PRIVACY POLICY

Het doel van dit document (hierna het “Beleid” genoemd) is om uit te leggen hoe wij, Brain Embassy (hierna “We/Ons” genoemd), uw persoonlijke gegevens verwerken terwijl je onze website www.brainembassy.com (hierna “Website” genoemd) bezoekt. Wij verwerken je persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden, met het nodige respect voor jouw privacy. Dit Beleid wordt geacht jou te helpen begrijpen hoe wij gegevens verzamelen, voor welke doeleinden en hoe je je rechten kan uitoefenen op grond van de Verordening 2016/679 (hierna “GDPR” genoemd). In verband met de verwerking van gegevens in verband met het bezoek aan de website kan je contact met ons opnemen via [email protected] of volgens de bepalingen van Artikel 8 van dit Beleid.

 1. BEHEERDER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Als je:

  1. een gebruiker van de Website of een gebruiker van de Website die een verzoek heeft ingediend met betrekking tot de locaties van de Brain Embassy in Israël bent, is de beheerder van je persoonlijke gegevens Nir Kelner (hierna “BE Israël” genoemd);
  2. een gebruiker van de Website bent die een verzoek heeft ingediend met betrekking tot Brain Embassy-locaties in Polen, is de beheerder van uw persoonlijke gegevens Real Estate Solutions sp. z o.o. met maatschappelijke zetel in Warschau, te Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, ingeschreven in het register van ondernemers dat wordt bijgehouden door de districtsrechtbank van de hoofdstad Warschau, 12e afdeling van de nationale rechtbank onder het KRS-nummer: 266695, fiscaal identificatienummer: 5213410440, statistisch nummer REGON: 140712835, met een startkapitaal van PLN 50.000,00 (hierna “BE Polen” genoemd);
  3. een gebruiker van de Website bent die een verzoek heeft ingediend met betrekking tot de locaties van de Brain Embassy in België, is de beheerder van je persoonlijke gegevens Nir Kelner (hierna “BE België” genoemd).
 2. WELKE INFORMATIE WE VERZAMELEN

  Als je een gebruiker van de Website bent, verzamelt BE Israël je persoonlijke gegevens die onder andere zijn opgenomen in cookiebestanden, waaronder uw IP-adres. Als je een gebruiker van de Website bent die dit verzoek heeft ingediend met betrekking tot een van de Brain Embassy-locaties, verzamelt BE Israël, BE België of BE Polen de door jou in het contactformulier of in verdere communicatie verstrekte persoonsgegevens, waaronder je achternaam, telefoonnummer, e-mailadres of je interesse in een Brain Embassy-product.

 3. WHY AND ON WHAT BASIS WE PROCESS YOUR DATA

  Indien je een gebruiker van de Website bent, verwerkt BE Israël je persoonsgegevens op grond van rechtmatige belangen (Artikel 6, Paragraaf 1, Punt f van de GDPR), met name voor de volgende doeleinden:

  • Het gebruik van analytische en profileringsinstrumenten om de Website aan te passen op basis van jouw behoeften (customisation), het aanpassen van de weergegeven content (inclusief advertenties) op basis van jouw interesses en de manier waarop je gebruik maakt van online diensten en de technologieën die wij aanbieden;
  • Ondersteuning bij het diagnosticeren van technische problemen;
  • Behandeling van online diensten en technologieën;
  • Het identificeren van gebruikers van online diensten;
  • Het identificeren van apparaten om fraude te voorkomen;
  • Het verzamelen van demografische gegevens over de gebruikers van de Website;
  • Bepalen hoe de website wordt gebruikt;
  • Het waarborgen van de veiligheid van netwerken en systemen. Als je een gebruiker van de Website bent die een verzoek heeft ingediend met betrekking tot een van de locaties van de Brain Embassy, verwerkt BE Polen, BE Israël of BE België jouw persoonlijke gegevens:
  • op basis van jouw toestemming (op voorwaarde dat het een geldige en effectieve basis voor gegevensverwerking is) voor marketingdoeleinden, met name om met jou te communiceren over de producten en diensten die verband houden met de locatie waarvoor u uw belangstelling heeft geuit (Artikel 6, Paragraaf 1, Punt a van de GDPR);
  • wanneer het nodig is om de door wettelijke bepalingen opgelegde taken te vervullen (artikel 6, lid 1, onder c), van de GDPR).
  • Om de legitieme belangen van de beheerder te realiseren (Artikel 6, Paragraaf 1, Punt f van de GDPR), die bestaan uit het behandelen van het verzoek, het waarborgen van de veiligheid en het verdedigen van vorderingen en voor interne administratieve doeleinden van hun eigen of andere entiteiten van de Groep, zoals het uitvoeren van analyses en het opstellen van verslagen.
 4. MET WIE WE JOUW GEGEVENS DELEN

  Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen beschreven in Paragraaf 3 van dit Beleid, kan BE Polen, BE Israël of BE België deze delen met:

