.
Najemca winien zobowiązać swoich pracowników, aby po zakończeniu pracy, ostatnia osoba wychodząca z Lokalu wyłączyła zasilanie wszelkich zbędnych odbiorników energii elektrycznej znajdujących się w Lokalu Najemcy oraz zamknęła wszystkie okna a także drzwi wejściowe do Lokalu.

6.2. Zasiedlanie Lokalu

W celu umożliwienia sprawnego wprowadzenia sprzętu biurowego, mebli i innych materiałów do Lokalu, Wynajmujący i Zarządzający Budynkiem przygotowali procedurę stanowiącą główne zasady obowiązujące przy zasiedlaniu Lokalu. Procedurę tę stosuje się odpowiednio również do opuszczenia Lokalu przez Najemcę w związku z zakończeniem najmu. Najemca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zarządzającego Budynkiem o terminie zasiedlenia lub opuszczenia Lokalu. W przypadku dostarczania do Lokalu Najemcy materiałów, lecz już po zasiedleniu Budynku przez Najemcę – obowiązują postanowienia ust. 4.5 niniejszego Regulaminu „Zasady dostaw materiałów do Budynku”.
Procedura obowiązująca przy zasiedleniu Lokalu/opuszczaniu Lokalu.
1. O chęci zajęcia lub opuszczenia Lokalu – Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego lub Zarządzającego Budynkiem – zgodnie z terminem określonym w Umowie Najmu.
2. Najemca jest odpowiedzialny za nadzór i koordynację procesu zasiedlenia/przeprowadzki, a także za pracowników, urządzenia i sprzęt niezbędne w trakcie zasiedlenia/przeprowadzki.
3. W celu ustalenia terminu i godzin zasiedlenia lub opuszczenia Lokalu należy skontaktować się z Zarządzającym Budynkiem. Wcześniejsze zgłoszenie umożliwi m.in. określenie dróg dostaw mebli, ustalenie, która winda zostanie zarezerwowana dla celów dostaw, umożliwi jej wcześniejsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zasady wejścia do Budynku pracowników firmy wykonującej dostawę, ew. zamówienie kontenera na śmieci bądź zapewnienie dodatkowej ochrony w czasie zasiedlenia/przeprowadzki. Koszty, jakie będą łączyć się z tymi usługami, obciążać będą wyłącznie Najemcę.
4. Przeprowadzki, zasiedlenia lub opuszczanie Lokalu winno być przeprowadzane od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 7.00 oraz w soboty i niedziele.
5. Po wyborze przez Najemcę firmy przeprowadzkowej, Zarządzający Budynkiem winien otrzymać od Najemcy nazwę tej firmy oraz kontakt do osoby ze strony Najemcy odpowiedzialnej za proces zasiedlenia/przeprowadzki.
6. Co najmniej 3 dni przed zasiedleniem/przeprowadzką, Zarządzający Budynkiem winien otrzymać od przedstawiciela Najemcy listę osób biorących udział w tych pracach i uprawnionych do swobodnego poruszania się po Budynku oraz winny zostać ustalone zasady wejścia do Budynku pracowników firmy wykonującej w/w prace. Pracownicy firmy przeprowadzkowej powinni być łatwo identyfikowalni przez ochronę Budynku.
7. Całość sprzętu i materiały powinny być dowiezione do poziom strefy dostaw na poziomie 0, a stamtąd – po wcześniejszym zabezpieczeniu windy przed uszkodzeniami przez pracowników firmy przeprowadzkowej elementami wskazanymi przez obsługę techniczną Budynku – wywiezione na piętro, gdzie znajduje się Lokal Najemcy.
8. Sprzęt i materiały winny być transportowane wyznaczoną przez Zarządzającego Budynkiem windą po jej wcześniejszym zabezpieczeniu. Zabronione jest wnoszenie sprzętu i materiałów przez wejście główne do Budynku z poziomu parteru (z zastrzeżeniem ust. powyżej), utrudnianie pracy innym najemcom Budynku, blokowanie innych wind oraz blokowanie przejazdu w garażu podziemnym.
9. Samochody dostawcze należy parkować wyłącznie w miejscu ustalonym z Zarządzającym Budynkiem lub ochroną Budynku.
10. Wózki towarowe używane w Budynku muszą być wyposażone w gumowe kółka i nie mogą wnosić zabrudzeń. Należy zwracać szczególną ostrożność na posadzki znajdujące się w holach windowych, drzwi oraz obudowę wind. Sugeruje się ponadto, aby:
▪ wszelkie kartony, paczki i inne opakowania były opisane ze wskazaniem piętra oraz nazwy
Najemcy, a narożniki pudełek zabezpieczone taśmami,
▪ na opakowaniach znajdowały się dodatkowe informacje o sposobie obchodzenia się z nimi.
11. Zasiedlenia/przeprowadzki/opuszczanie pomieszczeń usługowych zlokalizowanych na parterze Budynku uzgadniane winny być indywidualnie przez Najemców tych pomieszczeń z Zarządzającym Budynkiem.
Najemca jest odpowiedzialny za nadzór i koordynację procesu dostaw, które sam zlecił, a także za pracowników, urządzenia i sprzęt niezbędne w trakcie dostaw. Firma przeprowadzkowa ponosi ryzyko strat związanych z uszkodzeniem mienia Budynku w trakcie dostaw a ponadto wszelkich strat, szkód, roszczeń, pozwów, kosztów i wydatków związanych z uszkodzeniami ciała lub szkodami majątkowymi poniesionymi przez Wynajmującego, Zarządzającego Budynkiem lub osobę trzecią w związku z dostawami dokonywanymi przez niego a zleconymi przez Najemców. W trakcie dostaw nie należy wykonywać czynności, które mogą okazać się niebezpieczne jak np. naprawy samochodów dostawczych, parkowanie samochodów dostawczych poza wyznaczonymi do tego miejscami. Najemca zobowiązany jest do poinformowania w/w firmy o zasadach obowiązujących w Budynku w zakresie zasiedlania/opuszczania Lokalu.

