REGULAMIN BUDYNKU ADGAR PDT WOLA W WARSZAWIE, UL. MŁYNARSKA 8/12

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W celu prawidłowego funkcjonowania Obiektu Adgar PDT Wola (w dalszej części: Obiekt) oraz zapewnienia
Najemcom korzystania z przekazanych im powierzchni zgodnie z postanowieniami Umów Najmu, wprowadza się niniejszy
Regulamin.

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu podane niżej wyrażenia i zwroty będą miały następujące znaczenie:

„Najemcy” – podmioty, którym Wynajmujący przekazał do używania powierzchnię biurową lub usługową w Obiekcie;

„Parkingi” – powierzchnie określone w punkcie 4.2.3 niniejszego Regulaminu;

„Powierzchnie Przekazane Najemcy” – powierzchnie biurowe lub usługowe w Obiekcie, przekazane Najemcy na podstawie Umowy z Najemcą.

„Prace Najemcy” -działania podejmowane przez Najemcę zgodnie z punktem 10.2 niniejszego Regulaminu;

„Regulamin” – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami;

„Umowy z Najemcami” – umowy, na podstawie których Wynajmujący przekazał Najemcom powierzchnię w Obiekcie;

„Zarządzający Obiektem” – spółka Savills Property Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-133, Al. Jana Pawła II 22

Telefon kontaktowy i adresy e -mail:

Agnieszka Stręk[email protected] +48 602 566 034

Wioletta Nowotnik[email protected] +48 602 566 088

Właściciel Obiektu/Wynajmujący:

ADGAR BCVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

Pozostałe definicje i wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie
nadane im w Umowach z Najemcami.

II. CELE REGULAMINU

Regulamin reguluje następujące zagadnienia dotyczące Obiektu:

 1. Identyfikację poszczególnych typów powierzchni w Obiekcie, zarówno przeznaczonych do wyłącznego użytku poszczególnych Najemców, jak i Powierzchni Wspólnych przeznaczonych do wspólnego użytku wszystkich Najemców.
 2.  Ustanowienie odpowiednich zasad koniecznych dla zapewnienia sprawnego działania Obiektu,
  prawidłowego wykonywania usług na rzecz wszystkich Najemców oraz właściwej eksploatacji instalacji i urządzeń w Obiektu.
 3. Określenie dodatkowych praw i obowiązków Najemców Obiektu poza prawami i obowiązkami
  zdefiniowanymi w Umowach z Najemcami.
 4. Określenie zasad ruchu osobowego i materiałowego oraz jego kontroli, zachowania warunków
  bezpieczeństwa ogólnego Obiektu i osób w nim przebywających oraz ochrony mienia.
 5. Wszelkie inne zagadnienia, które mają wpływ na prawidłowe działanie Obiektu, zgodnie z właściwymi przepisami oraz Umowami z Najemcami.
 6. Każdy Najemca powierzchni w Obiekcie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzegania, a także do przestrzegania poleceń Zarządzającego Obiektem wydawanych zgodnie z warunkami Regulaminu.
 7. Najemcy zobowiązani są udzielać pomocy Zarządzającemu Obiektem i wspierać go w należytym
  wykonywaniu postanowień Regulaminu. Najemcy zapewnią przestrzeganie Regulaminu przez ich personel, pracowników, klientów, dostawców i gości.
 8. W dacie przejęcia Powierzchni Przekazanych Najemcom każdy z Najemców wyznaczy swojego
  przedstawiciela odpowiedzialnego za przestrzeganie Regulaminu przez personel, pracowników, klientów, dostawców i gości danego Najemcy. Najemca na piśmie przekaże Zarządzającemu Obiektem dane osobowe swojego przedstawiciela wraz z numerem telefonu kontaktowego.

III. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

Regulamin wchodzi w życie w stosunku do każdego Najemcy Obiektu w dniu zawarcia Umowy z Najemcą lub użytkownikiem lub w dniu doręczenia Regulaminu do Najemcy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi później. W przypadku ewentualnych rozbieżności między postanowieniami Regulaminu i postanowieniami Umowy z Najemcą, obowiązują postanowienia Umowy z Najemcą.

Wynajmującemu lub Zarządzającemu Obiektem przysługuje prawo dokonywania zmian Regulaminu w celu zapewnienia lepszego zarządzania i użytkowania Obiektu.
Wszelkie zmiany obowiązują od chwili zawiadomienia o nich Najemców.