  • de entiteiten die op grond van de wettelijke voorschriften gerechtigd zijn om deze te ontvangen (bijvoorbeeld wetshandhavingsinstanties, toezichthoudende autoriteiten, enz.)
  • de entiteiten die persoonsgegevens verwerken in het kader van onze opdracht, bijvoorbeeld voor de bedrijven die ons consultancy-, IT- of marketingdiensten leveren;
  • andere entiteiten die deel uitmaken van de Adgar-kapitaalgroep waarvan wij deel uitmaken;
  • onze vertrouwde zakenpartners. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens is het mogelijk dat deze worden gedeeld met een derde land in de zin van de GDPR, in het bijzonder met Israël. Voor elk geval van het beschikbaar stellen van je gegevens buiten de EER, zullen wij het hoogste niveau van veiligheid garanderen. Daarnaast willen wij je informeren dat op basis van het besluit van de Europese Commissie nr. 2011/61/EU van 31 januari 2011, uitgevaardigd op grond van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende passende bescherming van persoonsgegevens, met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, Israël een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgt. De tekst van dit besluit is beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0061.
 5. HOE LANG WE DE GEGEVENS BEWAREN

  Elke beheerder van je gegevens bewaart de informatie over jou gedurende een periode die nodig is om de in Paragraaf 3 van dit Beleid gepresenteerde doelstellingen te realiseren (tenzij de toepasselijke wetgeving een langere periode voorschrijft). Wij zullen de informatie over jou opslaan en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten (bijvoorbeeld als wij verplicht zijn de informatie over u te bewaren voor fiscale doeleinden), geschillen op te lossen, een overeenkomst uit te voeren, een schikking te treffen of voor het doel dat in dit Beleid is gedefinieerd.

 6. WAAR JE RECHT OP HEBT

  Op basis van de rechten die je hebt op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens, kan je de volgende verzoeken indienen bij de beheerder van uw gegevens:

  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken; vergeet echter niet dat het intrekken van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van deze toestemming is uitgevoerd voordat deze werd ingetrokken;
  • Je kan toegang tot je persoonlijke gegevens eisen en er een kopie van verkrijgen;
  • Je kan gebruik maken van het recht om je persoonlijke gegevens over te dragen. Je kan dus eisen dat je gegevens in een gestructureerd, universeel bruikbaar, machinaal leesbaar formaat aan jou worden gepresenteerd. Je kan ook eisen dat de gegevens rechtstreeks naar een andere beheerder gestuurd worden als de verwerking na je voorafgaande toestemming wordt geautomatiseerd;
  • Je kan de correctie van je persoonlijke gegevens eisen als deze onjuist of onvolledig zijn;
  • In een bepaalde situatie kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien er sprake is van een rechtmatig belang. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden;
  • In de door de wet bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als je gegevens verouderd zijn, niet meer nodig zijn, tegen de wet in worden verwerkt, of als je je toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken (als de toestemming de basis voor een dergelijke verwerking was) of als je effectief een doel tegen de verwerking van je persoonsgegevens hebt opgeworpen – kan je de verwijdering van je persoonsgegevens eisen;
  • Je kan ook een beperking van de gegevensverwerking eisen voor het tijdstip van je bezwaar of verzoek met betrekking tot de juistheid van je persoonsgegevens, de rechtmatigheid van je gegevensverwerking of het gerechtvaardigde belang dat in overweging wordt genomen, en ook als je de gegevens nodig hebt om vorderingen te bepalen, te rechtvaardigen of te verweer te voeren.
 7. BEN JE VERPLICHT OM ONS JOUW GEGEVENS TE GEVEN

  Het is volledig vrijblijvend om ons je gegevens te geven. Zonder deze gegevens zullen we echter niet in staat zijn om de hierboven genoemde doelstellingen te realiseren en zullen we niet in staat zijn om je verzoek te beantwoorden of jou te voorzien van informatie over de Brain Embassy-locatie waarin je geïnteresseerd bent.

 8. CONTACT

  Voor vragen over de verwerking van gegevens of om de rechten uit te oefenen die in Paragraaf 6 van dit Beleid worden beschreven, kan je contact opnemen met de beheerder van je persoonlijke gegevens op:

  Voor elk geval waarin je besluit dat de verwerking van uw persoonsgegevens in tegenstrijd is met de bepalingen van het GDPR, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de beheerder van je persoonsgegevens. Dit zijn de volgende instanties voor de volgende BE-locaties:

  • BE Belgium – Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgian Data Protection Authority);
  • BE Israël – Israeli Law, Information and Technology Authority (ILITA);
  • BE Poland – President of the Personal Data Protection Office.