6.3. Gospodarka kluczami w Lokalu

Z chwilą protokolarnego odbioru Lokalu, Najemca otrzymuje komplet kluczy i kart dostępu umożliwiających wejście do jego Lokalu.
Ponadto Najemca:
▪ we własnym zakresie i na własny koszt odpowiada za dorobienie dodatkowych kluczy,
▪ nie ma prawa instalować jakichkolwiek dodatkowych zamków, zabezpieczeń, wymiany wkładek bez zgody Zarządzającego Budynkiem.
W celu otwarcia drzwi wejściowych do Lokalu Najemcy w sytuacjach nagłych/awaryjnych lub nadzwyczajnych, Wynajmujący (lub upoważnione przez niego podmioty) będzie miał prawo otwarcia tych drzwi, zawiadamiając o tym niezwłocznie Najemcę. Z chwilą odbioru Lokalu, Najemca
przekaże protokolarnie Zarządzającemu Budynkiem 1 kpl. Kluczy lub kartę dostępu i kody dostępu, umożliwiające otwarcie drzwi do Lokalu Najemcy. Klucze (karta, kody dostępu) przechowywane będą u ochrony Budynku. Każdorazowe użycie kluczy (karty) wraz z opisem przyczyny otwarcia drzwi oraz danymi osób z nich korzystających odnotowane będą w książce służby prowadzonej przez personel ochrony zapewniającej dozór mienia w Budynku.