IV. OPIS OBIEKTU

 1. Lokalizacja
  Obiekt jest zlokalizowany przy ul. Młynarskiej 8/12 w Warszawie, kod pocztowy 01-194.
 2. Opis obiektu
  Budynek posiada wejście główne od ulicy Wolskiej, holem windowy oraz wejście od strony parkingu, który znajduje się na tyłach budynku. Budynek posiada 4 kondygnacje naziemne oraz 1 kondygnację podziemną, gdzie znajdują się pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie obsługi technicznej, oraz pozostałe pomieszczenia techniczne. Na terenie od strony ulicy Młynarskiej oraz na tyłach budynku znajduje się parking naziemny.W Obiekcie wyróżniamy następujące powierzchnie:

  1. Powierzchnia klubu fitness – pomieszczenia znajdują się na 1 piętrze,
  2. Powierzchnie biurowe – pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrach od 2 do 3
  3. Powierzchnie usługowe – powierzchnie usługowe znajdują się na poziomie 0;
  4. Powierzchnie magazynowe – powierzchnie magazynowe znajdujące się na poziomie -1
  5. Parkingi – parking naziemny na poziomie 0 na tyłach budynku oraz od strony Młynarskiej. Dostęp do parkingów jest regulowany zgodnie z poszczególnymi Umowami z Najemcami;
  6. Powierzchnie Wspólne – Powierzchnie Wspólne znajdują się w całym Obiekcie:

  Powierzchnie wspólne dostępne dla Najemców

  • Hol windowy,
  • Windy,
  • Klatki schodowe,
  • Rowerownia
  • Pomieszczenie na hulajnogi tzw. Scooter room
  • Prysznice
  • Tereny na zewnątrz

  Powierzchnie wspólne niedostępne dla Najemców

  Powierzchnie wspólne, do których wyłączny dostęp ma Wynajmujący lub Zarządzający Obiektem oraz wykonawcy zaangażowani przez Wynajmującego lub Zarządzającego Obiektem, obejmują:

  • Pomieszczenia techniczne,
  • Pomieszczenia telekomunikacyjne,
  • Pomieszczenie ochrony,
  • Pomieszczenia socjalne dla personelu budynku,

  W przypadku, gdy dostęp do Powierzchni Wspólnych możliwy jest wyłącznie przez Powierzchnię Przekazaną Najemcy na podstawie Umowy z Najemcą, Najemca zapewni Zarządzającemu Obiektem lub upoważnionym przez niego podmiotom swobodny dostęp do takich Powierzchni Wspólnych.

  2. 1. Urządzenia i instalacje niedostępne dla Najemców

  Urządzenia i instalacje, do których wyłączny dostęp ma Wynajmujący lub Zarządzający Obiektem oraz Wykonawcy  zaangażowani przez Wynajmującego lub  Zarządzającego  Obiektem, obejmują w szczególności:

  • Piony instalacji telekomunikacyjnych,
  • Piony instalacyjne i wodociągowe,
  • Piony burzowe i kanały burzowe,
  • Rury i instalacje kanalizacyjne wraz z ich wentylacją,
  • Wodociągi, instalacje technologiczne, elektryczne oraz wszystkie związane z nimi akcesoria,
  • Wyciągi, instalacja wentylacji mechanicznej oraz związane z nią kanały i rury,
  • Silniki i inne urządzenia stanowiące części instalacji lub systemów niedostępnych dla Najemcy,
  • Instalacje systemu kontroli dostępu i monitoringu
  • Urządzenia i instalacje zlokalizowane w przestrzeni sufitu podwieszonego (jeżeli dotyczy)

  W przypadku, gdy dostęp do urządzeń i systemów wymienionych powyżej możliwy jest wyłącznie przez Powierzchnię Przekazaną Najemcy na podstawie Umowy z Najemcą, Najemca zapewni Zarządzającemu Obiektem lub upoważnionym przez niego Podmiotom swobodny dostęp do takich urządzeń lub systemów.

V. DOSTĘP DO OBIEKT

 1. Informacje ogólneWjazd dla Najemców jest możliwy od strony ul. Młynarskiej przez szlabany jedynie dla osób uprawnionych na podstawie Umów Najmu zawartych z Najemcami (pracownicy, kontrahenci) oraz w przypadku posiadania przez nich ważnej karty dostępu (pilota) do szlabanu. Wjazd na ten teren taksówek, kurierów, serwisów, dostawców, gości jest możliwy, ale podmioty te powinny zastosować się do wytycznych ochrony, która skieruje dane samochody w miejsce tymczasowe dla gościa. W przypadku braku miejsca dla gości ochrona może odmówić wpuszczenia pojazdów.Główne wejście do budynku jest możliwe od strony ul. Wolskiej.Wejście na poszczególne kondygnacje budynku odbywa schodami lub poprzez dostępne 2 windy osobowe zlokalizowane w holu windowym oraz przez jedną windę towarową zlokalizowaną w klatce schodowej A.Bezpośredni dostęp do Powierzchni Przekazanych Najemcom pozostaje w gestii Najemców.Na drzwiach wejściowych do Powierzchni Przekazanych Najemcom są zainstalowane czytniki kontroli dostępu. Pracownikom Najemców zostały wydane karty kontroli dostępu w zależności od uprawnień.Wstęp do lokalu fitness na 1 piętrze jest realizowany przez osobne wejście nocne dostępne od strony ul. Wolskiej.
 2. Dostawy

