OGÓLNE WARUNKI UMÓW CZŁONKOWSKICH W „THE BRAIN EMBASSY”

Niniejsze Ogólne Warunki Umów stanowią integralną część Umów Członkowskich w The Brain Embassy.

1. DEFINICJE

Ustala się następujące znaczenie terminów stosowanych w Umowie Członkowskiej, OWU oraz Regulaminie BE:

1.1  „BE” lub „Operator” – oznacza spółkę Real Estate Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, będącą stroną Umowy Członkowskiej;

1.2  „Biuro Prywatne” – oznacza zamykane pomieszczenie biurowe przeznaczone do wyłącznego korzystania przez Członka oraz wskazanych przez niego Użytkowników zgodnie z wykupionym Pakietem Członkowskim;

1.3  „Blue Bolt” – oznacza system kontroli dostępu stosowany przez Operatora w wybranych lokalizacjach, umożliwiający dostęp do budynku/powierzchni/wind za pomocą aplikacji mobilnej;

1.4  „Cennik” – oznacza listę opłat za Dodatkowe Usługi stanowiącą załącznik do Umowy Członkowskiej; aktualna wersja Cennika znajduje się na Stronie Internetowej;

1.5  „Community Desk” – oznacza recepcję Przestrzeni BE;

1.6  „Community Manager” – oznacza osobę wyznaczoną przez Operatora odpowiedzialną za kontakty ze społecznością BE;

1.7  „Członek” – oznacza podmiot wskazany w części komparycyjnej Umowy Członkowskiej, który zawarł Umowę Członkowską;

1.8  „Dodatkowe Usługi” – oznaczają dodatkowe usługi nieuwzględnione w Pakiecie Członkowskim, które Członek może wykupić za dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku – do składania zamówienia na Dodatkowe Usługi uprawnione są reprezentanci Członka oraz osoby wskazane jako przedstawiciele Członka w Umowie Członkowskiej;

1.9  „Dozwolony Użytek” – oznacza wykorzystywanie Przestrzeni co-creatingu (BE) na cele biurowe;

1.10  „Godziny Działalności” – oznacza godziny pomiędzy 9.00 – 17.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, kiedy dostępni są pracownicy Community Desku;

1.11  „Kompleks” – oznacza każdą lokalizację, gdzie działa (lub będzie działać) Brain Embassy;

1.12  „Miejsca Parkingowe” – oznacza miejsca parkingowe zlokalizowane, w zależności od lokalizacji, na parkingu naziemnym Kompleksu, w garażu podziemnym Kompleksu lub w innym miejscu wskazanym przez BE;

1.13  „Miejsce spotkań” – oznacza część BE przeznaczona do spotkań zgodnie ze wskazaniami Operatora;

1.14  „Ogólne Warunki Umów” lub „OWU” – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umów Członkowskich w The Brain Embassy wraz z późniejszymi zmianami i aneksami;

1.15  „Pakiet Członkowski” – oznacza wykupiony przez Członka pakiet określający szczegółowy zakres jego uprawnień;

1.16  „Przestrzeń Brain Embassy” lub „Przestrzeń BE” – oznacza część Kompleksu, w której BE prowadzi projekt co-creatingowy pod nazwą „The Brain Embassy”;

1.17  „Przestrzeń co-creatingu” – otwarta oraz zamknięta przestrzeń biurowa z wydzielonymi stanowiskami z dostępem do infrastruktury biurowej, w tym Miejsca spotkań;

1.18  „Recepcja” – zakres Usług świadczonych przez Operatora opisany w pkt 9 poniżej;

1.19  „Regulamin BE” – oznacza zespół zasad korzystania z Przestrzeni BE („Regulamin określający zasady korzystania z The Brain Embassy”), stanowiący integralną część Umowy Członkowskiej; aktualna wersja Regulaminu BE jest dostępna na Stronie Internetowej;

1.20  „Regulamin Kompleksu” – oznacza zespół zasad korzystania z Przestrzeni BE („Regulamin określający zasady korzystania z The Brain Embassy”), stanowiący integralną część Umowy Członkowskiej; aktualna wersja Regulaminu BE jest dostępna na Stronie Internetowej;

1.21  „Regulamin Parkingu” – oznaczają zasady określające sposób użytkowania parkingów i Miejsce Parkingowych, stanowiące integralną część Umowy Członkowskiej;

1.22  „Regulaminy” – oznacza zbiorczo Regulamin BE, Regulamin Kompleksu oraz Regulamin Parkingu. Aktualna wersja każdego Regulaminu jest dostępna na Stronie Internetowej i może ulegać zmianom;