6.4. Zasady organizacji remontów i modernizacji Lokalu

Wszelkie ulepszenia Lokalu Najemcy (w tym określone w art. 684 k.c.) mające na celu zmianę jego aranżacji poprzez m.in. remont, modernizację, zmiany funkcjonalne pomieszczeń, montaż nowych urządzeń i instalacji czy ich wymianę, Najemca może wykonywać wyłącznie na podstawie
pisemnego porozumienia z Wynajmującym określającego zasady, warunki wykonania prac oraz wzajemne rozliczenia stron z tego tytułu. Aby móc wydać zgodę na wykonanie w/w ulepszeń, Wynajmujący za pośrednictwem Zarządzającego Budynkiem winien otrzymać od Najemcy do akceptacji dokumentację techniczną przedstawiającą projektowane zmiany w Lokalu opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym szczególności postanowieniami ustawy „Prawo Budowlane” wraz z listą zawierającą następujące informacje:
a) zakres prowadzonych prac,
b) harmonogram prac (dni i godziny, w których zamierza się prowadzić prace),
c) pisemne oświadczenie, czy wprowadzone zmiany spowodują zmianę warunków ochrony p.poż. w Lokalu,
d) dane firmy prowadzącej prace w jego Lokalu w zakresie: nazwy, siedziby, osoby odpowiedzialnej za kierowanie pracami na terenie Lokalu Najemcy (wraz z numerem telefonu), e) dane przedstawiciela Najemcy koordynującego te prace. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania powyższej zgody lub powiadomienia Najemcy o jej braku w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania powyższych dokumentów i informacji. Jeżeli do dokonania zmian oraz ulepszeń, na które Najemca uzyskał pisemną zgodę Wynajmującego, wymagane będą zgody organów administracji publicznej lub innych organów, Najemca zobowiązany będzie do wystąpienia o nie i ich uzyskania na swój koszt i ryzyko. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzone prace, w tym także za podmioty, którym zlecił ich wykonanie. Najemca – przed rozpoczęciem prac winien ustalić z Zarządzającym Budynkiem m.in. lokalizację kontenera na odpady powstałe podczas prac, drogę transportu materiałów, ustalenie, która winda zostanie zarezerwowana dla celów dostaw i sposób jej zabezpieczenia podczas transportu materiałów, zasady wejścia do Budynku pracowników firmy wykonującej prace, sposób zabezpieczenia systemu p.poż. zainstalowanego w Lokalu. Termin rozpoczęcia prac przez Najemcę winien zostać zgłoszony Zarządzającemu Budynkiem kilka dni wcześniej (zaleca się co najmniej 3 dni wcześniej).
Po zakończeniu w/w prac Najemca winien niezwłocznie przekazać Zarządzającemu Budynkiem dokumentację powykonawczą zawierającą naniesione zmiany. Najemca zobowiązany jest stosować się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, BHP i innych podobnych przepisów w zakresie prowadzenia prac, jak również powstrzymywać się od działań, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wynajmującego i Zarządzającego Budynkiem w zakresie tych przepisów, a także podejmować wszelkie niezbędne działania w celu ochrony Wynajmującego i Zarządzającego Budynkiem przed taką odpowiedzialnością. W szczególności Najemca odpowiedzialny jest za znajomość przez personel firmy wykonującej prace w Lokalu zasad dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących w Budynku i zasad obowiązujących podczas ewakuacji. Zaleca się Najemcy zawarcie odpowiednich zapisów w tej kwestii w umowie z firmą wykonującą prace w Lokalu wykorzystując do tego stosowne postanowienia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej w Budynku, która w wersji elektronicznej zostanie przekazana Najemcy podczas przekazania Przedmiotu Najmu. Prowadzone prace w żaden sposób nie mogą zakłócać pracy innym Użytkownikom Budynku. Godziny prowadzenia prac głośnych typu np. szlifowanie, wiercenie winny być każdorazowo wcześniej uzgadniane z Zarządzającym Budynkiem. W przypadku braku takiego uzgodnienia – Zarządzający Budynkiem zastrzega sobie możliwość przerwania tego typu prac. Wejścia na teren Powierzchni Wspólnych niedostępnych (np. na dach Budynku) muszą zostać poprzedzone wydaniem zgody przez Zarządzającego Budynkiem. Osoby, które wykonywać będą jakiekolwiek prace na wysokościach muszą je wykonywać pod nadzorem osoby uprawionej do kierowania takimi pracami i być przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia wysokościowego.