  Wszelkie dostawy powinny być wcześniej uzgodnione z Zarządzającym Obiektem.Dostawy gabarytowe  na powierzchnie Najemców lub wywóz gabarytów, np. mebli lub innego wyposażenia, muszą być prowadzone w godzinach 18.00 – 7.00 od poniedziałku do piątku lub w weekendy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządzającym Obiektem zaistnienia czynności, sposobu zabezpieczenia windy przed uszkodzeniem (wnętrze windy musi być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz całej drogi transportowej (ściany, kanty ścian, podłoga). Najemca jest zobowiązany przekazać Zarządzającemu Obiektem listę osób odpowiedzialnych i wykonujących czynności transportowe, a także wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za powyższy transport ze  strony Najemcy.Za wszelkie uszkodzenia wind oraz Powierzchni Wspólnych spowodowanych brakiem właściwego zabezpieczenia dostaw odpowiada Najemca, na rzecz którego odbywa się dostawa.
 3. Zasady ruchu osobowego1. Dostęp do części biurowej budynku jest kontrolowany elektronicznie przy pomocy systemu kontroli dostępu oraz nadzorowany przez pracowników
  2. Elektroniczny system ruchu kontrolowanego wymaga posiadania przez osoby upoważnione magnetycznej karty kontroli dostępu.
  3. Karta kontroli dostępu wydawana jest przez Zarządzającego Obiektem wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku, wystawionego przez upoważnionego przedstawiciela
  4. Wskazani pracownicy Najemców powierzchni biurowych będą mieć wstęp na teren Obiektu i na powierzchnię Najmu przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu za pomocą ważnych kart kontroli dostępu.
  5. Najemcy ponoszą odpowiedzialność za swoich pracowników oraz gości przebywających na terenie
  6. Funkcjonariusze policji, służby zdrowia, straży pożarnej lub miejskich służb technicznych, wezwani do Obiektu z powodu wypadku, awarii, zagrożenia , mogą wejść na teren Obiektu oraz powierzchnię Najmu bez dodatkowych formalności, po przedstawieniu legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego charakter, w jakim przebywają w Obiekcie.
  7. Na teren budynku można wprowadzać psy.
 4. Komunikacja w Obiekcie1. Komunikacja osobowa między kondygnacjami w budynkach odbywa się przy pomocy 2 wind osobowych zlokalizowanych w holu głównym budynku i windy towarowej zlokalizowanej w klatce A.
  2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy windy, należy niezwłocznie powiadomić Zarządzającego Obiektem lub pracownika ochrony, nacisnąć oznaczony przycisk i zawiadomić pracownika ochrony przez intercom.
  3. W budynku znajdują się 3 klatki ewakuacyjne.
 5. Kontrola ruchu materiałowego
  1. W celu uniemożliwienia ewentualnego, niepożądanego wyniesienia z Obiektu mienia Najemców lub wyposażenia Obiektu, Zarządzający Obiektem wprowadza system kontroli ruchu materiałowego. Najemcy są zobowiązani do informowania Ochrony Obiektu o wnoszeniu i wynoszeniu materiałów z powierzchni Najmu.
  Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia Obiektu lub inne szkody związane z wniesieniem na jego rzecz Materiałów
  2. Najemcy nie mogą wnosić do Obiektu materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych, trujących, żrących, cuchnących itp. lub takich, które – zgodnie z właściwymi przepisami – wymagają specjalnych warunków przechowywania („Materiały Niebezpieczne”).
  3. Pracownik ochrony ma prawo odmówić wpuszczenia osoby wnoszącej Materiały Niebezpieczne na teren Obiektu lub zatrzymać je w depozycie na koszt i ryzyko Najemcy, który był ich adresatem. Materiały Niebezpieczne będą zabezpieczane przez wyspecjalizowane służby lub utylizowane na koszt i ryzyko Najemcy, który był ich adresatem.
  4. Pracownikom ochrony przysługuje prawo do wylegitymowania wnoszącego Materiały Niebezpieczne i zapisania jego danych personalnych, a także do zatrzymania wnoszącego w celu przekazania go uprawnionym organom. Ujawnione próby wniesienia na teren Obiektu Materiałów Niebezpiecznych każdorazowo będą zgłaszane policji, Państwowej Straży Pożarnej lub innym służbom.
  5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia Obiektu lub inne szkody związane z wniesieniem na jego rzecz Materiałów.