1.23  „Rzeczy” – ruchomości pozostawione bez nadzoru przez Członka, Użytkowników lub inne osoby znajdujące się w na terenie Przestrzeni BE;

1.24  „Storage Room” – oznacza część Kompleksu przeznaczoną na powierzchnie magazynowe;

1.25  „Strona” lub „Strony” – oznacza, w zależności od kontekstu, BE, Członka lub oba te podmioty razem;

1.26  „Strona Internetowa” – oznacza stronę internetową Brain Embassy brainembassy.com;

1.27  „System” – oznacza informatyczny system służący do wspomagania korzystania z Usług oraz komunikacji z Członkami;

1.28  „Umowa” lub „Umowa Członkowska” – oznacza umowę o członkostwo w The Brain Embassy wraz z załącznikami i aneksami do niej, na którą składają się następujące dokumenty: Umowa, Ogólne Warunki Umów, Regulaminy;

1.29  „Usługi” – oznacza zakres uprawnień Członków określony w Pakiecie Członkowskim;

1.30 „Użytkownik” – oznacza osobę wskazaną przez Członka, uprawnioną do korzystania z Brain Embassy na podstawie postanowień niniejszej Umowy Członkowskiej;

1.31  „Wynagrodzenie” – oznacza płatności należne BE od Członka w oparciu o postanowienia Umowy Członkowskiej, w szczególności Wynagrodzenie za Pakiet Członkowski, Wynagrodzenie za miejsca postojowe, wynagrodzenie za magazyn.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1   Na warunkach określonych w Umowie Członkowskiej oraz OWU Członek oraz wskazani przez niego Użytkownicy, uprawnieni są do niewyłącznego korzystania z przestrzeni wspólnej znajdującej się w Przestrzeni BE i korzystania z usług i uprawnień wynikających z wykupionego Pakietu Członkowskiego.

2.2  W przypadku wybrania członkostwa w ramach Pakietu Be Involved–Private Office Członek uprawniony jest do wyłącznego korzystania z Biura Prywatnego wskazanego w Umowie Członkowskiej.

2.3  Dodatkowe Usługi, w tym Miejsca Parkingowe, Storage Room, itp., mogą zostać wykupione przez Członka osobno za dodatkową opłatą zgodnie z Cennikiem. Dodatkowe Usługi będą świadczone przez BE po złożeniu prawidłowego zamówienia na Usługi Dodatkowe przez osobę reprezentującą Członka lub wskazaną w Umowie Członkowskiej

2.4  Prawa Członków i Użytkowników są nieprzenoszalne.

2.5 Członek i Użytkownicy mogą korzystać z innych lokalizacji BE niż pierwotnie wybrana, wyłącznie w zakresie określonym w Umowie Członkowskiej lub wskazanym przez Operatora.

3. PAKIETY CZŁONKOWSKIE

3.1  Pakiety Członkowskie wykupywane są dla określonej liczby Użytkowników wskazanej w Umowie Członkowskiej. Członek zobowiązany jest do poinformowania BE o wszelkich zmianach dotyczących Użytkowników. Aktualna lista Pakietów Członkowskich znajduje się na Stronie Internetowej.

3.2  BE dopuszcza możliwość zmiany wykupionych Pakietów Członkowskich, Biur Prywatnych oraz ilości Użytkowników w postaci aneksów do Umowy Członkowskiej. Wszelkie zmiany w Pakietach, Usługach, zmiany Użytkowników, etc., powinny być zgłaszane Operatorowi do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zmiany mają wejść w życie.

3.3  Członkowie, którzy (i) są Członkami dłużej niż 3 miesiące oraz (ii) którzy mają wykupiony pakiet Be Together–Hot Desk lub Be Together–Dedicated Desk, mają możliwość zmiany wykupionego pakietu na „Pakiet Holiday” na maksymalnie dwa miesiące w roku (liczone jako miesiące kalendarzowe, tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca). Pakiet Holiday uprawnia do otrzymania rabatu na opłatę członkowską w wysokości wskazanej przez Operatora. Zmiana pakietu na Pakiet Holiday jest możliwa w postaci aneksu do Umowy Członkowskiej lub odrębnego zamówienia, złożonego przez osobę reprezentującą Członka lub wskazaną w Umowie Członkowskiej. Po upływie okresu, na który udzielony został rabat w ramach Pakietu Holiday, obowiązuje pakiet wykupiony przez Członka zgodnie z Umową Członkowską. W czasie obowiązywania rabatu w ramach Pakietu Holiday Członek nie jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Członkowskiej (w tym nie jest uprawniony do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu), jak również okres ten nie może biec w trakcie okresu wypowiedzenia.