Ponadto winni:

▪posiadać aktualne badania lekarskie, szkolenia bhp i wysokościowe oraz uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach zgodnie z obowiązującymi przepisami,
▪ wykonywać prace z zachowaniem zasad bhp i innych przepisów obowiązującego prawa, w tym do używania odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości (tj. w szczególności sprzętu ochrony indywidualnej m.in. kasków ochronnych, lin asekuracyjnych, uprzęży itp.)
▪ wypełnić przed wejściem na dach stosowny druk Oświadczenia dotyczącego prac na wysokości.
W przypadku wystąpienia podczas prowadzonych prac awarii bądź zniszczeń, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o powyższym Zarządzającego Budynkiem i przystąpić za jego wiedzą do niezwłocznego usunięcia awarii bądź naprawy zniszczeń.

6.5. Dostęp do Lokalu w celu wykonania prac serwisowych przez służby techniczne

Najemca zobowiązany jest zapewnić Wynajmującemu (lub osobom i podmiotom przez niego upoważnionym) dostęp do Przedmiotu Najmu w godzinach pracy Najemcy, jak i poza godzinami pracy Najemcy w celu wykonania prac serwisowych i naprawczych urządzeń, instalacji i systemów zainstalowanych w Przedmiocie Najmu (w tym także do urządzeń, instalacji i systemów Budynku, do których dostęp jest możliwy wyłącznie przez Przedmiot Najmu Najemcy). O zamiarze przeprowadzenia tych prac w Lokalu Najemcy przedstawiciel Najemcy będzie wcześniej zawiadamiany wraz z podaniem na jego prośbę danych identyfikacyjnych personelu serwisu technicznego, który wykonywać będzie te prace. Jeśli Najemca określi, aby prace serwisowe/naprawcze w jego Lokalu wykonywać poza godzinami pracy jego biura, Wynajmujący (lub upoważnione przez niego podmioty) będzie miał prawo skorzystania z kluczy (karty, kodu dostępu) znajdujących się u ochrony Budynku) w celu otwarcia drzwi do Lokalu Najemcy i umożliwienia serwisowi technicznemu wykonanie tych prac. Koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników ochrony dla potrzeb asystowania przy wykonaniu tych prac (o ile Najemca będzie wymagał takiej asysty) uzgadniane będą z Najemcami i rozliczane będą na Najemców Budynku bezpośrednio. Najemca winien tak ustawiać w swoim Lokalu umeblowanie, aby nie zasłaniało otworów rewizyjnych sieci technicznej Budynku i aby umożliwiało serwisowi technicznemu dostęp do urządzeń tam zainstalowanych. W innym przypadku, kosztami przesunięcia umeblowania obciążony może zostać Najemca. Wynajmujący zastrzega, że w przypadku zlecenia przez Najemcę wykonania serwisowi technicznemu prac/napraw – do których zgodnie z podpisaną Umową Najmu zobowiązany był Najemca, kosztami ich wykonania obciążony zostanie Najemca. Ponadto Wynajmujący zastrzega, że serwis techniczny może odmówić wykonania tych prac.
Wynajmujący, Zarządzający Budynkiem (lub osoby i podmioty przez nich upoważnione) mają wyłączny dostęp do zainstalowanych w Budynku (następujących urządzeń, instalacji i systemów:
a) w przestrzeni sufitu podwieszanego i pod systemową podłogą podniesioną,
b) w szachtach i strefach technicznych,
c) w powierzchniach niedostępnych dla Użytkowników Budynku w tym systemów z zakresu bezpieczeństwa jak np. system kontroli dostępu, BMS,
d) telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, antenowych itp. oraz wszelkich rur, kanałów i pionów instalacyjno-technologicznych jak np. wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjno-klimatyzacyjno-grzewcze, elektryczne, w tym związanych z nimi akcesoriów.
6.6. Sieć telekomunikacyjna i internetowa w Lokalu
Wynajmujący zakłada, że Najemca będzie:
a) samodzielnie prowadzić negocjacje cenowe i techniczne z operatorami telekomunikacyjnymi i internetowymi,
b) samodzielnie ponosić koszty przyłączenia swego Lokalu do sieci operatora,
c) indywidualnie rozliczać się z operatorem, bez pośrednictwa Wynajmującego oraz Zarządzającego Budynkiem. Jakiekolwiek informacje dotyczące cenników i warunków współpracy w zakresie korzystania z systemu telekomunikacyjnego, Najemca winien uzyskać u tych operatorów. W przypadku awarii systemu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, Najemca winien zwrócić się bezpośrednio do operatora świadczącego usługi w tym zakresie dla Najemcy.