VI. PARKING NAZIEMNY

 1. Na parkingach obowiązują przepisy ruchu drogowego. Najemcy oraz goście są zobowiązani do stosowania się do znaków drogowych oraz pozostałych znaków umieszczonych na parkingach oraz do bezwzględnego przestrzegania wytycznych przekazywanych przez Ochronę Obiektu.
 2. Na parkingach obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
 3. Parkingi dostępne są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na zasadach określonych w poszczególnych Umowach z Najemcami.
 4. Kontrola wjazdu oraz wyjazdu z parkingów i naziemnych odbywa się przez 2 osobne wjazdy, każdy zabezpieczony mechanicznym szlabanem i sterowany czytnikiem kontroli dostępu. Otwarcie szlabanu możliwe jest przy użyciu karty kontroli dostępu/ chipa wydawanego Najemcom i zaopatrzonych w odpowiednie uprawnienia.
 5. Najemca oraz osoby go odwiedzające będą ściśle przestrzegać wskazówek Zarządzającego Obiektem oraz ochrony dotyczących ruchu kołowego oraz wszelkich znaków dotyczących parkowania pojazdów.
 6. Na terenie parkingów zabronione jest:
 • blokowanie, zastawianie, tarasowanie lub utrudnianie w inny sposób przejazdów/wjazdów lub dostępu do bram lub drzwi jest surowo
 • parkowanie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami, na wjazdach oraz miejscach przeznaczonych do przejazdu. Każdy z pojazdów może zajmować jedno wyznaczone miejsce. Samochody nieprawidłowo zaparkowane zostaną oznaczone poprzez naklejenie naklejki na szybę pojazdu, zawierającą wezwanie do zaprzestania zabronionych
 • magazynowanie i tankowanie jakichkolwiek materiałów, paliw, na parkingu jest surowo wzbronione
 • palenie i używanie otwartego ognia,
 • nieuzasadnione pozostawienie pojazdu z pracujących silnikiem,
 • parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa, nieszczelną miską olejową

7. Wynajmujący oraz Zarządzający Obiektem nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub kradzież pojazdów na terenie parkingu. Nie ponoszą też odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z wypadków, kolizji, stłuczek lub innych zdarzeń. Wynajmujący oraz Zarządzający nie ponoszą odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na terenie parkingu ani za pozostawione w nich mienie.

8. Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu towarzyszące a wyrządzone w mieniu w Wynajmującego i/lub osób trzecich.

9. Użytkownik parkingu odpowiada za zawinione zanieczyszczenia parkingów.

10. Parkowanie rowerów odbywa się w  miejscu wydzielonym do tego celu. Stojaki rowerowe są umiejscowione z tyłu budynku, obok parkingu.

11. Parkowanie motocykli możliwe jest jedynie w miejscu wyznaczonym przez Zarządzającego Obiektem i po podpisaniu odpowiedniej Umowy Najmu uprawniającej do wjazdu na teren parkingu naziemnego.

12. Na terenie parkingów kierowcy nie mogą dokonywać czynności niebezpiecznych pod względem pożarowym, takich jak: naprawy samochodów, przechowywanie bądź magazynowanie towarów, parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi.

13. Przebywanie samochodów dostawczych powinno być ograniczone do przeprowadzenia rozładunku i załadunku.

VII. DOSTAWY

 1. Wszelkie dostawy materiałów do Powierzchni Przekazanych Najemcom w Obiekcie, będą realizowane z miejsc postojowych wyznaczonych dla Dostawców w godzinach określonych w pkt. 5 Dostęp do Obiektu.
 2. Maksymalne obciążenie każdej 1 windy osobowej  to: max 630 kg / 8 osób oraz towarowej  to: max 1 000 kg / 13 osób i nie może zostać przekroczone.