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY CZŁONKOWSKIEJ

4.1   Umowa Członkowska zawarta jest na okres czasu wskazany w Umowie Członkowskiej. W przypadku braku wskazania w Umowie Członkowskiej okresu czasu na jaki jest zawarta, uznaje się, że jest zawarta na czas nieokreślony. Umowa Członkowska rozpoczyna obowiązywanie w dacie wskazanej w Umowie Członkowskiej.

4.2  W przypadku Umowy Członkowskiej zawartej na czas nieokreślony każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy Członkowskiej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu. W przypadku zawarcia Umowy Członkowskiej na czas określony obowiązuje okres wypowiedzenia wskazany w Umowie Członkowskiej. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone drugiej stronie Umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

4.3  BE jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy Członkowskiej w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

4.3.1 rażącego lub ciągłego naruszenia przez Członka lub jego Użytkownika któregokolwiek z postanowień Umowy Członkowskiej lub Regulaminów;

4.3.2 zezwolenia przez Członka lub jego Użytkownika na korzystanie z Przestrzeni co-creatingu osobie nieuprawnionej,

4.3.3 korzystania przez Członka lub jego Użytkownika z przedmiotu Umowy i/lub Usług niezgodnie z Dozwolonym Użytkiem.

4.4  Członek zobowiązany jest do całkowitego opróżnienia zajmowanej przez siebie powierzchni, w tym w szczególności usunięcia z Przestrzeni BE, w tym Biur Prywatnych, wszelkich ruchomości, w tym dokumentacji oraz sprzętów elektronicznych.

5. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

5.1  Z tytułu usług będących przedmiotem Umowy Członkowskiej Członek zobowiązany jest do zapłaty na rzecz BE miesięcznego Wynagrodzenia, w wysokości wskazanej w Umowie Członkowskiej. Wraz z Wynagrodzeniem Członek uiszcza również opłaty zmienne, takie jak opłaty za dodatkowe usługi, dodatkowe wydruki lub korzystanie z Miejsca Spotkań, które powstały w miesiącu poprzedzającym dokonanie płatności, stosownie do danych wynikających z Systemu. Płatność należności wskazanych w poprzednim zdaniu następuje na takich samych zasadach jak miesięczne Wynagrodzenie.

5.2  Wynagrodzenie wskazane w Umowie Członkowskiej jest kwotą netto, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług w kwocie i stawce wynikających z obowiązujących przepisów. Obowiązuje system rozliczeń w pełnych miesiącach.

5.3  Wynagrodzenie płatne jest z góry, na podstawie faktur VAT, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury (o ile Umowa Członkowska nie stanowi inaczej). BE wystawia faktury VAT do 20 dnia miesiąca za miesiąc następny, a w przypadku pierwszej faktury – przed wydaniem przedmiotu umowy Członkowi, tj. przed rozpoczęciem danego miesiąca, którego dotyczy faktura. Członek może dokonać zapłaty Wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub za pomocą terminala płatniczego dostępnego na Community Desk. Członek jest zobowiązany do dokładnego opisywania przelewów bankowych (podanie numeru Faktury, a w przypadku wpłacania kaucji – słowo „Kaucja” z nazwą podmiotu).

5.4  Członek będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, zobowiązany jest dokonywać zapłaty Wynagrodzenia w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca z góry (tj. miesiąca, w którym ma być zrealizowana przez BE dana Usługa), przelewem na rachunek BE (tj. spółki Real Estate Solutions Sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Aleje Jerozolimskie 181 b, 02-222 Warszawa,) nr rachunku bankowego: 71 1140 1010 0000 5307 2200 1001, bądź kartą płatniczą osobiście na Community Desku.. Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zostanie zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, jeśli przepisy do tego obligują.

5.5  BE jest uprawnione do jednostronnej zmiany wysokości Wynagrodzenia (wiążącej dla Członka), o czym poinformuje Członka z miesięcznym wyprzedzeniem na piśmie lub w formie wiadomości e-mail. Jeżeli Członek nie zgadza się na zmianę wysokości Wynagrodzenia, to może wypowiedzieć Umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

5.6  Członek upoważnia BE do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej oraz do przesyłania ich na adres e-mail Członka wskazany w Umowie Członkowskiej. Zmiana ww. adresu e-mail nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie zawiadomienia doręczonego Operatorowi, złożonego zgodnie z zasadami reprezentacji Członka.

