INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BRAIN EMBASSY W POLSCE

1. Co opisuje niniejsza Polityka?

Niniejsza polityka prywatności („Polityka„) reguluje przetwarzanie danych przez Brain Embassy w Polsce, tj. Real Estate Solutions sp. z o.o. sp. k. („Brain Embassy”).

Polityka zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Brain Embassy, a w szczególności:

a) określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;

b) wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

c) wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz

d) wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

 

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne, czy Polityka dotyczy także przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

e) jesteś Kandydatem, tj. starasz się o zatrudnienie w Brain Embassy;

f) jesteś Memberem, tj. wynajmujesz powierzchnię w Brain Embassy w Polsce;

g) jesteś Przedstawicielem Membera, tj. reprezentujesz Membera, jesteś jego pracownikiem lub współpracownikiem, użytkownikiem powierzchni Brain Embassy w Polsce;

h) jesteś Kontrahentem lub Partnerem, tj. dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi lub współpracujesz z nami przy realizacji wspólnych przedsięwzięć;

i) jesteś Przedstawicielem Kontrahenta lub Partnera, reprezentujesz podmiot dostarczający nam produkty lub usługi lub współpracujący z nami przy realizacji wspólnych przedsięwzięć;

j) jesteś Odbiorcą Marketingu, tj. otrzymujesz informacje o najnowszych ofertach i dodatkowych usługach Brain Embassy lub podmiotów trzecich, z którymi współpracuje Brain Embassy jako osoba potencjalnie zainteresowana naszymi produktami lub usługami lub osoba reprezentująca podmiot potencjalnie nimi zainteresowany.

 

Jeżeli jesteś Użytkownikiem strony internetowej www.brainembassy.com lub skierowałeś za jej pośrednictwem zapytanie dotyczące Brain Embassy w Polsce, zasady przetwarzania Twoich danych osobowych reguluje Privacy Policy

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Real Estate Solutions sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na adres e-mail [email protected]

3. JAKIE INFORMACJE I Z JAKICH ŹRÓDEŁ ZBIERAMY?

Jeżeli jesteś Kandydatem zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie w formularzach i dokumentach rekrutacyjnych.

Jeżeli jesteś Memberem zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy najmu. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Membera zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Partnerem zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta lub Partnera zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

Jeżeli jesteś Odbiorcą Marketingu, zbieramy informacje podawane przez Ciebie lub Twojego pracodawcę, między innymi w formularzu kontaktowym i kwestionariuszach, lub pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych

4. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Jeżeli jesteś Kandydatem, przetwarzamy Twoje dane:

a) w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu realizacji obowiązków pracodawcy i odpowiadających im uprawnień, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Brain Embassy, tj. dla zapewnienia bezpieczeństwa, dla celów raportowych, ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz wewnętrznych celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych w konkretnym procesie rekrutacji lub przyszłych procesach rekrutacji, w zakresie w jakim ich obowiązek ich podania nie wynika z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Jeżeli jesteś Memberem, Kontrahentem lub Partnerem, przetwarzamy Twoje dane:

e) w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

f) w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w zakresie rozliczania należności podatkowych i przechowywania dokumentacji finansowej;

g) w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w budynkach, utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Membera, Kontrahenta lub Partnera, przetwarzamy Twoje dane:

h) w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w budynkach, zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi.

Jeżeli jesteś Odbiorcą Marketingu, przetwarzamy Twoje dane:

i) w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

j) w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na administrowaniu Stroną Internetową, udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania i obsłudze zgłoszeń.

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE:

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i in. (tzw. „procesorom”);

c) innym spółkom z Grupy Adgar lub podmiotom powiązanym kapitałowo z Brain Embassy i spółkami z Grupy Adgar Poland, w tym [_] oraz [_];

d) zaufanym partnerom Brain Embassy.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby ich przekazanie miało podstawę prawną i obejmowało jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych, w jakim dane są udostępniane.

6. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA TWOICH DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Grupa Adgar Poland są powiązane kapitałowo ze spółką Adgar Investments and Development Ltd. z siedzibą w Petach Tikva w Izraelu. Z uwagi na powyższe, w niektórych przypadkach (np. przy okazji raportowania) Twoje dane mogą być przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego do państwa Izrael. W każdym przypadku przekazania Twoich danych poza terytorium EOG zapewnimy najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo informujemy, że Izrael zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2011/61/UE z dnia 31 stycznia 2011 r. wydanej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, dostępnej pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0061.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Jeżeli jesteś Odbiorcą Marketingu, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów marketingu, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych albo zażądasz ich usunięcia – w takim wypadku Twoje dane osobowe zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli jesteś Memberem, Kontrahentem lub Partnerem lub Przedstawicielem Membera, Kontrahenta lub Partnera, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

Jeżeli jesteś Kandydatem, przechowujemy Twoje dane do czasu zakończenia rekrutacji, a jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Twoje dane przechowywać będziemy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.

8. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

a) jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;

b) możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;

c) możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;

d) możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;

e) w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;

f) w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;

g) możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych;

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail: [email protected]

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE I SKĄD JE MAMY, JEŚLI NIE POCHODZĄ OD CIEBIE

Podanie Twoich danych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, w szczególności zaś uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub uniemożliwi zawarcie umowy, jeżeli jesteś jej stroną.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Membera, Kontrahenta lub Partnera i sam nie podajesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowej tego podmiotu).

POLITYKA COOKIES

1. Pliki cookie i inne technologie monitorujące: Definicja

Plik „cookie” jest plikiem tekstowym, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem, aby zidentyfikować przeglądarkę odwiedzającego, bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.

Możemy wykorzystywać inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons) i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami z naszą witryną, aby umożliwić identyfikację Twojego urządzenia. Te inne technologie pozwalają uaktywnić określone funkcje na naszej witrynie. Możemy także korzystać z określonych technologii w celu określenia czy wiadomość e-mail, którą Ci wysłaliśmy została otwarta lub czy link w niej umieszczony został przez Ciebie kliknięty.

2. Jak korzystamy z plików cookie

W czasie korzystania z naszych usług sieciowych, zarówno my, jak i inne podmioty (takie jak sieci reklamowe) mogą pozyskiwać informacje o użytkownikach na temat korzystania przez nich z sieci, korzystania z sieci w czasie oraz korzystania z witryn prowadzonych przez osoby trzecie.

Korzystamy z plików cookie w różnych celach. Administrujemy stroną i zapewniamy jej prawidłowe funkcjonowanie za pomocą plików cookie. Możemy także stosować pliki cookie, aby móc Cię zapamiętać w celu personalizacji witryny zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe.

Technologie monitorujące mogą mieć charakter trwały (tj. pliki pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu aż do czasu, gdy je wykasujesz) lub sesyjny (tj. pliki pozostają wyłącznie do czasu zamknięcia przeglądarki).

Nasza witryna korzysta w szczególności z następujących rodzajów plików cookie:

  • Niezbędne pliki cookie. To pliki niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia dostępności funkcjonalności, o które wyraźnie prosisz. Możemy korzystać z plików cookie i technologii monitorujących w celu zapobiegania nadużyciom, poprawy bezpieczeństwa, administracji systemem lub umożliwienia Tobie korzystania z funkcji obsługi płatności. Nie mamy obowiązku uzyskać Twojej zgody w związku z plikami cookie, których wykorzystanie jest niezbędne.
  • Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności. Pliki cookie możemy wykorzystywać w celu oceny wydajności naszej witryny, w tym w ramach działań analitycznych mających na celu podniesienie jakości treści oferowanych za pośrednictwem witryny.
  • Reklamowe pliki cookieZarówno my, jak i zewnętrzni reklamodawcy, możemy korzystać z plików cookie, aby móc zaprezentować Ci najlepiej dopasowane produkty, oferty oraz reklamy. Reklamowe pliki cookie pozwalają przedstawiać Ci treści reklamowe, które są dostosowane do Ciebie i Twoich indywidualnych zainteresowań.

3. Ustawienia i usuwanie plików cookie

W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz zablokować otrzymywanie plików cookie lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymasz plik cookie zostaniesz o tym poinformowany/poinformowana.

Pamiętaj jednak, że całkowite zablokowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji Strony Internetowej.

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Alternatywnie, możesz także odwiedzić stronę  https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce lub urządzeniu, jak również bardziej ogólne informacje na temat plików cookie. Informacje na temat usuwania plików cookie z telefonu komórkowego możesz znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Możesz także zrezygnować z otrzymywania plików cookie.

Pamiętaj, że ograniczenie możliwości otrzymywania plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność witryny.

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookie lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

4. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1.  czas nadejścia zapytania,
  2.  czas wysłania odpowiedzi,
  3.  nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
  4.  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  5.  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do witryny nastąpiło przez odnośnik,
  6.  informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7.  informacje o adresie IP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę i wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.