VIII. OCHRONA MIENIA I ZABEZPIECZENIE POMIESZCZEŃ

 1. Najemca jest zobowiązany do zabezpieczenia własnego mienia. W tym zakresie Najemca może wprowadzać wewnętrzne regulacje porządkowe, niebędące w sprzeczności z niniejszym Regulaminem Porządkowym i obowiązującą w Obiekcie Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące dostępu do pomieszczeń Najemcy ujęte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu „Procedura wydawania kluczy do powierzchni użytkowych najemców obiektu zdeponowanych u ochrony obiektu”.
 3. Gospodarkę kluczami / kartami / chipami/ pilotami do Powierzchni Przekazanych Najemcy prowadzą we własnym zakresie Najemcy według ustalonych przez siebie zasad.
 4. Najemca ma obowiązek przekazać Zarządzającemu Obiektem jeden komplet kluczy/ kartę/ chipa/ pilot dostępu do Powierzchni Przekazanych Najemcy. Klucze te zdeponowane zostaną w Bezpiecznej Kopercie w pomieszczeniu ochrony. W przypadku zaistnienia zagrożenia na Obiekcie i braku zdeponowanych kluczy w Bezpiecznej Kopercie, Zarządca ma prawo wyważenia drzwi na powierzchnię najmu na koszt Najemcy.
 5. Warunki użycia klucza/ karty z Bezpiecznej Koperty oraz użycia karty generalnej określa Załącznik nr  1.

IX. SYSTEM OCHRONY

 1. System ochrony funkcjonuje w Obiekcie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 00.00 – 24.00. Pracownicy ochrony są obecni na parterze w budynku.
 2. Do zadań systemu ochrony w Obiekcie należy:
  • Wykonywanie procedur kontroli dostępu do Obiektu (ruch osobowy i samochodowy).
  • Kontrola kamer zainstalowanych wokół Obiektu oraz na parkingu.
  • Patrolowanie Powierzchni Wspólnych w Obiekcie.
  • Monitorowanie funkcjonowania urządzeń ogólnego użytku w Obiekcie.
 3. Ochrona Obiektu nie obejmuje Powierzchni Przekazanych Najemcom. Ochrona Powierzchni Przekazanych Najemcom oraz ruchomości tam się znajdujących należy do Najemców

X. ZASADY ORGANIZACJI REMONTÓW, PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W OBIEKCIE

 1. Na podstawie ustawy z 07.1994r. „Prawo Budowlane” Zarządzający Obiektem prowadzi „Książkę Obiektu Budowlanego”, przeznaczoną do dokonywania zapisów dotyczących przeprowadzonych w Obiekcie remontów, przebudów i modernizacji.
 2. Tylko po pisemnej i uprzedniej akceptacji Zarządzającego Obiektem dokonanej na podstawie dostarczonej przez Najemcę dokumentacji technicznej wykonanej zgodnie z ustawą ”Prawo budowlane” Najemca ma prawo do:
  1. modernizacji i zmian funkcjonalnych Powierzchni Przekazanych
  2. wszelkich ingerencji w urządzenia techniczne, związane z instalacjami: klimatyzacyjnymi, wodno- kanalizacyjnymi, energetycznymi,
  3. montażu nowych urządzeń technicznych, zasilanych instalacją elektryczną o mocy przekraczającej 2 kW,
  4. wszelkich ingerencji w urządzenia związane z telefonią stacjonarną, telefonią komórkową, Internetem, światłowodami, okablowaniem infrastruktury technicznej w tym komputerowej, instalacją antenową, antenami satelitarnymi itp. o ile zostały one zainstalowane przez Najemcę samodzielnie zgodnie z postanowieniami umowy najmu, Najemca ma obowiązek informować Zarządzającego o dokonywanych zmianach i przedkładać dokumentację powykonawczą wykonanych zmian
  5. stosowania innych niż typowe i właściwe dla Obiektu materiałów budowlanych, zabudowy korytarzy, zmian aranżacyjnych na Powierzchniach Przekazanych Najemcy.