6.7. Reklama Najemcy

Wszelkie reklamy Najemcy mogą być zainstalowane na elewacji lub na dachu budynku tylko i wyłączenie po wcześniejszym uzgodnieniu tematu z Wynajmującym i podpisaniu stosownego dokumentu (umowy lub aneksu).
Poza określonymi w Umowie Najmu ekspozycjami, zabrania się umieszczania jakichkolwiek innych znaków, liter, obrazków, folii, informacji, ogłoszeń czy reklam bez wcześniejszej zgody Zarządzającego Budynkiem. W szczególności dotyczy to elewacji zewnętrznej Budynku oraz Powierzchni Wspólnych. W przypadku braku reakcji Użytkownika na wezwanie Zarządzającego Budynkiem do usunięcia w/w elementów – Zarządzający Budynkiem uprawniony będzie do ich usunięcia na koszt Najemcy.
6.8. Organizacja przez Najemcę imprez i akcji promocyjnych
W przypadku chęci zorganizowania imprez okolicznościowych lub akcji promocyjnych w swoim Lokalu, Najemca proszony jest o wcześniejsze, z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformowanie o powyższym Zarządzającego Budynkiem. W żaden sposób jednak imprezy te nie mogą zakłócać pracy innym Użytkownikom Budynku. W innym przypadku Zarządzający Budynkiem zastrzega możliwość wezwania do ich przerwania.
W odniesieniu do organizacji w/w akcji na terenie Powierzchni Wspólnych, Najemca zobowiązany jest poinformować o powyższym Zarządzającego Budynkiem w celu otrzymania stosownej zgody.
6.9. Udostępnianie przez Najemcę danych Wynajmującemu
W celu prawidłowego i sprawnego zarządzania Budynkiem (Kompleksem), Najemca winien udostępnić Wynajmującemu bądź podmiotowi działającemu w jego imieniu poniższe informacje:
a) Najemca zobowiązany jest do wyznaczenia swoich reprezentantów (przedstawicieli) do kontaktu
z Wynajmującym i Zarządzającym Budynkiem, którzy odpowiedzialni będą za:
▪ kontakt w bieżących sprawach związanych z najmem Lokalu (2 osoby: osoba odpowiedzialna i osoba ją zastępująca),
▪ kierowanie ewakuacją i zgłaszanie jej rezultatów dowodzącemu akcją ewakuacyjną ( 2 osoby: osoba odpowiedzialna i osoba ją zastępująca),
▪ kontakt w sytuacjach awaryjnych związanych z nagłym wejściem na powierzchnię najmu (2 osoby: osoba odpowiedzialna i osoba ją zastępująca),
Najemca zobowiązany jest do pisemnego podania imion i nazwisk w/w osób wraz z numerami telefonów kontaktowych, e-mail oraz do pisemnego powiadamiania o każdorazowej ich zmianie.
b) liczba stałych użytkowników korzystających z Lokalu Najemcy,
c) zwykłe godziny i dni pracy biura Najemcy,
d) zainstalowane w Lokalu urządzenia typu UPS, kotły, urządzenia chłodnicze o mocy większej niż 12 kW, dodatkowe urządzenia i systemy p.poż. itp. oraz osoby odpowiedzialne za te urządzenia ze strony Najemcy,
e) dane dostawców usług dla Najemcy, tj. np. firm chroniących i sprzątających Lokal Najemcy.