COOKIES POLICY

 1. COOKIEBESTANDEN EN ANDERE MONITORINGTECHNOLOGIEËN: DEFINITIE

  Een cookiebestand is een tekstbestand dat een website naar de computer van de bezoeker of ander apparaat stuurt om de browser van de bezoeker te identificeren of om informatie of instellingen in de browser op te slaan. Een cookiebestand bevat meestal de naam van het domein van waaruit het is verzonden, de ‘levensduur’ van het cookiebestand en een willekeurig gegenereerde unieke ID. We kunnen gebruik maken van andere technologieën, waaronder web beacons en JavaScript, die in sommige gevallen samenwerken met cookies en andere maatregelen met onze website om identificatie van uw apparaat mogelijk te maken. Deze andere technologieën maken het mogelijk om bepaalde functies op onze website te activeren. We kunnen ook bepaalde technologieën gebruiken om te bepalen of het e-mailbericht dat we je hebben gestuurd, is geopend of dat je op de link hebt geklikt.

 2. HOE WE COOKIES GEBRUIKEN

  Tijdens het gebruik van onze webservices kunnen zowel wij als andere entiteiten (zoals advertentienetwerken) informatie over gebruikers en hun gebruik van het website verkrijgen, inclusief het tijdstip van gebruik van het website, alsook het gebruik van de websites die door derden worden onderhouden.

  We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden. We beheren de website en garanderen de goede werking ervan door middel van cookiebestanden. We kunnen ook gebruik maken van cookies om je te onthouden, zodat we de website kunnen aanpassen aan jouw voorkeuren. In deze situatie kan een cookiebestand gekoppeld worden aan bepaalde informatie over jou die persoonlijke gegevens kan bevatten. De bewakingstechnologieën kunnen permanent zijn (d.w.z. de bestanden blijven op uw computer of ander apparaat staan totdat u ze verwijdert) of volgen in sessies (d.w.z. de bestanden blijven daar alleen staan totdat de browser wordt afgesloten). Onze website gebruikt met name de volgende soorten cookies:

  • Noodzakelijke cookies. Dit zijn de bestanden die nodig zijn voor het leveren van diensten en de toegankelijkheid van de door u expliciet gevraagde functies te waarborgen. Wij kunnen gebruik maken van cookies en monitoringtechnologieën om wanpraktijken te voorkomen, de veiligheid te verhogen, het systeembeheer te beveiligen of het gebruik van de betalingsverwerkingsservice mogelijk te maken. Wij zijn niet verplicht om jouw toestemming te vragen voor de cookies waarvan het gebruik noodzakelijk is.
  • Cookies gericht op analyse en evaluatie van de efficiëntie. Cookies kunnen gebruikt worden om de efficiëntie van onze website te evalueren, onder andere in het kader van de analyses die gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit van de inhoud die via de website wordt aangeboden.
  • Advertentiecookies. Zowel wij als externe adverteerders kunnen cookies gebruiken om je de meest geschikte producten, aanbiedingen en advertenties te presenteren. Advertentiecookies maken het ons mogelijk om advertenties weer te geven die aansluiten bij jouw individuele interesses.
 3. INSTELLEN EN WISSEN VAN COOKIES

  In je browserinstellingen kan je cookiebestanden blokkeren of de instellingen zo configureren dat elke keer wanneer je een cookiebestand ontvangt, je hiervan op de hoogte wordt gebracht. Vergeet echter niet dat het volledig blokkeren van cookies het voor jou onmogelijk kan maken om alle functies van de website te gebruiken. Hieronder vind je links naar webpagina’s die aangeven hoe je de voorwaarden voor het opslaan en het verkrijgen van toegang tot de cookiebestanden kan definiëren in de instellingen van de populairste webbrowsers.

  Als alternatief kan je ook gebruik maken van de website https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html die alle uitgebreide informatie bevat over het stoppen van cookies in je browser of apparaat, evenals algemene informatie over cookies. De informatie over het verwijderen van cookies van je mobiele telefoon vind je in de gebruikershandleiding van je telefoon. Vergeet niet dat het beperken van de mogelijkheid om cookies te ontvangen de functionaliteit van de website kan beïnvloeden.Vanwege de vele technologische oplossingen is het niet mogelijk om precieze richtlijnen te geven over hoe de voorwaarden voor het opslaan en ontvangen van cookies te definiëren met instellingen van alle beschikbare apparaten of software die op een bepaald apparaat is geïnstalleerd. Toch moet je in de meeste gevallen naar “Tools” of “Settings” gaan en het gedeelte selecteren dat betrekking heeft op de configuratie van de instellingen van de cookiebestanden of op het beheer van de privacy bij het surfen op het internet. Gedetailleerde informatie wordt meestal verstrekt door de producent van een bepaald apparaat of een bepaalde browser in de gebruikershandleiding of op hun website.

 4. SERVER-LOGS

  Information on some behaviours of the User are logged in the server layer. This data is used only for server administration and in order to secure the most efficient operations of the hosting services. The resources viewed are identified through URL addresses. Moreover, the following can be logged:

  1. the time the request was received
  2. the time the answer was sent
  3. the name of the client station – identification through HTTP
  4. information on the errors occurring during the realisation of the HTTP transaction
  5. the URL address of the website visited before by the user (referrer link) – if the transfer to the website followed through a link
  6. information about the browser of the User
  7. information about the IP address

  This data is not linked to any persons browsing on the website and is only used for server administration.