  zabudowy korytarzy, zmian aranżacyjnych na Powierzchniach Przekazanych Najemcy

 3. Po zakończeniu Prac, Najemca przekaże Zarządzającemu Obiektem dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz protokoły z  odbiorów częściowych i końcowych.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz prac tzw. głośnych, które powodują zakłócenia w działaniu Obiektu, między innymi wiercenia, kucia i szlifowanie w godzinach 8:00 – 18:00 w dni robocze. Najemca jest zobowiązany do zawarcia odpowiednich zapisów w umowach z podwykonawcami.
 5. Wszelkie Prace Najemcy związane z ingerencją w systemy i instalacje techniczne Obiektu muszą być prowadzone pod nadzorem służb technicznych Zarządzającego Obiektem. Koszty nadzoru ponosi Najemca.
 6. Najemca odpowiada za zatrudnionych przez siebie wykonawców jak za własne działania lub zaniechania. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem napraw lub sprzątaniem przez podmiot zatrudniony przez Zarządzającego Obiektem, spowodowane działalnością wykonawców Najemcy pokrywa w całości Najemca.
 7. Najemca gwarantuje, że w wyniku Prac Najemcy, Wynajmujący lub Zarządzający Obiektem (w zależności od sytuacji) nie utraci całości lub części praw przysługujących mu z tytułu jakichkolwiek gwarancji lub rękojmi. Najemcy ponoszą względem Wynajmującego lub Zarządzającego Obiektem (w zależności od sytuacji) odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, szkód, kosztów lub wydatków poniesionych przez Wynajmującego lub Zarządzającego Obiektem w związku z utratą uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi. Wynajmujący lub Zarządzający Obiektem każdorazowo w zgodzie na Prace umieści informację czy dane prace wpływają bądź mogą wpłynąć na istniejące w tym czasie gwarancje lub rękojmie.

XI. OBCIĄŻENIA STROPÓW

 1. Wprowadzenie do Obiektu wyposażenia o dużej wadze m.in. sejfy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządzającego Obiektem. Aby jej udzielić, Zarządzający Obiektem może potrzebować zasięgnięcia, na koszt Najemcy, opinii architekta lub innych właściwych organów. Najemca poniesie także koszty dostosowania powierzchni w zakresie dopuszczalnych obciążeń do jego potrzeb. W uzasadnionych przypadkach Zarządzający Obiektem może odmówić wydania takiej zgody.

XII. UTRZYMANIE POWIERZCHNI PRZEKAZANYCH NAJEMCOM

 1. Najemcy odpowiadają za prawidłowe utrzymanie Powierzchni Przekazanych Najemcom pod względem technicznym oraz za utrzymanie ich w czystości, w szczególności do drobnych nakładów, które obciążają Najemcę należą drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz renowacja wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, w tym wymiana opraw oświetleniowych i źródeł światła, ogrzewania pomieszczeń, dopływu i odpływu wody.
 2. Zarządzający Obiektem służy Najemcom radą i pomocą przy wyborze usługodawców zajmujących się konserwacją i sprzątaniem na przestrzeni Powierzchni Najmu.
 3. Zarządzający Obiektem  odpowiada  za  mycie  okien  na  Powierzchniach  Wspólnych. Regularne  mycie  okien  i/lub żaluzji na Powierzchniach Przekazanych Najemcom stanowi obowiązek Najemców.

XIII. MAGAZYNOWANIE W PRZEDMIOCIE NAJMU

 1. Zabrania się magazynowania materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych, trujących, żrących, cuchnących itp. lub takich, które – zgodnie z właściwymi przepisami – wymagają specjalnych warunków przechowywania. Pozostałe przedmioty lub materiały muszą być magazynowane na Powierzchniach Przekazanych Najemcom zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zabrania się wnoszenia lub wwożenia na teren Obiektu materiałów mogących zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

XIV. DOSTĘP DO POWIERZCHNI PRZEKAZYWANYCH NAJEMCOM DLA POTRZEB KONSERWACJI I NAPRAW

 1. Zarządzający Obiektem ma prawo dostępu do Powierzchni Przekazanych Najemcom oraz do urządzeń i instalacji tam się znajdujących oraz do prowadzenia prac remontowych lub konserwacyjnych na zasadach określonych w poszczególnych Umowach z Najemcami.
 2. Wejścia na Powierzchnie Przekazane Najemcom w celu sprawdzenia stanu Powierzchni Przekazanych Najemcom i urządzeń lub wykonania prac konserwacyjnych i napraw odbywają się za wcześniejszym powiadomieniem.
 3. W nagłych wypadkach awaryjnych, Zarządzający Obiektem ma prawo dostępu do Powierzchni Przekazanych Najemcy oraz urządzeń i instalacji na Powierzchniach Przekazanych Najemcy bez wcześniejszego powiadomienia Najemcy, powiadamiając o fakcie nagłego wejścia osoby z ramienia Najemcy.
 4. Niektóre drzwi prowadzące do stref technicznych Obiektu znajdują się na Powierzchniach Przekazanych Najemcom. W celu umożliwienia Zarządzającemu Obiektem realizacji jego obowiązków w zakresie konserwacji lub sprzątania, Najemca ma obowiązek zapewnić stały wolny dostęp do drzwi prowadzących do stref technicznych Obiektu.