W celu prawidłowego nadzoru nad parkingami, Wynajmujący lub podmiot zarządzający parkingami mogą wystąpić do Najemcy o udzielenie informacji nt. marki, koloru i numerów rejestracyjnych pojazdów, jakimi jego pracownicy i dostawcy usług dysponują, a które będą parkowały na terenie Budynku (dla potrzeb stworzenia bazy danych o pojazdach parkujących na terenie Budynku, wykorzystywaną w celu np. odnajdywania właściciela pojazdu, który pozostawił pojazd na drodze pożarowej, zablokował przejazd, uszkodził inny pojazd, zastawił miejsce należące do innego najemcy itp.)
Powyższe informacje Najemca powinien poddawać okresowej aktualizacji po każdorazowej ich zmianie i nie rzadziej niż raz w roku, a po ich skompletowaniu przesyłać pisemnie do Wynajmującego (lub podmiotu działającego w jego imieniu).

7. PARKINGI I ZASADY ICH OBSŁUGI

7.1. Informacje podstawowe

Ogólne zasady korzystania z Parkingów regulują postanowienia Umowy Najmu i niniejszego Regulaminu Porządkowego.
Na terenie Budynku obowiązywać będą przepisy ruchu drogowego. Użytkownicy Budynku zobowiązani są dostosować się do zasad korzystania z Parkingów określonych w Umowie Najmu oraz niniejszym Regulaminie. Ponadto wszyscy Użytkownicy Budynku winni stosować się do znaków drogowych oraz pozostałych znaków zlokalizowanych na terenie Parkingu oraz przestrzegać wytycznych zarządzającego parkingami dotyczących ruchu kołowego. Na parkingu wielopoziomowym obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. Wynajmujący zastrzega, że wjazd na teren Parkingu będzie mógł odbywać się za pośrednictwem szlabanów kontrolnych. Wynajmujący ani działający w jego imieniu podmiot zarządzający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i kradzieże pojazdów pozostawionych na terenie Parkingu. W przypadku wypadków, stłuczek, kolizji bądź innych szkód powstałych w ich wyniku, odpowiedzialność Wynajmującego i zarządzającego z tego tytułu jest wyłączona. Użytkownik Parkingów odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niego w związku z korzystaniem z Parkingów. W przypadku uszkodzenia przez Użytkownika Parkingów lub jakiejkolwiek części Budynku czy terenu zewnętrznego, winien on zgłosić ten fakt niezwłocznie ochronie Budynku (Budynku). Użytkownik Parkingów będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych części Budynku , Parkingu czy terenu zewnętrznego. Najemca zobowiązuje się na żądanie Wynajmującego lub zarządzającego parkingami do pouczenia swoich pracowników lub dostawców usług o konieczności przestrzegania zasad korzystania z Parkingów w tym ruchu kołowego, w przypadku, gdyby ich nie przestrzegali.