5.7   Strony wyłączają zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a i nast. ustawy o podatku od towarów i usług) w stosunku do jakichkolwiek płatności Członka względem BE na podstawie Umowy Członkowskiej.

5.8  Zgodnie z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie­niom w transakcjach handlowych BE oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

6. ZABEZPIECZENIA

6.1  W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń BE z tytułu Umowy Członkowskiej w przypadku wykupionego pakietu Be Involved-Private Office Członek zobowiązany jest do wpłacenia na rzecz BE zabezpieczenia w postaci kaucji pieniężnej („Kaucja”) w wysokości 1-miesięcznego Wynagrodzenia brutto, najpóźniej w terminie 3 dni przed Datą Rozpoczęcia obowiązywania Umowy Członkowskiej. Kaucję należy wpłacić na następujący rachunek bankowy BE: 86 1140 1010 0000 5307 2200 1022; w przypadku płatności w EURO, Kaucję należy wpłacić na rachunek BE : 59 1140 1010 0000 5307 2200 1023, SWIFT: BREXPLPWMBK.

6.2  Przed skorzystaniem z Kaucji, BE może wezwać Członka do dobrowolnego uregulowania należności, wyznaczając w tym celu za pomocą wiadomości e-mail dodatkowy termin 3 dni.

6.3  W przypadku skorzystania przez BE z Kaucji, Członek jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty Kaucji do jej pełnej wysokości w terminie 7 dni od daty wysłania Członkowi wiadomości e-mail o skorzystaniu przez BE z Kaucji. Do czasu uzupełnienia kwoty Kaucji do jej pełnej wysokości Operator jest uprawniony do zablokowania dostępu Członka i jego Użytkowników do Przestrzeni BE, co w żaden sposób nie wpływa na obowiązki płatnicze Członka, w tym na wysokość Wynagrodzenia.

6.4  W przypadku nieuzupełnienia Kaucji w terminie wskazanym w punkcie 6.3, BE będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy Członkowskiej z winy Członka bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku niewpłacenia Kaucji w terminie wskazanym w punkcie 6.1 powyżej, BE jest uprawniony do wstrzymania się ze świadczeniem Usług, w tym do odmowy wstępu na teren Kompleksu.

6.5  BE może zaliczyć wpłaconą przez Członka kwotę Kaucji w całości lub w jakiejkolwiek części, na poczet wszelkich wymagalnych, a nie uiszczonych przez Członka płatności należnych mu na podstawie Umowy Członkowskiej, w tym również na poczet należności ubocznych, odsetek, lub w przypadku, gdy BE poniesie jakąkolwiek szkodę spowodowaną niewywiązywaniem się przez Członka z jego obowiązków wynikających z Umowy Członkowskiej i Członek nie zapłaci należnej kwoty w terminie 3 dni od daty wezwania BE w formie wiadomości e-mail.

6.6  Kaucja (bez odsetek), pomniejszona o niezaspokojone roszczenia BE względem Członka, zostanie zwrócona Członkowi w terminie 30 dni licząc od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Członkowskiej, pod warunkiem uprzedniego wywiązania się przez Członka z wszelkich jego zobowiązań względem BE wynikających z Umowy Członkowskiej, w szczególności opróżnienia powierzchni zgodnie z 4 OWU. W przypadku istnienia w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Członkowskiej zaległości Członka w zapłacie jakichkolwiek należności na rzecz BE, BE może zaliczyć w części lub w całości na ich poczet Kaucję. Kaucja zostanie zwrócona na rachunek bankowy podany przez Członka na wezwanie BE; w przypadku braku wskazania takiego rachunku bankowego, BE wstrzyma się z wypłatą Kaucji do momentu otrzymania od Członka prawidłowego numeru rachunku bankowego.

6.7  W przypadku opóźnienia Członka w płatnościach, BE, po bezskutecznym upływie dodatkowego 3 dniowego terminu wyznaczonego Członkowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na dokonanie zaległych płatności, ma prawo m.in. zablokować dostęp Członka i jego Użytkowników do Przestrzeni BE, co w żaden sposób nie wpływa na obowiązki płatnicze Członka, w tym na wysokość Wynagrodzenia.

6.8  W przypadku opóźnień Członka w płatnościach przekraczających 7 dni liczonych od terminu płatności, BE po bezskutecznym upływie dodatkowego 3 dniowego terminu wyznaczonego Członkowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na dokonanie zaległych płatności, ma prawo wypowiedzieć Umowę Członkowską ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Członek będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz BE miesięcznego Wynagrodzenia, w wysokości wskazanej w Umowie Członkowskiej, za pełny miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiło wypowiedzenie Umowy Członkowskiej.

7. KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI CO-CREATING

7.1  Pełna dostępność Usług jest zapewniona w Godzinach Działalności . Członkowie
i Użytkownicy mają dostęp do Przestrzeni w zakresie zgodnym z wykupionym Pakietem Członkowskim, tj.  całą dobę, siedem dni w tygodniu albo w Godzinach Działalności.

7.2  Członek może korzystać z Przestrzeni co-creatingu zgodnie z jej przeznaczeniem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w sposób nieutrudniający korzystania
z Przestrzeni co-creatingu przez innych Członków.

7.3  Członek ma prawo do zapraszania Gości, o ile wykupiony Pakiet Członkowski tak stanowi. Goście mogą przebywać na terenie Przestrzeni co-creatingu w godzinach obsługi Recepcji, chyba że Członek uzgodni z Operatorem uprzednio inaczej. Spotkania Członków z Gośćmi mogą odbywać się w Miejscu Spotkań lub innych wydzielonych miejscach w Przestrzeni co-creatingu w sposób nieutrudniający korzystania z Przestrzeni co-creatingu innym osobom i podmiotom. Goście nie mogą przebywać w Przestrzeni co-creatingu bez Członka, który ich zaprosił. Jeśli goście mają przebywać na spotkaniu w Przestrzeni co-creatingu powyżej 3h są zobowiązani do wykupienia jednorazowej wejściówki.

7.4  Członkowie mają możliwość korzystania z urządzeń drukujących, kserujących
i skanujących, oraz innych dostępnych w Przestrzeni co-creatingu. W ramach każdego Pakietu Członkowskiego za wyjątkiem pakietu Be Together-Basic.  Członek jest uprawniony do bezpłatnego wykonania wydruków czarno-białych w ilości 120 stron oraz wydruków kolorowych w ilości 20 stron miesięcznie. Wydruki przekraczające te limity są dodatkowo płatne według Cennika.

7.5  Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności do Przestrzeni co-creatingu i jej funkcjonalności po Godzinach Działalności za uprzednim ogłoszeniem w Systemie na tydzień przed planowanym terminem. Z tytułu opisanych ograniczeń Członkom nie przysługują żadne roszczenia.

7.6  Operator może udostępnić osobom trzecim Przestrzeń co-creatingu do realizacji nagrań lub zdjęć.

8. OBSŁUGA

8.1  Obsługa recepcyjna („Recepcja”), dostępna w Godzinach Działalności, obejmuje:

8.1.1  bieżące administrowanie Przestrzenią co-creatingu,

8.1.2  pomoc w obsłudze urządzeń biurowych,

8.1.3  odbiór korespondencji pocztowej i kurierskiej,

8.1.4  przyjmowanie i kierowanie gości do Miejsca Spotkań.

8.2  Recepcja po odbiorze przesyłki umieści ją w skrzynce pocztowej Członka, a w przypadku większej przesyłki oczekującej na stanowisku Recepcji powiadomi o tym Członka. Członek zobowiązany jest do odbioru przesyłki w ciągu 7 dni od dnia, w którym został powiadomiony przez Recepcję o oczekującej przesyłce.

9. USŁUGI

9.1  Do zakresu Usług należy:

9.1.1  dostęp do Przestrzeni co-creatingu, w tym Miejsca spotkań, powierzchni wspólnych oraz powierzchni kuchennej zaopatrzonej w wodę, kawę i herbatę;

9.1.2  korzystanie z Przestrzeni BE zgodnie z wykupionym Pakietem Członkowskim;

9.1.3  dostęp do bezprzewodowego Internetu;

9.1.4  dostęp do sprzętu biurowego, w tym drukarki, na zasadach określonych w OWU;

9.1.5  obsługa korespondencji zgodnie z wykupionym Pakietem Członkowskim;

9.1.6  dostęp do specjalistycznej prasy i literatury, którą dysponuje BE;

9.1.7  udział w szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych przez BE oraz korzystanie ze wszystkich narzędzi rozwoju, które zapewnia BE;

9.1.8  korzystanie z Miejsc spotkań zgodnie z wykupionym Pakietem członkowskim.
Po wykorzystaniu kredytów (uprawnień) zawartych w danym Pakiecie członkowskim korzystanie z Miejsca spotkań jest dodatkowo płatne. Wymagana jest uprzednia rezerwacja Miejsca spotkań w kalendarzu w Systemie. Miejsce spotkań powinno zostać uprzątnięte przez Członka lub Użytkownika po upływie czasu, na jaki zostało zarezerwowane;

9.1.9  wskazanie adresu BE jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
w rozumieniu postanowień art. 16a Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej o ile wynika to z treści Pakietu członkowskiego wyłącznie w okresie ważności wykupionego Pakietu Członkowskiego;

9.1.10  dostęp do zaplecza sanitarnego.