XV. ZASIEDLANIE I OPUSZCZANIE POWIERZCHNI PRZEKAZYWANYCH NAJEMCOM

 1. Najemcy są zobowiązani do poinformowania Zarządzającego Obiektem o wprowadzce lub opuszczeniu Powierzchni Przekazanych na zasadach określonych w Umowach z Najemcami, a w każdym razie nie później niż z siedmiodniowym wyprzedzeniem, celem:
 • uzgodnienia dróg dostępu na Powierzchniach Wspólnych, które zostaną wykorzystane do transportu mebli biurowych  i  sprzętu  biurowego, tak by nie powodować  utrudnień  dla innych  Najemców;
 • uzgodnienia rezerwacji  wind osobowych (max 630 kg / 8 osób każda) lub towarowej ( max 1 000 kg / 13 osób) w celu zasiedlenia lub opuszczenia Obiektu;
 • uzgodnienia środków, jakie Najemca zastosuje w celu zabezpieczenia Powierzchni Wspólnych (windy, ściany, podłogi ) przed uszkodzeniem.

Najemca poinformuje także Zarządzającego Obiektem o rodzaju, orientacyjnych rozmiarach i ciężarze wszystkich mebli i sprzętu, które mają zostać przetransportowane z lub do Obiektu.

2. Koszty naprawienia jakichkolwiek szkód w Obiekcie spowodowanych w trakcie jego zasiedlania lub opuszczania ponosi Najemca.

3. Postanowienia dotyczące zasiedlania i opuszczania pomieszczeń usługowych będą ustalane oddzielnie dla każdego Najemcy i będą wymagały uprzedniego zatwierdzenia przez Zarządzającego Obiektem

XVI. UŻYWANIE POWIERZCHNI WSPÓLNYCH

1. W związku z używaniem Powierzchni Przekazanych Najemcom, Najemcy mają prawo do swobodnego, zgodnego z ich pierwotnym przeznaczeniem, korzystania z Powierzchni Wspólnych Obiektu. Korzystając z Powierzchni Wspólnych Najemcy nie mogą utrudniać ich użytkowania innymi osobom, ani naruszać ich praw, oraz są zobowiązani do przestrzegania poniższych postanowień:

 • Na Powierzchniach Wspólnych nie wolno pozostawiać ani magazynować jakichkolwiek przedmiotów, niezależnie od ich charakteru i czasu magazynowania;
 • Zakazuje się przechowywania rowerów, hulajnóg w miejscach innych niż rowerownia, scooter room
 • Powierzchni Wspólnych nie wolno wykorzystywać do wykonywania pracy, niezależnie od jej charakteru i czasu trwania;
 • Przychodzący i wychodzący pracownicy, goście oraz dostawcy Najemcy nie mogą wykonywać czynności, które mogłyby zakłócać innym Najemcom możliwość spokojnego korzystania z ich części Powierzchni Przekazanych Najemcom, a także Powierzchni Wspólnych;
 • Najemcy zobowiązani są zgłaszać do Zarządzającego Obiektem wszelkie braki lub uszkodzenia Powierzchni Wspólnych lub urządzeń zainstalowanych na tych powierzchniach.
 • Naprawy szkód na Powierzchniach Wspólnych spowodowane postępowaniem niezidentyfikowanej osoby będą włączone do ogólnego budżetu opłat z tytułu obsługi Obiektu.

2. Zarządzający Obiektem ma prawo usunąć wszelkie przedmioty zmagazynowane lub pozostawione na Powierzchniach Wspólnych na koszt i ryzyko odpowiedzialnego Najemcy, bez uprzedniego powiadomienia lub zgody Najemcy.

XVII. REKLAMA I WYWIESZANIE OGŁOSZEŃ

 1. Zabrania się wywieszania reklam i ogłoszeń na Powierzchniach Wspólnych oraz elewacji Obiektu (w tym w oknach), za wyjątkiem oznaczeń dopuszczonych w Umowach z Najemcami.
 2. Najemcy nie mogą, w żaden sposób, używać nazwy Obiektu tj. „Adgar PDT Wola” do celów innych niż określenie adresu, ani używać ilustracji lub symboli przypominających Obiekt na papierze firmowym, kopertach, pismach, zawiadomieniach, reklamach, pojemnikach lub opakowaniach, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca nie może reklamować działalności gospodarczej profesji lub działań prowadzonych przez Najemcę w Obiekcie w sposób mogący wywoływać negatywne odniesienia do Obiektu.