7.2. Parkingi samochodowe

Dostęp do miejsc parkingowych regulują postanowienia Umowy Najmu. Po wjeździe na teren Parkingu kierujący pojazdem winien zaparkować pojazd w miejscu do tego przeznaczonym.
W odniesieniu do parkingów zabrania się w szczególności:
a) pozostawiania pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
b) parkowania pojazdów w miejscach oznaczonych zakazem parkowania, w tym na wjazdach na teren Parkingu a także parkowania, zastawiania i blokowania dróg pożarowych, ramp wjazdowych/wyjazdowych,
c) zanieczyszczania Parkingów,
d) parkowania pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych do wyłącznej dyspozycji innych Użytkowników np. miejsca należące do innych najemców, miejsca techniczne, miejsca płatne,
e) pozostawiania przez osoby nieuprawnione pojazdów na miejscach dla niepełnosprawnych,
f) wjazdu do garażu wielopoziomowego pojazdów o wysokości przekraczającej wysokość bezpieczną tj. 2,2 metry.
g) tankowania bądź magazynowania jakichkolwiek paliw na terenie Parkingów,
h) wjazdu na teren Parkingu i pozostawiania niesprawnych pojazdów (np. pojazdów, z których cieknie olej),
i) napraw pojazdów na terenie Parkingów,
j) parkowania i pozostawiania na terenie Parkingu pojazdów przez osoby nie będące jego Użytkownikami,
k) pozostawiania pojazdów na terenie Parkingu na okres dłuższy niż 1 doba, chyba, że Zarządzający Budynkiem lub ochrona Budynku wyrazi na to zgodę uzgadniając wcześniej z kierującym pojazdem miejsce pozostawienia pojazdu na terenie Parkingu,
l) chodzenia po garażu za pośrednictwem ramp wjazdowych. Zejście do garażu podziemnego odbywać się winno za pośrednictwem klatek schodowych.
m) wjazdu samochodami zasilanymi paliwem LPG lub CNG
W przypadku nieprzestrzegania podstawowych zasad dotyczących ruchu kołowego na terenie Parkingu przez jego Użytkownika, ochrona Budynku będzie miała prawo do zażądania od takiej osoby przedstawienia dokumentu tożsamości w celu spisania jej danych personalnych, zażądać niezwłocznego przestawienia pojazdu w inne przeznaczone do tego miejsce i/lub powiadomić Policję
lub Straż Miejską. Wynajmujący informuje, że uciążliwi Użytkownicy nieprzestrzegający podstawowych zasad dotyczących ruchu kołowego na terenie Parkingu mogą zostać pozbawieni możliwości wjazdu na teren Budynku. Wynajmujący zastrzega, że zarządzający parkingami będzie miał prawo do wezwania np. Policji, Straży Miejskiej i/lub zlecenia odholowania pojazdu Użytkownika poza teren Budynku w przypadku
naruszenia przez niego podstawowych zasad dotyczących ruchu kołowego na terenie Budynku, w tym w szczególności sytuacji, gdy w ocenie Zarządzającego parkingami dojdzie do zagrożenia zdrowia bądź życia. Kosztami tej operacji w całości zostanie obciążony Użytkownik. Jednocześnie Wynajmujący zastrzega, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody pojazdu, jakie mogą powstać podczas odholowywania pojazdu Użytkownika bądź też jego ewentualną kradzież z terenu, gdzie zostanie pozostawiony.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Palenie

W Budynku obowiązywać będzie zakaz używania otwartego ognia, w tym również palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, poza miejscami do tego wyznaczonymi.

8.2. Składowanie odpadów i wywóz nieczystości

Najemcy pomieszczeń biurowych mogą korzystać z pojemników na odpady zlokalizowanych w pomieszczeniu śmietnikowych pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sposób selektywny (segregowany).

Najemca będzie transportował swoje odpady do pojemników zlokalizowanych w wyznaczonym do tego miejscu w zamkniętych pojemnikach lub torbach. W pomieszczeniach śmietnikowych obowiązuje zakaz składowania i wrzucania do pojemników odpadów gabarytowych typu palety, zużyte ,meble, sprzęty AGD, RTV oraz wszelkiego rodzaju baterii itp. Najemca we własnym zakresie dokona utylizacji tego typu odpadów.

Odpady o charakterze szkodliwym dla środowiska naturalnego, powodujące zniszczenia lub zanieczyszczenia, muszą być składowane zgodnie z przepisami dotyczącymi składowania odpadów. Personel sprzątający Lokal Najemcy zobowiązany jest składować śmieci po wcześniejszym ich posortowaniu w specjalnie do tego wyznaczonych i przygotowanych miejscach na terenie Budynku. Zaleca się, aby śmieci (najlepiej w zawiązanych workach) wynoszone były pomiędzy godzinami 17:00 a 6:30 następnego dnia. Zabrania się wystawiania śmieci na Powierzchnie Wspólne w innych godzinach niż wyżej wymienione. W przypadku zabrudzenia terenu Budynku podczas transportu śmieci przez personel sprzątający Lokal Najemcy, teren ten winien zostać niezwłocznie przez ten personel wysprzątany. W innym przypadku teren zostanie posprzątany na koszt Najemcy. Zabrania się odprowadzania do sieci kanalizacyjnej jakichkolwiek materiałów łatwopalnych bądź innych, które mogłyby być szkodliwe dla sieci kanalizacyjnej w tym powodować jej zablokowanie (dotyczy to w szczególności materiałów higienicznych). Wynajmujący i Zarządzający Budynkiem zastrzegają, że odpowiedzialność za odpady niebezpieczne związane z prowadzoną działalnością Najemców są po Stronie Najemcy. W tym celu Najemca winien prowadzić ich ewidencję oraz dokonywać ich utylizacji.