9.2  O zakresie Usług, z których może korzystać Członek, decyduje zakres wykupionego Pakietu Członkowskiego. Dodatkowe Usługi mogą zostać zamówione przez Członka w drodze odrębnego zamówienia, złożonego przez osobę reprezentującą Członka lub wskazaną w Umowie Członkowskiej, zgodnie z Cennikiem. Dodawanie oraz rezygnacja z Dodatkowych Usług następują poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres BE wskazany w Umowie Członkowskiej i nie stanowią zmiany Umowy Członkowskiej.

9.3  Wykorzystywanie łącza Internetu dostępnego w Przestrzeni co-creatingu do działań niezgodnych z prawem, naruszających lub grożących naruszeniem praw osób trzecich, oraz niezgodnego z prawem pobierania i/lub udostępniania materiałów, w tym materiałów objętych ochroną prawno-autorską) lub nadmierne obciążanie łącza poprzez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów) lub w inny sposób naruszające § 3 Regulamin jest zabronione pod rygorem natychmiastowego i trwałego zablokowania dostępu do Internetu urządzeń wykorzystywanych do takich działań. Nie wyłącza to innej odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa.

9.4  Odpowiedzialność Operatora za szkody powstałe wskutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia uiszczonego przez Członka za korzystanie z tejże Usługi za jeden okres rozliczeniowy.

9.5 Członek jest odpowiedzialny za Rzeczy pozostawione przez Członka, jego Użytkowników lub osoby przebywające w Przestrzeni co-creatingu z zaproszenia Członka. Dotyczy to w szczególności Rzeczy:

9.5.1  pozostawionych bez nadzoru w Przestrzeni co-creatingu, Miejscu Spotkań lub innej części wspólnej Przestrzeni BE poza Godzinami Działalności;

9.5.2  nieopróżnionych z Przestrzeni BE zgodnie z § 4 OWU po zakończeniu Umowy Członkowskiej.

9.6 Pozostawione Rzeczy zostaną przez BE umieszczone w Storage Room, a Członek zostanie wezwany do ich odebrania w terminie 7 dni.

9.7 Członek zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty miesiąc naruszenia w przypadku braku odebrania Rzeczy zgodnie z § 6 OWU lub przesyłki zgodnie z § 8.2 OWU. W przypadku Rzeczy, których przechowanie w Storage Roomie zajmuje więcej niż 3 m2 powierzchni, kara umowna, o której mowa w poprzednim zdaniu, wzrasta do 1.000 zł za każdy rozpoczęty miesiąc naruszenia.

10. USTALENIA DODATKOWE

10.1  Członek oraz każdy Użytkownik zobowiązani są przestrzegać Regulaminów oraz stosować się do zaleceń Community Managera. Członek jest zobowiązany poinformować każdego Użytkownika o konieczności przestrzegania Regulaminów. Członek odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez jego Użytkowników.

10.2  Członek oraz każdy Użytkownik zobowiązani są do dbania o Przestrzeń BE (w tym przestrzeń wspólną i Biuro Prywatne) i niepozostawiania żadnych ruchomości na terenie Przestrzeni BE bez nadzoru.

10.3  Członek wyraża zgodę na wykorzystywanie przez BE jego nazwy i logo w celach marketingowych, w tym w szczególności poprzez umieszczanie nazwy i logo Członka w materiałach reklamowych i promocyjnych oraz w serwisach internetowych dotyczących działalności The Brain Embassy. Członek może w każdej chwili cofnąć ww. zgodę, informując o tym BE na piśmie.

10.4  Członek zobowiązany jest zawrzeć (we własnym zakresie, na własny koszt) umowę ubezpieczenia (z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym) dotyczącą jego mienia wnoszonego do BE i pokrywania poniesionych strat w pierwszej kolejności
z tego ubezpieczenia.