XVIII. PALENIE

 1. Na terenie całego Obiektu oraz w odległości 7 metrów od granicy Obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych wyrobów tytoniowych typu IQOS lub papieros elektroniczny, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

XIX. SKŁADOWANIE ODPADÓW

 1. Najemcy pomieszczeń biurowych mogą korzystać z pojemników na odpady zlokalizowanych w pomieszczeniu śmietnikowych pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sposób selektywny (segregowany).
 2. Najemca będzie transportował swoje odpady do pojemników zlokalizowanych w wyznaczonym do tego miejscu w zamkniętych pojemnikach lub torbach.
 3. W pomieszczeniach śmietnikowych obowiązuje zakaz składowania i wrzucania do pojemników odpadów gabarytowych typu palety, zużyte ,meble, sprzęty AGD, RTV oraz wszelkiego rodzaju baterii itp. Najemca we własnym zakresie dokona utylizacji tego typu odpadów.
 4. Odpady o charakterze szkodliwym dla środowiska naturalnego, powodujące zniszczenia lub zanieczyszczenia, muszą być  składowane  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  składowania  odpadów.
 5. Odprowadzanie jakichkolwiek materiałów łatwopalnych lub szkodliwych do sieci kanalizacyjnej itp. jest surowo wzbronione.

XX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Każdy Najemca odpowiada za spowodowanie szkody na osobie lub mieniu w wyniku nieprzestrzegania lub naruszenia dowolnego przepisu Regulaminu.

XXI. INNE POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 1. Najemca nie może dokonywać żadnych działań, które mogłyby szkodzić renomie
 2. Na terenie  Obiektu  obowiązuje  zakaz  prowadzenia  działalności  akwizycyjnej  i  handlu  obnośnego.
 3. Wszelkie prace remontowe na powierzchniach najmu powinny zostać uzgodnione z Wynajmującym.
 4. Nie dopuszcza się umieszczania plakatów i ogłoszeń na elewacji zewnętrznej Obiektu oraz wewnątrz na ścianach i filarach Powierzchni Wspólnych. W wyjątkowych sytuacjach Najemcy mogą umieszczać ogłoszenia po uzyskaniu uprzedniej i pisemnej zgody Zarządzającego Obiektu.
 5. Zakazuje się ładowania hulajnóg lub rowerów elektrycznych w miejscach do tego nie wyznaczonych. Ładowanie w/w pojazdów może się odbywać tylko i wyłączenie w pomieszczeniu Rowerowni, za pomocą własnej, przenośnej ładowarki typu: SELV lub PELV.
 6. Zakazuje się przechowywania rowerów, hulajnóg w miejscach innych niż rowerownia, scooter room.
 7. Zarządca budynku ma prawo do usunięcia pozostawionych w częściach wspólnych budynku rowerów i hulajnóg.
 8. Istnieje możliwość pozostawienia rowerów i hulajnóg na terenie zewnętrznym poprzez przypięcie ich linką zabezpieczającą do stojaków rowerowych.
 9. O przypadkach naruszenia prawa lub przestępstwach na terenie Obiektu, należy niezwłocznie powiadamiać Zarządzającego Obiektem, pracowników ochrony lub bezpośrednio policję.
 10. Zakazuje się ustawiania jakichkolwiek przedmiotów na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki ewakuacyjne i przedsionki klatek ewakuacyjnych).
 11. O przypadkach naruszenia postanowień Regulaminu należy niezwłocznie poinformować Zarządzającego Obiektem.
 12. W dacie przejęcia Powierzchni Przekazanych Najemcom oraz w ciągu 14 dni od daty wprowadzenia niniejszego Regulaminu każdy z Najemców zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionych załączników.

XXII. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

 1. Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników Najemców.

Zarządzający Obiektem będzie mieć prawo do organizowania, co najmniej raz na dwa lata, ćwiczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej, polegających na przeprowadzeniu próby ewakuacji Obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi takiej ewakuacji.

Najemca zapewni, aby wszystkie wyjścia awaryjne na Powierzchniach Przekazanych Najemcom, w tym również drzwi do windy w holu, były łatwo dostępne i aby nie były blokowane.

      2. Ewakuacja

Ewakuację osób z Obiektu zarządza się w przypadku:

 • wybuchu pożaru, którego rozmiary mogą zagrozić zdrowiu lub życiu ludzi;
 • naruszenia konstrukcji Obiektu, które grozi katastrofą budowlaną;
 • informacji o podłożeniu bomby, emisji gazów ;
 • aktu terroryzmu

Prawo do zarządzenia ewakuacji mają Państwowa Straż Pożarna, Policja, oraz upoważniony przedstawiciel Zarządzającego Obiektu.

Alarm ewakuacyjny ogłasza Ochrona Obiektu lub każdy, kto zauważy pożar w Obiekcie poprzez naciśnięcie Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego (ROP) lub po wzbudzeniu czujki dymowej.