8.3. Inne postanowienia porządkowe

a) Zabronione jest prowadzenie przez podmioty nie będące Najemcami jakiejkolwiek działalności gospodarczej w Budynku bez zgody Wynajmującego lub Zarządzającego Budynkiem (nie dotyczy dostaw żywności: kanapek, pizzy itp.),
b) Zabroniony jest wstęp na teren Budynku osobom nietrzeźwym bądź będącym pod wpływem innych środków odurzających. Ochrona Budynku ma prawo do zażądania od takiej osoby przedstawienia dokumentu tożsamości w celu spisania jej danych personalnych a ją samą zatrzymać,
odmówić wpuszczenia na teren Budynku bądź zażądać opuszczenia terenu Budynku i powiadomić Policję lub inne służby,
c) Wynajmujący i Zarządzający Budynkiem zastrzegają, że na terenie Budynku zabrania się dystrybuowania i spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
d) Zabrania się wykorzystywania pomieszczeń Budynku na cele hazardowe, aukcyjne lub moralnie niewłaściwe, jak również wykorzystywania Budynku do celów mieszkalnych,
e) Na terenie Budynku bez zgody Zarządzającego Budynkiem zabroniona jest dystrybucja towarów a także akwizycja i sprzedaż obnośna,
f) Najemca zobowiązuje się, że nie podejmie ani nie zezwoli na podjęcie jakichkolwiek działań w Budynku lub poza jego obszarem, które mogłyby mieć jakikolwiek wpływ na podwyższenie stawki ubezpieczenia od pożaru lub innych ubezpieczeń, których przedmiotem są budynki lub
znajdujące się w nich mienie. Najemca nie będzie też wnosił do Budynku ani przechowywał niczego, co mogłoby spowodować powyższe skutki, ani podejmował jakichkolwiek innych działań, które mogłyby zwiększyć zagrożenie pożarem lub innymi wypadkami,
g) Bez zgody personelu serwisu technicznego Budynku zabronione jest ingerowanie w instalacje
i systemy techniczne Budynku. W przypadku konieczności nadzoru personelu serwisu technicznego Budynku nad tymi pracami – kosztami obciążony zostanie Najemca,
h) Najemca nie może przekraczać poboru mocy elektrycznej ponad uzgodniony i przydzielony poziom, określony w dokumentacji technicznej Budynku. W przypadku zwiększenia potrzeb, możliwości ich zaspokojenia zostaną określone przez Wynajmującego po zasięgnięciu opinii projektanta Budynku i Zarządzającego Budynkiem. Wszelkie prace związane z dostosowaniem Lokalu Najemcy do tych potrzeb (które poprzedzone winny zostać sporządzeniem dokumentacji technicznej) wykonane zostaną na koszt Najemcy, i) Zabroniona jest bez zgody Wynajmującego lub Zarządzającego Budynkiem gra na instrumentach muzycznych oraz słuchanie głośnej muzyki na terenie Budynku,
j) Zabronione jest poruszanie się dźwigami osobowymi bez opieki osoby dorosłej osobom poniżej 12 roku życia,
k) Zabrania się zaśmiecania terenu Budynku, niszczenia zieleni, wprowadzania zwierząt
l) Zarządzający Budynkiem nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Budynku,
m) Po terenach Budynku, w tym parkingu naziemnego i podziemnego dzieci winny poruszać się tylko pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów grupy zorganizowanej. Użytkownicy Budynku zobowiązani są do poruszania się tylko i wyłącznie po wytyczonych szlakach komunikacyjnych (chodniki, pasaże),
n) W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Budynku, Zarządzający Budynkiem winien zostać niezwłocznie powiadomiony