10.5  Zabronione jest odstępowanie kart kontroli dostępu, dostępu do systemu Blue Bolt lub/oraz kluczy innym osobom
i umożliwianie dostępu do Przestrzeni co-creatingu osobom nieuprawnionym. Członkowi nie przysługuje prawo podnajmu, użyczenia, oddania w dzierżawę lub bezpłatne używanie osobie trzeciej przedmiotu Umowy, lub przekazanie osobie trzeciej praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

10.6  Członek zobowiązany jest zgłosić Operatorowi utratę lub zniszczenie klucza do biura/karty dostępu. Wydanie duplikatu następuje odpłatnie stosownie do Cennika.

10.7  Po ustaniu obowiązywania Umowy Członkowskiej Członek zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w terminie 14 dni) wyrejestrowania swojej siedziby
z Przestrzeni BE (w Rejestrze Przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej) oraz poinformowania o tym fakcie odpowiedniego urzędu skarbowego.

10.8  Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy i nie przekazywać, ani nie wykorzystywać bez zgody drugiej Strony, wszelkich informacji dotyczących Umowy, w tym jej treści
i warunków komercyjnych, oraz informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez okres 3 lat po dacie wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

10.9  Wszelka korespondencja Stron będzie kierowana na adresy wskazane w Umowie Członkowskiej.

10.10  Każda ze Stron zawiadomi drugą Stronę niezwłocznie o każdej zmianie adresu. Do czasu właściwego powiadomienia o dokonanej zmianie, korespondencja kierowana na adres poprzedni uznana zostanie za doręczoną, w terminie, w jakim można oczekiwać doręczenia w zwykłych okolicznościach. Zmiana adresu nie stanowi zmiany Umowy.

10.11  Wszelka korespondencja przesłana na adresy wskazane w pkt 10.9 – 10.10 będzie uważana za dostarczoną z chwilą nastąpienia pierwszego z następujących zdarzeń:

10.11.1  doręczenia przesyłki,

10.11.2  odmowy odbioru przesyłki,

10.11.3  upływu 7 dni od dnia pierwszego awizowania przesyłki wysłanej listem poleconym.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Członka będącego osobą fizyczną oraz Użytkowników stanowi Załącznik nr 1 do OWU.

11.2  Każdy Członek (będący osobą fizyczną)  i Użytkownik, w celu otrzymania karty dostępu do Powierzchni BE, zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia dot. gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przekazane przez osobę upoważnioną z ramienia BE. W przypadku, w którym na danej Powierzchni BE funkcjonuje Blue Bolt, w celu uzyskania dostępu do Powierzchni BE, Członek (będący osobą fizyczną) i Użytkownik powinien udostępnić BE adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do zainstalowania i zalogowania się do aplikacji Blue Bolt. Sposób instalacji i korzystania z Blue Bolt wskazany jest w zasobach podmiotu dostarczającego Blue Bolt, do którego dostęp Członek (będący osobą fizyczną) i Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail. BE nie ponosi odpowiedzialności za poprawność podanych przez Członka adresów e-mail.

11.3  W przypadku Członków niebędących osobami fizycznymi, BE przetwarzać będzie dane przedstawicieli Członka w celu realizacji Umowy Członkowskiej. W takim wypadku Członek jest zobowiązany poinformować swoich przedstawicieli, których dane osobowe udostępnia BE, o zasadach przetwarzania danych przez BE poprzez udostępnienie klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem:
brainembassy.com/pl/polska-informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/. Członek jest zobowiązany do udostępnienia BE dokumentu potwierdzającego wykonania tego obowiązku informacyjnego na każde wezwanie BE.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1  Załączniki do Umowy Członkowskiej, w formie w jakiej są udostępnione na Stronie Internetowej, stanowią razem z OWU integralną część Umowy Członkowskiej. Treść Regulaminów, Cennika oraz OWU może być zmieniana przez BE. Zmieniona treść ww. załączników jest wiążąca, o ile Członek nie wypowie Umowy Członkowskiej w terminie 30 dni od daty stosownej zmiany (ujawnionej na Stronie Internetowej).

12.2  Prawa i obowiązki Członka są nieprzenaszalne bez uprzedniej pisemnej zgody BE.

12.3  Odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do winy umyślnej oraz rzeczywistej szkody (wyłączając wszelkie szkody pośrednie) przy czym odszkodowanie ograniczone jest do kary umownej w wysokości PLN 50 za każde naruszenie, łącznie nie więcej jednak niż wartość opłat uiszczonych przez Członka z tytułu Pakietu Członkowskiego w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym powstanie szkody.

12.4  Wszelkie spory mogące zaistnieć w związku z realizacją niniejszej Umowy Członkowskiej rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w Warszawie.

12.5  W sprawach nieuregulowanych w Umowie Członkowskiej oraz OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Prawem właściwym dla Umowy Członkowskiej jest prawo polskie.

12.6  Zawarcie Umowy Członkowskiej dopuszczalne jest w formie pisemnej lub elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny). Zmiany Umowy Członkowskiej dopuszczalne są w formie pisemnej lub elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OWU – KLAUZULA INFORMACYJNA

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Real Estate Solutions sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa („Administrator”, „my”).

Jakie dane przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Ciebie m.in. podczas:

 • zawarcia Umowy Członkowskiej w „The Brain Embassy”
 • wypełniania przez Ciebie formularzy;
 • rozmów telefonicznych, które z nami prowadzisz;
 • korespondencji e-mail, którą z nami prowadzisz;
 • przekazywania przez Ciebie dokumentów;
 • spotkań, które z nami odbywasz;
 • eventów organizowanych w „The Brain Embassy”, w których bierzesz udział w ramach członkostwa w „The Brain Embassy”.

Wśród zbieranych przez nas danych mogą znaleźć się takie dane jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, wizerunek oraz inne informacje niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych, o których przeczytasz poniżej.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane:

a) na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z marketingiem i promocją „The Brain Embassy”, w tym w szczególności w celu:

 • wysyłki newslettera i mailingu dotyczącego „The Brain Embassy”, a także innych produktów i usług oferowanych przez podmioty z Grupy Adgar;
 • informowania Cię o produktach, usługach, promocjach, konkursach i bieżących wydarzeniach w „The Brain Embassy”, BeYOURSeLF” oraz budynkach należących do podmiotów z grupy Adgar;
 • w celu promocji przestrzeni co-creative „The Brain Embassy”, „BeYOURSeLF” oraz jej społeczności i wszelkich działań i wydarzeń z nimi związanych;
 • prowadzenia profili w portalach społecznościowych „The Brain Embassy” oraz dedykowanych stron internetowych;

w każdym wypadku cel, w jaki przetwarzamy dane osobowe, zależeć będzie od treści udzielonej przez Ciebie zgody.

b) w celu zawarcia i realizacji Umowy Członkowskiej w „The Brain Embassy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

c) w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z prowadzoną przez nią działalnością, w tym obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, dotyczących przechowywania określonej dokumentacji, przeciwdziałanie nadużyciom (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

d) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych i innych podmiotów z Grupy Adgar (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. gdy kontaktujemy się z Tobą udzielając informacji dotyczących powierzchni, odpowiadając na Twoje pytania, prośby, uwagi i obsługując Twoje zgłoszenia kierowane za pomocą formularza kontaktowego na Stronie Internetowej, aplikacji lub innymi drogami, gdy przetwarzamy Twoje dane podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów, dla zapewnienia Tobie i innym bezpieczeństwa, kontroli dostępu do budynków „The Brain Embassy” do kontaktu z Tobą oraz – w ramach istniejącej relacji – w celach marketingu bezpośredniego, dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń; rozpoznania Twoich potrzeb, oczekiwań, zadowolenia oraz zainteresowań, dostosowania oferty do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru);

b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np. naszym dostawcom usług związanych z prowadzeniem „The Brain Embassy”, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, agencjom badawczym, firmom ochroniarskim, agencjom kreatywnym i marketingowym, firmom szkoleniowym, itp.);

c) właścicielowi i administratorowi budynku, w którym znajduje się Brain Embassy;

d) podmiotom z Grupy Adgar, tj. podmiotom podobnie jak my powiązanym kapitałowo ze spółką Adgar Investments & Development Ltd. z siedzibą w Petah Tikva w Izraelu. Aktualną listę podmiotów znajdziesz pod adresem http://www.adgar.pl/spolki-adgar.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby udostępniać jedynie minimum niezbędnych informacji.

Należymy do Grupy Adgar, w której dominującą rolę odgrywa spółka Adgar Investments & Development Ltd. z siedzibą w Petah Tikva w Izraelu.  Dlatego może zdarzyć się, że Twoje dane będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji lub przedawnieniu roszczeń, nie dłużej niż 5 lat.

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, będziemy je przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Jakie prawa Ci przysługują?

Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) w przypadkach wskazanych w RODO;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych;

g) w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musisz podawać Twoje dane?

Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy Członkowskiej w „The Brain Embassy” oraz realizacji celów przetwarzania danych wskazanych powyżej, w tym korzystania przez Ciebie z „The Brain Embassy”.

Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: [email protected], [email protected] lub korespondencyjnie na adres Real Estate Solutions sp. z o.o. sp.k., Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.